STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S2 DOKTORANDSKÁ D1 Doktorandská D2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Červenka Jaroslav, Ing.
Změna technologie výroby pohyblivých stolů dřevoobráběcích strojů
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. (12138)
V příspěvku se zabýváme návrhem změny technologie výroby posuvných stolů dřevoobráběcích strojů. V současné době jsou posuvné stoly vyráběny jako složité protlačované Al profily, což je značně nákladné. Nahradíme- li hliníkové protlaky ohraňovanými ocelovými profily výroba se značně zlevní a zjednoduší. V naší práci se zabýváme použitelností těchto technologií s ohledem na mechanické vlastnosti ohraňovaných profilů, především na jejich tuhost. Při porovnávání protlačovaných a ohraňovaných profilů se vycházelo ze stejných podmínek zatížení a stejné funkce použitelnosti. Modely našeho řešeného problému určené pro výpočty pevnostní a deformační byly zhotoveny v CAD systému Solid Works. Výpočty byly provedeny za použití metody konečných prvků a softwarového prostředí Cosmos Design Star 4.0.

Do Mai Lam, Ing.
Zařízení pro pájení v parách
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. (12110)
Příspěvek seznamuje se zařízením pro pájení součástek na desky plošných spojů v parách inertní kapaliny. Navrhované zařízení zvětšuje rychlost ohřevu a chlazení desky a zvyšuje tak efektivnost výroby. Dále je odstraněno nerovnoměrné ohřívání kapaliny při jednoduchém odporovém ohřevu.

Jakoubek Pavel, Ing.
Experimentální identifikace stabilních nekmitavých soustav ze skokové odezvy pomocí vybraných metod
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc. (12111)
Příspěvek podává ucelený přehled vybraných metod experimentální identifikace stabilních, nekmitavých soustav podle skokové odezvy. V prostředí programu MATLAB při použití grafického uživatelského rozhraní GUI byl vytvořen program pro experimentální identifikaci systému popsaného skokovou odezvou získanou experimentem. Okno programu nabízí možnost srovnání přechodových charakteristik modelů a srovnání přesnosti jejich aproximace zadané skokové odezvy pomocí integrálního kritéria kvadrátů odchylek. Tímto srovnáním je možné snadno určit, která z vybraných metod je nejvhodnější pro aproximaci zadaného systému a naopak, která se pro aproximaci nehodí.

Klesa Jan, Ing.
Experimentální zkoušky vlastností polymeru s tvarovou pamětí Veriflex®
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (12122)
Polymery s tvarovou pamětí jsou materiály s obrovským potenciálem pro budoucí aplikace. Při ohřevu nad transformační teplotu (dle typu polymeru to může být buď teplota skelného přechodu nebo teplota tání polymeru) dochází k výrazné změně vlastností materiálu. Materiál Veriflex® byl vybrán, protože je dostupný na trhu a má vlastnosti podobné epoxidovým pryskyřicím. Byla provedena analýza DMA (Dynamic Mechanical Analysis) pro určení teploty skelného přechodu v závislosti na frekvenci harmonického cyklického zatěžování a pro vyhodnocení změny elastických vlastností v závislosti na teplotě. Dále byly provedeny tahové zkoušky za normální a zvýšené teploty a byla provedena experimentální simulace pracovního cyklu polymeru s tvarovou pamětí.

Kostroun Tomáš, Ing.
Letová měření ohybového momentu výškovky malého sportovního letounu
Vedoucí práce: doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. (12120)
Příspěvek se zabývá letovými měřeními, která proběhla ve spolupráci s firmou Fantasy Air na letounu Allegro 2007. Cílem měření bylo posoudit vliv na rozloženi ohybového mementu na vodorovné ocasní ploše v závislosti na úhlu nastavení vztlakových klapek. Pro vyhodnocení ohybového momentu bylo na hlavní nosník stabilizátoru instalováno šest dvojic tenzometrů zapojených do půlmostu. Po sestavení VOP a její instalaci na letoun proběhla série měřeni pro různé letové režimy. Pro záznam naměřených hodnot byla použita tenzometrická ústředna Spider 8 od fimy HBM, instalovaná na palubě letounu. Měřená data zaznamenával palubni počítač se vzorkovací frekvencí 50Hz a současně byla zobrazována na LCD display instalovaný v kabině posádky. Naměřená data byla konzultována se zástupci firmy a měla sloužit pro ověření zatíženi letounu stanoveného dle předpisu UL-2.

Kulíšek Viktor, Ing.
Pevnost a životnost vláknových smyček z uhlíkových vláken
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (12105)
Příspěvek se zabývá pevností a životností mechanických spojů kompozitních součástí. Je zde popsána problematika vrubu v anizotropním materiálu a jeho vliv na výslednou pevnost, který je mnohem větší než u klasických izotropních materiálů, zvlášť dojde-li při jeho výrobě k přerušení vláken. Integrované spoje kompozitních součástí tuto nevýhodu částečně odstraňují. Za modelový typ integrovaného spoje kompozitních součástí vyrobených technologií navíjení vláken byla zvolena vláknová smyčka z uhlíkových vláken. Jsou prezentovány výsledky experimentálních statikých a únavových zkoušek tahově namáhaných smyček, včetně výpočtových analýz metodou konečných prvků. Jejich cílem je ukázat vliv geometrických parametrů na výslednou pevnost a životnost a představit možné pevnostní hypotézy použitelné pro predikci pevnosti spoje.

Málek Jaroslav, Ing.
Hodnocení porozity a strukturního složení slitiny TI39Nb připravené práškovou metalurgií
Vedoucí práce: doc. RNDr. František Hnilica, CSc. (12132)
Beta titanové slitiny jsou v poslední době využívány mimo jiných oblastí zejména pro medicinské využití z důvodu jejich vysoké biokompatibility. Pozornost se soustřeďuje především na slitiny, které neobsahují škodlivé prvky, jako vanad nebo hliník. Kromě toho je důležitá také biomechanická kompatibilita (modul pružnosti blízký modulu pružnosti lidské kosti). Perspektivní metodou přípravy těchto slitin je prášková metalurgie. Výsledné vlastnosti výrobku ovlivňuje zejména kvalita použitých prášků a také způsob přípravy. V této práci byly zkoumány prášky různých zrnitostí (připravené HDH metodou), které byly slisovány za studena (CIP) a následně slinovány při 1400ºC po různé doby. Následně byla hodnocena porozita (kompaktnost) jednotlivých vzorků a také jejich mikrostruktura za účlem určení optimálního postupu jejich přípravy.

Neděla René, Ing.
Testování a vývoj taktilních senzorů
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Volf, DrSc. (12110)
Tento příspěvek se zabývá problematikou taktilních senzorů. Jsou zde uvedeny některé příklady taktilních senzorů. V další části je testování FSR snímače a Plantografu a jsou zde uvedeny různé charakteristiky, které nám popisují chování taktilních snímačů. V závěru je uveden prototyp nového snímače, který je ve vývojové a testovací fázi..

Poprach Ivor, Ing.
Klíčové faktory pro specifikaci modelového podniku
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc. (12138)
Klíčové faktory lze vnímat jako soubor měřitelných veličin, z nichž každá by měla vždy být nedílnou součástí reportingové struktury podniku. Tento příspěvek slouží pro základní přehled klíčových faktorů modelového podniku s tím, že dílčí detaily se v každém podniku liší. Při definici, měření a vyhodnocení klíčových faktorů je nezbytné zdůraznění vzájemných integračních vazeb. Výsledné závěry musí zohledňovat tuto propojenost tak, aby následné manažerské rozhodování bylo maximálně komplexní a funkční.

Skřivan Lukáš, Ing.
KEMPER INTELLISTORE - Regálový skladovací systém pro inteligentní skladování plechů
Vedoucí práce: Gerd Kemper (Kemper GmbH); doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. (12135)
KEMPER INTELLISTORE - jedná se o automatizovaný skladovací systém pro inteligentní skladování formátových plechů. Skladovací systém INTELLISTORE pracuje na světově unikátním principu skladování formátových plechů, při němž je každý formát registrován a manipulován jednotlivě. Tento princip je ideálním řešením automatizovaného skladového hospodářství pro výrobní provozy, jež se zabývají zejména zakázkovým dělením formátových plechů. Systém je možno implementovat v různých stupních automatizace a to od automatizovaně obsluhované samostatně stojící skladovací věže až po automatizovaný výrobní systém s plnohodnotným přímým napojením na výrobní stroje.

Škeřík Michal, Ing.
Digitální průmyslová radiografie – metodika měření rozměrů, teoretická přesnost, dosahované výsledky a jejich vazby na normativní požadavky.
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (12133)
Starší postupy měření velikosti radiografické indikace v některých případech nepodávají výsledky s dostatečnou opakovatelností. Ve specifických případech je jejich použití technicky nemožné. Tato studie je zaměřena na určení jednotného postupu. Bere v úvahu rozdílné geometrické podmínky tak, jak odpovídají odlišným výrobním sektorům. Teoretický postup byl sestaven s přihlédnutím k vlivu všech jednotlivých členů zobrazovacích systémů. K ověření jeho přesnosti (stanovení nepřesnosti) byly použity reálné výrobky i simulační software. Z ověření je zřejmé, že při dodržení zde popsaného postupu budou dosažené výsledky jednoznačné a dostatečně přesné, aby mohly být vyhodnocovány dle normativních dokumentů. Klíčová slova: NDT, měření rozměrů, digitální radiografie, počítačová radiografie

Uhlíř Roman, Ing.
Diagnostika jakosti ozubených kol
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bečka, CSc. (12113)
Disertační práce má za cíl sledovat vývoj nejnovějších trendů měření ozubení ke stanovení jejich kvality. Jsou to především metody založené na analýzách odchylek rotujících součástí od ideálního (teoretického) stavu. V roce 2008 bylo oživeno experimentální stanoviště, na kterém nyní probíhají životnostní zkoušky ozubení. V roce 2009 je plánováno měření ozubení, na kterém se budou ověřovat uvedené analytické metody.
<< HOME >>