STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S1 STUDENTSKÁ S2 Doktorandská D1 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
Celar Hynek
Laboratorní zařízení k termické předúpravě biomasy pro zvýšení výtěžnosti produkce bioplynu
Vedoucí práce: Krátký Lukáš, Ing. Ph.D. (12118)
Předúprava surovin při výrobě biopaliv druhé generace je významnou fází celého procesu produkce bioplynu. Její podstatou je narušení struktury lignocelulózového materiálu s cílem zvýšit výslednou výtěžnost bioplynu. Zajímavou skupinou jsou hydro-termické metody předúpravy, při kterých se nepoužívají žádné chemikálie, a jsou tudíž poměrně levné a zároveň ekologicky šetrné. Příkladem je termicko-expanzní předúprava, jejíž pozitivní výsledky byly již publikovány. Chybí však hlubší posouzení vlivu samotné expanze na materiál a celkovou výtěžnost procesu. Nabízí se tak její srovnání s metodou termické předúpravy, v literatuře též označované jako liquid hot water pretreatment (LHW), která se od předešlé metody vyznačuje právě absencí konečné expanze vsádky po ohřevu. Tento příspěvek se zabývá návrhem, výpočty, konstrukcí a odzkoušením laboratorního aparátu, který umožní provedení experimentů, hodnocení tohoto způsobu předúpravy a porovnání metody termické s metodou termicko-expanzní s důrazem na vyhodnocení vlivu expanze.
Fiala Jan
Návrh robotického pracího a odhrotovacího stroje
Vedoucí práce: Mrázek Jiří, Ing. Ph.D. (12113)
Diplomová práce se zabývá návrhem stroje určeného k odhrotování a oplachu bloků motoru. Tato operace je zařazena po obrábění a před montáží motoru. Využívá se odhrotování vysokotlakým vodním paprskem při ponoření dílu do mycí lázně. Následuje oplach a sušení. Manipulaci provádí průmyslový robot, čímž se dosahuje cíleného odhrotování slepých otvorů a závitových děr.
Flídr Erik
Měření rychlosti a frekvence vzduchu v syntetizovaném proudu
Vedoucí práce: Šafařík Pavel, prof. Ing. CSc. (12112); Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.; Ing. Zuzana Broučková (12112)
V příspěvku jsou popsány výsledky různých měření rychlosti a frekvencí proudícího vzduchu v syntetizovaném proudu. Jsou aplikovány tyto metody – anemometrie žhaveného drátku, sonda celkového tlaku. Výsledky měření jsou vyhodnoceny a podrobně analyzovány.
Hála Jindřich
Řešení parametrů proudu při průtoku stlačitelné vazké tekutiny minikanálem
Vedoucí práce: Šafařík Pavel, prof. Ing. CSc. (12112); Luxa Martin, Ing. Ph.D.
V příspěvku budou předloženy výsledky experimentů provedených při průtoku vzduchu kanálem s charakteristickým rozměrem kanálu: výška 2 mm, šířka 100 mm, délka 100 mm za podmínek aerodynamického ucpání. Na základě pneumatických i optických měření bude popsán vývoj parametrů proudu podél minikanálu a podstatný vliv nevratných dějů v proudovém poli. Výsledky experimentů budou porovnány s výsledky teoretických řešení i s výsledky numerických simulací a diskutovány.
Hoidekr Jan
Analýza loupání slunečnicových semen
Vedoucí práce: Andruš Jan (12113)
Práce se zabývá analýzou stroje pro loupání slunečnicových semen. Dopodrobna jsou rozebrány kinematické charakteristiky pohybu semen v rotoru loupačky, řešena je energetická náročnost stroje a experimentálně jsou zjištěny třecí a nárazové vlastnosti slunečnicových semen.
John Vladimír
Návrh nové koncepce klecové technologie pro chov nosnic.
Vedoucí práce: Syrovátka Pavel, Ing. (12113)
Práce uvádí do problematiky návhru klecové technologie pro chov nosnic. V první části obecně popisuje chovné. V další části se zaměřuje na popis jednotlivých prvků zařízení. Následuje popis moderních trendů v chovatelských zařízeních. Poslední částí práce je zobrazení a popis nového konceptu.
Kořínek Jan
Návrh a analýza syntetické trysky
Vedoucí práce: Čenský Tomáš, Ing. Ph.D. (12122)
Tato práce se zabývá tématikou ovlivňování mezní vrstvy na křídle letadla pomocí syntetických trysek. Je v ní stručně shrnut dosavadní vývoj těchto aplikací. Jádrem celé práce je pak detailní návrh prototypu syntetické trysky včetně napájecí soustavy, jež slouží k experimentálnímu zjištění charakteristik v aerodynamickém tunelu pro vybranou oblast použití. Naměřená data jsou pak podkladem pro optimalizaci CFD výpočtů.
Zajíček Pavel
Modulace procesních parametrů termicko-expanzní předúpravy lignocelulózových surovin
Vedoucí práce: Krátký Lukáš, Ing. (12118)
Tato práce se zabývá vlivem procesních parametrů na kvalitu hydrolyzátu vzniklého z lignocelulózových surovin. První část článku se věnuje problematice a významu předúpravy surovin používaných pro následné zpracování na bioplyn. Pro zvýšení výtěžnosti bioplynu jsou používány různé metody předúpravy surového materiálu; v tomto článku je rozebrána metoda termické-expanze s cílem najít optimální procesní parametry. Druhá část článku obsahuje jednak popis experimentálního zařízení, ale také způsob i princip provedených měření. Dále je uvedena metodika zpracování dat. Na základě získaných výsledků jsou doporučeny optimální procesní parametry pro termickou expanzi lignocelulózových surovin.
  << HOME >> English version