STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

  STUDENTSKÁ S1 Studentská S2 >>
Předseda sekce: prof. Dr. Ing. Libor Beneš
Adamski Michał
Vedoucí práce: Ganczarski, Artur, prof.
Work deals with modeling of failure criteria for transversely isotropic materials. Analysis comprises two classes of symmetry of Tsai-Wu criterion: tetragonal and hexagonal. Detail analysis of both classes of symmetry with respect to their advantages as well as limitations is presented. Finally, simple comparison of differences between limit curves corresponding to cross sections by planes of transverse isotropy or orthotropy is done.
Brathová Michaela
Metalografické aspekty použití nanočástic při mimopecním zpracování siluminů
Vedoucí práce: Zikmund Petr, Ing. (12133)
Mimopecní úpravy hliníku a hliníkových slitin jsou důležitou součástí jeho zpracování. Mají vliv na výslednou krystalickou strukturu odlitku a vady odlitku, a tím na jeho mechanické vlastnosti. Možností zpracování je několik. V tomto případě byla použita nepříliš známá metoda úpravy pomocí nanoprášku MC-M. Cílem experimentu bylo určit vhodné dávkování nanoprášku pro dosažení optimální kvality odlitku a také zvolit způsob rovnoměrného rozptýlení nanoprášku v malém vzorku taveniny.
Čejka Luboš
Konstrukce zatěžovací stolice pro testování válečkových řetězů
Vedoucí práce: Lopot František, Ing. Ph.D. (12113)
V dnešní době je kladen velký tlak na životnost součástí při minimálních nákladech na údržbu. Tento fenomén se ještě zvýrazňuje u součástí podléhajících opotřebení, jako jsou válečkové řetězy sloužící k pohonu řady strojních zařízení. Protože ne vždy je známo, jak bude řetěz v daném pracovním prostředí degradovat, vznikl požadavek na simulaci různých provozních podmínek. Konstruované zařízení je vyvíjeno ve spolupráci s významným dodavatelem válečkových řetězů na českém trhu, společností Contra Praha s. r. o, která se velmi aktivně vlastní experimentální a vývojovou činností podílí na vzrůstající kvalitě a spolehlivosti nabízených produktů. Zařízení představuje testovací stolici, která dokáže navodit rozličná pracovní prostředí s různými parametry prašnosti, tepelného zatížení a vlhkosti. Zařízení umožní průběžný monitoring parametrů charakterizující stupeň opotřebení řetězu a jeho použitelnost v dané situaci, jako jsou prodloužení řetězu, rovnoměrnost chodu a ztráta přenášeného výkonu. Zařízení je ovládané externím přenosným počítačem a je koncipováno jako mobilní připojitelné do běžné sítě 400 VAC.
Hanus Vít
Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků
Vedoucí práce: Starý František, Ing. (12113)
Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků pro přepravu palet různých velikostí při dodržení minimální výšky dopravníku 100 mm - 150 mm. Úvodní část práce se zabývá stručným popisem dané problematiky s nástinem jednotlivých koncepčních návrhů včetně jejich ekonomického i konstrukčního zhodnocení. V další části se hlouběji řeší vybrané konstrukční uzly a je provedena jejich MKP analýza. Závěr práce je věnován experimentu, který byl proveden ve firmě Pragometal a který má posloužit k ověření analyticky vypočtených hodnot pohonu válečkového dopravníku.
Hladovec Tomáš
Simulační model a identifikace voice coil servopohonu
Vedoucí práce: Nečas Martin, Ing. MSc., Ph.D. (12105)
Tato práce pojednává o vytvoření simulačního modelu voice coil servopohonu a následném nalezení parametrů simulačního modelu, tak aby byl vytvořen model pro konkrétního voice coil servopohon. Data pro nalezení parametrů byla získána pomocí experimentů na daném zařízení. Identifikace má umožnit nalezení ideálního nastavení řízení daného servopohonu, pro danou třídu aplikací např. PTP (Point to Point) řízení.
Hoštička Vladimír
Analýza konstrukce a návrh úpravy střihacího nástroje pro výrobu motocyklového řetězu.
Vedoucí práce: Lopot František, Ing. Ph.D. (12113)
Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem úpravy střihacího nástroje. Střihací nástroj slouží k výrobě destiček motocyklového řetězu. V první části práce jsou k navržení úprav použity konvenční způsoby navrhování. Jde o ukázku toho, jak jednoduchými výpočty a drobnými úpravami lze dosáhnout požadovaných výsledků. V druhé části se práce zabývá přípravou experimentálního měření a následným návrhem konstrukčních úprav metodou konečných prvků. Projekt vznikl ve spolupráci s firmou ČZ Řetězy sídlící ve Strakonicích.
Krčil Jan
Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu
Vedoucí práce: Sobotová Jana, Ing. Ph.D. (12132)
Tato práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace tenké oxidické vrstvy tvořící se na titanu a jeho slitinách. Oxidická vrstva je nositelkou výrazné korozní odolnosti a biokompatibility. Díky tomuto faktu nacházejí materiály na bázi titanu výrazné využití v oblasti biomedicíny. Experiment byl v rámci této práce proveden na třech materiálech, které jsou hojně využívané v lékařských aplikacích (cp titan grade 2, slitina Ti6Al4V a korozivzdorná ocel 316L). Povrch materiálů byl upraven PVD povlakem ze slitiny Ti39Nb. Povrchová vrstva byla připravena procesem termické oxidace za jednotné teploty 600 °C a po tři různé oxidační doby (1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin). Následně byla zkoumána tloušťka vytvořené vrstvy a její vlastnosti.
Kuřík Martin
Vliv doby austenitizace na vlastnosti a strukturu W-Mo-V-Co PM rychlořezné oceli Vanadis 30
Vedoucí práce: Sobotová Jana, Ing. Ph.D. (12132)
U ocelí připravovaných práškovou metalurgii (PM) se všeobecně předpokládá vysoká náchylnost na dobu austenitizace, které se ve většině případů pohybuje v jednotkách minut. Následující práce má za cíl zmapovat průběh degradace struktury a mechanických vlastností v závislosti na době autenitizace u W-Mo-V-Co PM rychlořezné oceli Vanadis 30 a umožnit tak lepší dimenzování vsázky. Vzorky byly austenitizovány při teplotě 1100°C po dobu 5, 15, 30 minut ve vakuové peci a kaleny proudem dusíku a poté popuštěny 3x560°C/1hod. Vliv doby autenitizace byl vyhodnocen na tvrdosti, pevnosti v ohybu a velikosti zrna. Strukturální změny byly zkoumány pomocí SEM. Výsledky nad očekávání neukázaly výrazné zhoršení sledovaných vlastností.
Minář Jan
Optimalizace pohonného řetězce hybridního vozidla
Vedoucí práce: Klír Vojtěch, Ing. Ph.D. (12201)
Práce se zabývá optimalizací řídicí strategie simulačního modelu hybridního vozidla. Bylo vybráno šest optimalizačních (minimalizačních) metod dostupných v programu Matlab a ty byly odzkoušeny na testovacích funkcích. Na základě vyhodnocení byla zvolena spolehlivá a rychlá optimalizační metoda a ta byla použita k optimalizaci řídicí strategie simulačního modelu hybridního vozidla v prostředí Matlab/Simulink. Model odpovídá vozidlu typu Toyota Prius 3. generace. Vstupem do simulace je jízdní cyklus. Na výstupu je pak především sledována spotřeba paliva a stav nabití baterie po ujetí jízdního cyklu.
Šromová Simona
Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku
Vedoucí práce: Zikmund Petr, Ing. (12133)
Slitiny zinku jsou stále ve stínu dominantního hliníku, který převládá při výrobě technologií tlakového lití. Pro řadu výrobků jsou však tyto slitiny nejvhodnějším materiálem. Vynikají zejména vysokou přesností odlitků, minimálními nároky na obrábění a trvanlivostí použitých nástrojů. I přes deklarovanou tvarovou přesnost odlitků dochází vlivem rozložení teplot v odlitku při chladnutí k deformacím, které znesnadňují následné dokončovací operace - broušení pohledové plochy. Cílem této práce je definovat vzniklé deformace zinkových tlakově litých rámů pro uložení bezpečnostních interkomů s označením 2N Helio IP Verso, navrhnout řešení, které vady eliminuje a minimalizovat vady na již odlitých kusech.
Vaňková Barbora
Analýza životnosti pístů na vysokotlakých licích strojích
Vedoucí práce: Zikmund Petr, Ing. (12133)
Práce je zaměřena na výzkum životnosti pístů u vysokotlakých licích strojů ve slévárně hliníku automobilky Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Analýza je prováděna na strojích Müller Weingarten, kde probíhá sériová výroba skříní převodovek a spojek. Cílem práce je vyhodnotit životnost u třech licích pístů s rozdílnými povlaky, jednotlivé povlaky popsat a zhodnotit nejvhodnější variantu z hlediska technologie, nákladů a časové náročnosti sériové výroby.
  << HOME >> English version