STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D1 DOKTORANDSKÁ D2 Doktorandská DP >>
Předseda sekce: doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.

Bílkovský Aleš, Ing.
Měření charakteristik tlumičů
Vedoucí práce: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (12105.2)
Měření charakteristiky tlumičů je projekt na posouzení, změření a určení korelace mezi subjektivním a objektivním hodnocením. V realitě jsou jednotlivé charakteristiky poměřovány se subjektivním hodnocením řidiče a posádkou. Není známo, jestli subjektivní vnímání ovlivňují jen kvazistatické charakteristiky tlumiče nebo i dynamické vlastnosti.

Ceres Dorin, Ing.
Vliv tvaru lopatek na suspendační účinky rychloběžných míchadel
Vedoucí práce: prof. Ing. František Rieger, DrSc., doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (12118)
Pro suspendaci se často používají rychloběžná míchadla, která tvoří v míchací nádobě axiální proudění. Cílem této práce je porovnat suspendační účinky různých typů a geometrických konfigurací rychloběžných míchadel (tj. standardizovaných míchadel dle českých oborových norem a míchadel vyvinutých firmou Techmix s.r.o.). Pro identifikaci stavu vznosu pevné fáze byla použita nová objektivnější elektrodifúzní metoda sledování průběhu suspendace, která odstraňuje nedostatky doposud běžně užívaných metod.

Červenka Libor, Ing.
Simulace nekonvenčního tepelného motoru
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (12120)
Na vývoji nové koncepce objemového motoru se presentuje použití simulačních metod v rané fázi konceptuálního výzkumu. Nový motor používá krouživý píst, avšak vytváří jej spolu se statorem pomocí konchoidního pohybu, tedy ne jako v případě Wankelova motoru. Pětidobý cyklus byl vyvinut tak, že je realizován jak v objemových stupních, tak v objemech vymezených mezi nimi. Cyklus má vlastnosti převyšující součastné cykly Stirlingových motorů. Přívod tepla realizovaný mezi druhým stupněm kompresoru a prvním stupněm expandéru probíhá ve vloženém výměníku za řízení objemu a tlaku. Expanze probíhá až na atmosférický tlak.

Doleček Vít, Ing.
Kombinovaný přístup 1-D a 3-D simulace přechodového režimu motor
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (12120)
Simulace přechodových režimů, zvláště u automobilových motorů, jsou velmi důležité. Standardní 1-D přístup, který je vhodný pro simulace spolupráce motoru s turbodmychadlem během přechodových režimů, umožňuje optimalizovat jeho řídící algoritmy. Hlavním cílem práce je paralelního spojení 3-D simulace s 1-D simulací v iterační smyčce. Z výsledných křivek vývinu tepla z 3 D simulací ustálených režimů jsou s pomocí nelineární regrese generovány parametry tří vrcholové Vibeho funkce vývinu tepla. Pro 1-D simulace přechodových režimů je následně použita interpolace mezi parametrizovanými výviny tepla a informacemi o produkci emisí.

Gráf Stanislav, Ing.
Snížení chyb při určování tuhostních parametrů konstrukcí
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Tomáš Vampola (12105)
Přednáška se zabývá metodami snížení vlivu chyb měření na určení správného poškození konstrukcí, tj. určení správných tuhostních parametrů.

Kopecký Miroslav, Ing.
Hilbert-Huangova transformace a její použití pro výpočet optického toku
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. (12110)
Článek se zabívá možnosti výpočtu optického toku pomocí Hilber-Huangovi transformace. Je zde také naznačen další vývoj studijního záměru pomocí této metody. Uvedeno je také srovnáni s methodou Lucas-Kanade.

Kukula Pavel, Ing.
Řešení kinematiky paralelních mechanismů pomocí strukturní aproximace: Hexapod
Vedoucí práce: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (12105)
Příspěvek se zabývá řešením dopředné kinematiky hexapodu pomocí metody strukturní aproximace. Tento koncept nahrazuje řešenou strukturu její zjednodušenou podobou, která je analyticky řešitelná. Toto řešení je základem iteračního cyklu. Metoda byla vyzkoušena na řešení inverzní kinematiky neanalytických seriových mechanismů. Tento příspěvek ukazuje použití metody pro řešení dopředné kinematiky paralelních mechanismů – metoda je demonstrována na případě hexapodu v 3R3R konfiguraci. Je ukázáno sestavení rovnic pro iterační cyklus. Dále je porovnána vypočetní náročnost metody s klasickým řešení Newtonovou iterační metodou.

Kulhánek Martin, Ing.
Termodynamická analýza a porovnání tepelných oběhů s nadkritickým oxidem uhličitým
Vedoucí práce: Ing. Václav Dostál, Ph.D. (U12107.2)
Práce se zabývá termodynamickou analýzou a porovnáním vybraných typů tepelných oběhů s nadkritickým oxidem uhličitým. Vybrané oběhy jsou: jednoduchý Braytonův oběh, pre-kompresní oběh, re-kompresní oběh, oběh s částečným chlazením, oběh s částečným chlazením a vylepšenou regenerací. U všech oběhů je sledována závislost tepelné učinosti cyklu na různých parametrech jako je tlakový poměr turbíny, kompresoru, apod., výsledky jsou uvedeny v grafech. Dále je zhodnocen přínos jednotlivých úprav ke zvýšení účinnosti jednoduchého braytonova oběhu.

Stanke Ondřej, Ing.
Návrh a realizace ovládání dynamometru v prostředí ControlWeb
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (12110)
Návrh a realizace programu pro ovládání měniče dynamometru pomocí softwarového prostředí ControlWeb. Připojení vhodných snímačů a jejich využití při řízení dynamometru. Využití celé aplikace pro měření parametrů dalších strojů se zaměřením na soustavu mikroturbína plus vysokootáčkový synchronní generátor.

Sýkora David
Konstrukce vysokorychlostních balících strojů
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. (12135)
Příspěvek se zabývá konstrukcí zařízení pro plnění krabic sáčky, které je tvořeno systémem pásových dopravníků a pneumatickým manipulátorem. Zařízení funguje na principu kontinuálního plnění, kde jsou na šikmém dopravníku sáčky nastřelovány do kartonové krabice. Zařízení je schopno plnit krabice sáčky do několika řad. Při konstrukci byl zároveň kladen důraz na univerzálnost stroje z hlediska velikosti krabice i sáčků.

Šilar Michal
Změny statické tuhosti vřetene v závisloti na teplotě
Vedoucí práce: Dr.-Ing. Andreas Hirsch (TU-Chemnitz), doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. (12135)
Vysokootáčková vřetena patří k hlavním prvkům moderních obráběcích strojů, které značnou měrou ovlivňují přesnost obráběcího procesu. V současné době jsou na vřetena, ve spojitosti s trendem vysokorychlostního obrábění (High-speed cutting), kladeny stále vyšší požadavky. Tato skutečnost vede k velkému teplotnímu zatížení vřeten, které dále způsobuje změnu statických vlastnosti. Tato práce zahrnuje teoreticky popis, experimentálně stanovení, a vyhodnocení těchto změn.

Štancl Jaromír, Ing.
Tvorba úsad při přímém ohmickém ohřevu mléka
Vedoucí práce: prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc. (12118)
Přímý ohmický ohřev je jednou z technologií, kterou lze použít k elektrickému ohřevu potravin. Tepelná energie v potravině vzniká při průchodu elektrického proudu potravinou v důsledku vlastního elektrického odporu ohřívané potraviny. Výhodami tohoto způsobu ohřevu v porovnání s technologiemi nepřímého ohřevu přes teplosměnné plochy, je rychlost a rovnoměrnost ohřevu potraviny. Tyto vlastnosti lze vhodně využít v oblasti termického ošetření potravin, kde je hlavním cílem zajistit mikrobiální bezpečnost potraviny a co nejméně narušit její nutriční hodnoty. Další výhodou je snadná regulace a monitoring procesu ohřevu. Uplatnění technologie přímého ohmického ohřevu lze najít v oblasti potravinářských výrob (např. mlékárenství – UHT ošetření mléka), veřejného stravování atp. Na druhou stranu je technologie přímého ohmického ohřevu spojena s určitými problémy, jako je např. tvorba úsad na elektrodách, které brání širší aplikaci této technologie v průmyslu. Výzkum tvorby úsad na elektrodách během přímého ohmického ohřevu se zaměřuje na zodpovězení základní otázky: Jaký je principiální rozdíl vzniku tvorby úsad při klasickém konvektivním ohřevu a přímém ohmickém ohřevu? Další, doposud nezodpovězené otázky se týkají především vlivu materiálu elektrod, tvaru elektrod, vlastností povrchu elektrod a rovněž také vlivu napájecí frekvence a koroze elektrod. Prezentované výsledky ukazují vliv teploty mléka, průtoku mléka, vliv velikosti hustoty elektrického proudu a materiálu elektrody na proces tvorby úsad na elektrodách. Výsledky experimentů ukazují pravděpodobnou spojitost tvorby úsad s problémem elektrochemické koroze elektrod.

Závacký Martin, Ing.
Navýšení produkce bioplynu ultrazvukovou dezintegrací biomasy
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. (12118)
Cílem práce je prokázaní pozitivního vlivu ultrazvukové dezintegrace biomasy na navýšení a urychlení produkce bioplynu ve srovnání s konvecními systémy. Aplikací ultrazvukových vln dochází k bunecné lyzi, zvetšení specifického povrchu cástic substrátu a k sonochemickému rozštepení složitých organických látek obsažených v biomase (tuku, bílkovin, polysacharidu) na látky jednodušši. Výsledkem je pak úcinnejší a rychlejší premena biomasy na bioplyn. Pro posouzení vlivu sonikace na proces anaerobní digesce byly provádeny paralelní fermentacní experimenty v CSTR bioreaktorech BIOENGINEERING 75l, efektivita samotného dezintegracního procesu pak byla posuzována na základe merení nárustu CHSKCr v kapalné fázi vzorku používaného substrátu (v našem prípade kukuricné siláže). Na záver bylo provedeno zjednodušené zhodnocení procesu z energetického hlediska.
<< HOME >>