STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S2 DOKTORANDSKÁ D1 Doktorandská D2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.
Astraverkhau Nikita, Zavadil Filip, Vašíček Michal
Vývoj a pevnostní analýza nosné struktury typu monokok pro vůz kategorie Formule Student.
Vedoucí práce: Macek Jan, prof. Ing. DrSc. (12201)
Článek představuje vývoj nosné struktury typu monokok pro vozidlo kategorie Formula Student týmu CTU CarTech. Vývoj se zaměřil na vyrobitelnost konstrukce, na splnění požadavků pravidel soutěže Formula Student a především na optimální volbu skladby kompozitových sendvičových panelů. Za tímto účelem byl proveden materiálový výzkum podpořený experimentem a vytvořen MKP model celé nosné struktury vozu. Metodika návrhu skladby byla založena na analýze konstrukce v širokém spektru zátěžných stavů specifických pro vůz kategorie Formula Student. Na základě těchto zátěžných stavu byla skladba jednotlivých oblasti nosné struktury optimalizována s ohledem na dosažení co nejmenší hmotnosti a torzní tuhosti porovnatelné s torzní tuhosti ocelového prostorového rámu vozů předchozí generací. Výsledný návrh a jeho realizace prokázala výraznou hmotností úsporu, ačkoliv byla zvýšena tuhost i pevnost struktury.
Berka Ondřej
Návrh experimentu pro řešení zatížení ozubení v planetových převodovkách
Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch, prof. Ing. Ph.D. (12113); Lopot František, Ing. Ph.D. (12113)
Práce se zabývá návrhem experimentu pro měření zatížení ozubení v planetových převodovkách. V tomto typu převodovek určených pro přenášení velkých výkonů je zjišťováno mimo jiné rozložení zatížení po šířce ozubení. Vzhledem ke kinematice jednotlivých ozubených kol planetové převodovky, je zapotřebí vytvořit zařízení, které bude do jisté míry autonomní. Navíc bude odolávat vnějším vlivům ve skříni převodovky jako je teplota a mazivo. Další komplikací jsou prostorové dispozice uvnitř skříně a rozměry samotného ozubení. Pro tento experiment byla sestavena metodika a následně i celý jeho průběh včetně potřebných komponent. S tím je spojené i vhodné zapojení tenzometrů umístěných na určených místech zubů jednotlivých kol.
Drobílek Jiří
Dynamické síly působící v nestabilním řezu při soustružení
Vedoucí práce: Bach Pavel, doc. Ing. CSc. (12135)
Doposud používaný výpočet meze stability při soustružení není schopen přesně predikovat podmínky stabilního obrábění. Analýza dat, které v minulosti experimentálně získalo několik výzkumných laboratoří, ukazuje, že důvodem nepřesnosti je nesprávný matematický model dynamických sil působících v řezu při nestabilním obrábění. Z analýzy vychází, že se v řezu musí vyskytovat alespoň dvě dynamické síly(všeobecně i více sil), které jsou vzájemně fázově posunuty. Na základě této skutečnosti byl sestaven nový model dynamických řezných sil a způsob jejich experimentální identifikace. Tento nový model poslouží k přesnějšímu výpočtu diagramu stability obrábění(soustružení).
Dub Martin
Experimentální analýza napjatosti a pohybu závěsky tramvajové převodovky, první výsledky
Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch, prof. Ing. Ph.D. (12113); Kolář Josef, doc. Ing. CSc. (12120); Lopot František, Ing. Ph.D. (12113)
Cílem práce je zmapovat stav napjatosti a pohyby závěsky nápravové převodovky tramvaje Škoda 14T při reálných jízdních podmínkách. K tomuto účelu bylo použito měření pomocí odporových tenzometrů a také systém pro záznam a vyhodnocení pohybu Qualisys. V článku je popsána měřící aparatura a její samotná instalace na zkoušenou tramvaj. Je zde také uveden postup měření včetně jednotlivých etap simulace reálného provozu, postup zpracování a vyhodnocení naměřených dat a zobrazení získaných výsledků.
Kostroun Tomáš
Modulárně řešený bezpilotní prostředek (UAV)
Vedoucí práce: Janko Luboš, doc. Ing. CSc. (12122)
Příspěvek pojednává o návrhu, výrobě a zkoušení nové modulárně řešené platformy bezpilotních prostředků (UAV) s maximální vzletovou hmotností 7kg vyvíjené na Ústavu letadlové techniky ČVUT v Praze. Během řešení projektu vznikly dvě varianty provedení platformy - materiálově smíšená konstrukce a čistě celokompozitní verze. Platforma je po dokončení využívána jako létající laboratoř umožňující díky modulární konstrukci s přesně stanovenými spojovací uzly snadnou koordinaci vývojových prací a poskytuje studentům dostatek prostoru pro jejich tvůrčí práci a profesní rozvoj. Modulární řešení zároveň zajišťuje projektu dostatečnou odolnost proti chybám, které vzniknou během jeho realizace. Zapojení do projektu umožňuje studentům z různých fakult ČVUT získání znalostí a zkušeností v oblasti navrhování, stavby, provozu a monitorování letových parametrů bezpilotních prostředků.
Kovalčík Jaroslav
Návrh softwarové aplikace pro predikci silových účinků řezného procesu na základě měrné řezné síly
Vedoucí práce: Vrabec Martin, doc. Ing. CSc. (12134)
In the fierce competition amongst users and suppliers of manufacturing technologies, cutting tools, machine tools and components, it is necessary to improve the exploitation of the potential of the individual elements of the cutting process, such as cutting tool, machine tool, clamping, and working conditions. For the manufacturer, it is important to know the specifications of the machining process, the anticipated productivity and efficiency as well as their partial aspects, such as the required power and torque, material removal rate, energy efficiency, machining time and estimated cost of operation. In order to predict these parameters without lengthy calculation and/or costly and time-consuming experiments, I have decided to create a software application. This application will help technologists in practice to choose the appropriate types of machine tools, cutting tools, operations and also quickly determine the main parameters of the cutting process. The first step was to choose the most suitable modelling method, so that the application would work with technologies, such as milling, drilling and turning and with variety of workpiece materials. For this purpose I have chosen a modelling method based on a specific cutting force.
Král Michal
Numerické modelování únavového poškození ve vlákny vyztužených kompozitech a návrh experimentálního ověření
Vedoucí práce: Holý Stanislav, prof. Ing. CSc. (12105)
Due to the increasing number of applications of composite material it's necessary to perform more accurate calculations. The use of composites in structures which are subjected to the cyclic loading can’t be avoided. This paper describes the possibilities of very frequently used method – the prediction of fatigue behavior on the base of residual stiffness. Residual stiffness models were identified using experimental dates and then implemented to FEM code. Another important step is experimental verification of calculations results. Due to this fact, it was necessary to propose a methodology of experimntal testing. The assembly of designed testing machine is also described in this paper.
Pošvář Zdeněk
Dynamické a statické ohybové vlastnosti hybridní kompozitové trubky
Vedoucí práce: Růžička Milan, prof. Ing. CSc. (12105)
Tato práce se zabývá porovnáním dvou hybridních kompozitových trubek vyrobených metodou navíjení se stejnou základní skladbou stěny. Druhá trubka navíc obsahuje jednu tlumící vrstvu. Zásadní otázkou je, jak velký vliv má tato vrstva na statické a dynamické vlastnosti. Cílem této práce je srovnání experimentálně získaných vlastností s analyticky vypočtenými a prezentace výsledků plynoucích z tohoto srovnání.
Skála Vladislav, Koudelka Tomáš
Senzor polohy rotoru vysokootáčkového elektromotoru
Vedoucí práce: Novák Martin, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Cílem této práce bylo navrhnout a ověřit snímací systém pro elektromotor dosahující až 100 000 ot./min. Pro uvažovanou koncepci elektromotoru byl stanoven požadavek na přesnost polohy při rotaci rotoru provozními otáčkami,tedy požadována je dostatečně krátká reakční doba senzoru. S ohledem na řídicí systém dále vyplynul požadavek na tvar výstupního signálu. Cílem práce bylo navrhnout vhodné varianty senzoru a provést jejich praktické ověření použitelnosti v dané aplikaci.
Sulich Piotr
Vedoucí práce: Pracik Michael, PhD, Eng. (M-1)
The paper presents results of experimental analysis of a dynamic model of a vibration absorber. The possibility of application of the device to vibration damping of pipeline element is considered. It assumed one degree of freedom system under harmonic excitation. There was investigated effectiveness of two different kinds of the absorber assembly – at vertical and at angled position. At the first assembly - vertical position – there have been compared characteristics of system with or without initially stressed springs. For the second assembly - angled position – there has been examined influence of different power excitation at the same frequency on behaviour of the system. The second type of fixation at angled position of dynamic absorber was tested with a special frame which allowed work at given angle. It has been adjusted harmonic signal of 11.65 [Hz] frequency. In a few steps there was being controlled excitation power in the range: 0,2 [A] and 4 [V] to 0,9 [A] and 15 [V].
Veselý Martin
Adaptivní neuronový regulátor pro řízení polohy systému dvoucestný proporcionální rozváděč a lineární hydromotor
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Tato práce se zabývá řízením systému dvoucestný proporcionální rozváděč a lineární hydromotor. Obvyklým řešením pro řízení polohy hydromotorů je použití servoventilů. Ty jsou však několikanásobně dražší než proporcionální rozváděče. Nevýhodami rozváděčů je vysoká nelinearita, hystereze a změna parametrů systému s teplotou a znečištěním oleje. Cílem práce je navrhnout takový regulátor, který by byl schopen vzít v úvahu uvedené vlastnosti systému s proporcionálními ventily. Byl navržen upravený adaptivní neuronové stavový regulátor, který je schopen akceptovat nelinearitu a je schopen neustále se přizpůsobovat měnícímu se systému. Regulátor je vyladěn pro daný hydraulický systém a jeho schopnost řízení je testována na modelu v prostředí Matlab / Simulink.
  << HOME >> English version