STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S1 STUDENTSKÁ S2 Doktorandská D1 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc.

Balcarová Lucie 4/16
Numerical Solution of Flow Field in Compressor Blade Cascade
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107)
Byla provedena formulace úlohy a příprava výpočtu proudění stlačitelné vazké tekutiny v kompresorové lopatkové mříži komerčním programem FLUENT. Úvodní výpočty ukázaly, že pro zvolené okrajové podmínky bylo vyřešeno transsonické proudění v kompresorové lopatkové mříži. Výsledky jsou diskutovány a budou podkladem pro provedení experimentu a pro další numerické simulace proudění.

Böhm Marek 4/16
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107)
Práce se zabývá ději v chladicí věži s přirozeným tahem a to z hlediska technického a fyzikálního. Na základě těchto skutečností se snaží najít optimální způsob, jak co nejlépe sestavit numerický model věže pomocí programu Fluent.Důraz je kladen zejména na reálnost modelu a jeho jednoduchost, která by vedla k co nejširší možnosti jeho využití. Jednotlivé modelování dějů ve věži je ověřeno pomocí numerických modelů, které ukazují, že model má vlastnosti, které bychom očekávali u reálné věže. Vzhledem k rozpracovanosti práce ovšem nejde o simulaci skutečné věže v její komplexnosti, ale pouze o simulaci určitých základních dějů.

Dumek Jan 4/16
On voleyball flight at servis
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
Příspěvek pojednává o údajích a přípravě řešení trajektorie volejbalového míče při podání. Je uvedena aerodynamická charakteristika odporu volejbalového míče formulována úloha řešení trajektorie letu a jsou uvedeny a diskutivány úvodní výsledky řešení.

Jícha David 5/13
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. David Šimurda (12101)
Příprava výpočtu proudového pole pro průtok stlačitelné vazké tekutiny v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. Návrh geometrie, tvorba sítě, okrajové podmínky a vlastní výpočet. Rozbor vírové struktury trojrozměrného proudového pole v turbínové lopatkové mříží pomoci metod identifikace vírových struktur.

Krátký Lukáš 5/3
Fermenter for biofuels preparation
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (12118)
Bioplyn patří mezi obnovitelné zdroje energie, které mají kladný vliv na ochranu životního prostředí. Příspěvek se zabývá výrobou bioplynu zejména z organických zbytků a odpadů v bioplynových stanicích, jejichž srdcem je zařízení nazývané fermentor, ve kterém dochází při působení mikroorganismů k přeměně substrátu na biopaliva. Návrh a stavba fermentačních zařízení vyžadují znalost nejen technologických, ale i konstrukčních parametrů, které celý proces ovlivňují, jako např. teplota, tlak, pH, složení substrátu a jeho metody promíchávání. Z odborné literatury, článků, výsledků výzkumů a provozních zkušeností byly stanoveny závěry a doporučení pro stavbu fermentačních zařízení. Všechny tyto výsledky budou dále uplatněny při návrhu konstrukce, stavbě a provozu laboratorního fermentoru.

Manoch Lukáš 5/12
Impact of angle distal anastomosis femoropoplital bypass to flow characteristics in connection
Vedoucí práce: Ing. Jan Matěcha (12107.1)
Cílem práce je stanovení vlivu úhlu napojení femoro poplitálního bypassu na velikost gradientu smykového napětí na stěně (WSS) a proudové charakteristiky v a za místem napojení při nestacionárním proudění pomocí numerické simulace.

Matys Karel 5/12
Simulation of pulsatile blood flow in an elastic end-to-side anastomosis model
Vedoucí práce: Ing. Jan Matěcha (12107.1)
Cílem tohoto projektu bylo nahlédnout do problematiky pulzačního proudění v pružném modelu napojení end-to-side anastomózy a uskutečnit experimentální měření proudového pole pro jednu geometrii napojení. V tomto článku jsou prezentovány výsledky vizualizace proudového pole a jeho vyhodnocení metodou Particle Image Velocimetry.

Nedělová Hana 5/15
Heat transfer of human body under deep hypothermia
Vedoucí práce: Ing. Jan Matěcha (12107.1)
Příspěvek se zabývá sdílením tepla v lidském těle při navození hluboké hypotermie během operace chronické plicní hypertenze. Jsou zde shrnuty základní poznatky týkající se této problematiky. Dále je popsán průběh operace z technického hlediska, kde je využito techniky mimotělního oběhu. Práce zahrnuje výpočty vedoucí k určení tepelné rovnováhy soustavy krev-pacient-okolí a s tím spojené určení některých neznámých parametrů pro lidské tělo.

Toms Petr 4/16
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107.1)
numerické řešení proudového pole v turbinovém jeden a půl stupni pomocí programu fluent. Cíle práce zjištění účinnosti turbinového stupně.

Valenta Jakub 4/16
Proposal for the secondary circuit for the new nuclear sources in the Czech Republic
Vedoucí práce: Ing. Viktor Syrovátka, prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (12107)
Článek seznamuje s možnostmi nových jaderných reaktorů, které mohou být v budoucnosti realizovány v ČR. Pro jeden z reaktorů je dále navržen sekundární okruh pomocí programu Thermoflow. Výsledkem takového návrhu jsou parametry sekundárního okruhu, které jsou v závěru článku diskutovány.
<< HOME >>