STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D2 DOKTORANDSKÁ D3  
Předseda sekce: prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.
Cejnek Matouš
Centrování vstupního vektoru pro adaptivní filtr s NLMS adaptaci pro užití v real-time aplikacích
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Tento článek představuje metodu jak transformovat data v reálném čase pro lepší funkci algoritmu NLMS (Normalized least mean squares). Představená metoda centruje vstupní vektor adaptivního filtru na základě dočasných statistických vlastností vstupních dat. Tato metoda je odvozená pro adaptivní filtr s implementací LNU (Linear neural unit). Článek obsahuje také podmínky stability této metody. K otestování metody bylo použito simulovaných dat s bílým šumem a také skutečných naměřených dat. Konvergence představeného algoritmu je v této práci zkoumána a jeho časová komplexita je zhodnocena v závěru.
Daneček Milan
Meření dynamiky elektrického výkonu u generátorů pracujících v ekeltrorozvodné síti
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc. (12110)
Článek se zabývá zabývá aplikací rychlého analagového wattmetru. Tento wattmetr byl navržen pro aplikace v kogeneračních soustrojích pracujících s pístovými spalovacími motory. Přesné a rychlé měření elektrického výkonu je nezbytné pro efektivní a přesný chod regulace. Navržený analogový wattmetr eliminuje standardní nedostatky digitálního měření, které je založeno na vzorkování okamžitých hodnot elektrických napětí a proudů.
Doubek Martin
Predikce rychlosti zvuku ve směsích chladiv
Vedoucí práce: Vacek Václav, doc. Ing. CSc. (12102)
Analýza složení směsí látek založená na měření rychlosti zvuku je zajímavou alternativou k zavedeným metodám za-loženým například na absorpci infračerveného světla nebo polovodičových senzorech. V literatuře lze nalézt mnoho příkladů použití této metody: měření koncentrace oxidu uhličitého v dýchacích přístrojích; měření množství mazacího oleje v chladicích systémech; analýza ropy v podzemních nalezištích; složení výfukových plynů v recirkulaci spalova-cího motoru (EGR) nebo analýza atmosféry měsíce Titan sondou Huygens. Ústav Fyziky Fakulty Strojní se podílí na vývoji analyzátorů založených na měření rychlosti zvuku pro výparné chladicí systémy částicových detektorů v CERN. Tyto analyzátory slouží k měření koncentrace směsí chladiv (R218 a R116), zjišťování nečistot v chladivech a k detekci netěsností. Cílem práce, jejíž dílčí výsledky jsou zde prezentovány, je poskytnout modely pro přesnou predikci rychlosti zvuku, které mohou sloužit jako flexibilní a snadno použitelný nástroj pro další vývoj těchto analyzátorů. Hlavní motivací je nedostupnost ověřených modelů pro směsi různorodých látek (R218+N2). Prvním krokem bylo tes-tování několika vybraných modelů SAFT (Statistical Associating Fluid Theory) na experimentálních datech získaných z vlastních měření nebo z dostupné literatury a optimalizace parametrů modelů pro zvýšení jejich přesnosti.
Filipský Jakub
Simulace mnohabodovéhu ultrazvukového průtokoměru
Vedoucí práce: Nožička Jiří, prof. Ing. CSc. (12112)
Příspěvek představuje pokrok v řešení autorovy disertační práce na téma mnohabodového ultrazvukového průtokoměru, který pomocí mnoha ultrazvukových vysílačů a přijímačů rekonstruuje 3D rychlostní pole v kontrolním objemu. Byl navržen algoritmus rekonstrukce, který konverguje i při relativně malém počtu přijímačů/vysílačů. Výkony algoritmu jsou testovány simulací nejdříve na jednoduchých případech proudění a poté na úplavu automobilu.
Kamenický Josef
Doplněk do aplikací Autodesk Inventor a Solid Edge pro správu parametrů CAD modelů
Vedoucí práce:
Článek popisuje softwarový doplněk do aplikací Autodesk Inventor a Solid Edge. V úvodu je shrnuta historie vlastního zdroje výrobních informací ve strojírenství. Zpočátku byl zdrojem informací papírový 2D výkres, postupným vývojem se jím stal 3D model. V další části jsou popsány jednotlivé funkce doplňku. Ten slouží ke zjednodušení a urychlení práce při tvorbě 3D modelů a s nimi související výkresové dokumentace. Dále je popsáno zadávání parametrů a jejich úprava v dialogovém okně doplňku. To je vytvořeno pro pracovní prostředí součásti, sestavy a výkresu.
Kašpárek Miloš
Porovnání vlivu optických vlastností kapaliny na přesnost měření metodou PIV
Vedoucí práce: Nováková Ludmila, Ing. Ph.D. (12112)
Příspěvek je zaměřena na kvantifikaci chyby měření metodou PIV, která je zapříčiněná rozdílnými optickými vlastnostmi modelu a použité tekutiny. Při rozdílných optických vlastnostech dvou látek dochází na jejich rozhraní k odrazu světla z laseru. Tento odraz světla vnáší do měření šum, který znemožňuje měřit v blízkosti stěn. Dále dochází vlivem zakřivení modelu k lomu světla, který způsobuje optickou deformaci snímané oblasti. Tato deformace způsobuje chybu v měření. Odstranění těchto negativních jevů, je dosaženo srovnáním indexu lomu tekutiny s indexem lomu modelu. Změna indexu lomu je dosažena přidáním jodidu sodného do tekutiny. Pro kvantifikaci chyby je provedeno měření stenózy metodou PIV s použitím roztoku jodidu sodného a destilované vody.
Le Thi Minh Trang
Analýza oscilací fázorů v 500 kV rozvodné soustavě a její použití pro řízení stability soustavy
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc. (12110)
To meet the requirements of the National Electrical System operation, the automatic control equipment, data collection and disturbance recorders are used more commonly. In this paper, the modelling and analyzing effect of phasor oscillation for the local 500kV power grid in both the state-steady and transient operation modes could certainly benefit from development and potential application phasor technology. The purpose is to increase the overall system efficiency and reliability for all power operation modes via significant dependence on wide area measurement system (WAMS) as distributed intelligence agents with improved monitoring, protection, and control capabilities of power networks. Keywords- 500kV power grid, inter-area power oscillations, Power system, Operation, Stability, Phasor measurement unit (PMU), State-steady and transient operation mode, wide area measurement system (WAMS).
Novák Zdeněk
Vysokorychlostní synchronní motor s permanentním magnetem a senzorem polohy
Vedoucí práce: Chyský Jan, doc. Ing. CSc. (12110); Novák Martin, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Pro vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) je zapotřebí znát informaci o aktuální poloze rotoru, jeho rychlost a proud ve dvou fázích. Tato práce se zabývá vývojem vysokorychlostního PMSM se senzorem polohy. Je představeno konstrukční řešení motoru a princip senzoru. Reálný motor je otestován s použitím vektorového řízení implementovaného na programovatelném logickém poli (FPGA) a je ověřena funkčnost senzoru. Na závěr je prototyp PMSM vyhodnocen z hlediska funkčnosti a na základě dosažených výsledků jsou navrhnuta konstrukční vylepšení.
Pechová Hana
Zkoumání emisí z výrobků a logistika
Vedoucí práce: Preclík Vratislav, doc. Ing. CSc. (12134)
Emise jsou důležitým pojmem v ekologii. Klimatické změny jsou příčinou rostoucího množství skleníkových plynů v atmosféře. Hlavní skleníkové plyny jsou ze spalování fosilních paliv. Ropa, zemní plyn a uhlí obsahují uhlík miliony let starý. Oxid uhličitý, který je generován při spalování, který je použit při fotosyntéze rostlin a „ fosilní uhlík“ se tedy transformuje do jejich biomasy. Cílem je minimalizovat emise, které jsou produkovány z materiálu výrobků a z výrobků samotných. Činnosti firmy připívají ke zvýšení emisí skleníkových plynů a proto je potřeba určit uhlíkovou stopu. Kladný přístup k problematice emisí může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy a omezit tak množství emisí s ohledem na životní prostředí.
Punčochář Jan
Výroba sondy se žhavenými filmy
Vedoucí práce: Nožička Jiří, prof. Ing. CSc. (12112)
Přednáška se týká možností výroby sondy se žhavenými filmy. Detailně jsou rozebrány jednotlivé možné postupy výroby a je vybrán nejvhodnější z nich. Dále je představeno zařízení pro kalibraci 3D rychlostních sond.
Trnka Pavel
Modifikovaný systém diagnostiky poruch
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc. (12110)
Příspěvek představuje námi vyvíjený systém pro detekci a identifikaci poruch (FDI) a souhrnný přehled změn a vylepšení provedených autorem. FDI systém je založen na markovském modelu. Mezi hlavní představovaná vylepšení patří zavedení dynamického modelu přechodových stavů mezi poruchami a aplikace algoritmu empirické modální dekompozice na sledovaná data s cílem nalézt užší vazby na jednotlivé poruchy.
Veselý Martin
Nové možnosti učení polynomiální neuronové jednotky jako regulátor
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Příspěvek se zabývá možnostmi učení polynomiální neuronové jednotky vyšších řádů, která je použita jako regulátor řízeného systému a to jak pro předučení tak i pro učení v reálném čase. Jsou zde ukázány dvě metody vedoucí k rychlejšímu naučení vah regulátoru nežli je dosu používaná optimalizace. První metoda vychází ze znalosti modelu řízené soustavy a referenčního modelu a na základě jejich parametrů jsou přímo dopočítány váhy neuronu. Druhá metoda se snaží využít apriorních informací referenčního modelu, jako je statické zesílení a offset. Na základě těchto informací je rozšířena optimalizační funkce sloužící k učení vah neuronu jako regulátor.
  << HOME >> English version