STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S2 STUDENTSKÁ S3 Doktorandská D1 >>
Předseda sekce: Ing. Jana Sobotová, Ph.D.
Bajči Peter
Characteristics of composite material with particular filler
Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka, Ing. Ph.D. (12132)
Prednáška sa zaoberá kompozitným materiálom a jeho niektorými vlastnosťami. Obsahuje charakterizáciu skúmaného materiálu a prezentuje dosiahnuté výsledky, ktoré sme získali pri jednotlivých skúškach. Materiál bol podrobený skúške chemickej odolnosti v kyslom i zásaditom prostredí, skúške ťahom a meraniu tvrdosti. Pomocou diferenciálnej snímacej kalorimetrie (DSC) sme stanovili teplotu tavenia a teplotu kryštalizácie. Všetky namerané hodnoty charakteristík kompozitného materiálu s rôznym obsahom plniva sme porovnávali s hodnotami čistého polypropylénu.
Celba Petr
Quantification of cracking surfaces of Vanadis 6 steel under different heat treatment conditions
Vedoucí práce: Sobotová Jana, Ing. Ph.D. (12132)
Práce je zaměřena na možnou souvislost mezi potřebnou plastickou lomovou prací ke zlomení vzorku trojbodovým ohybem a vzniklou lomovou plochou při různém tepelném zpracování oceli Vanadis 6.
Kos Petr
Properties of longfiber polymers with different reinforcement
Vedoucí práce: Zdeňka Jeníková, Ing. Ph.D. (12132)
Cílem práce je porovnat mechanické vlastnosti polymerních kompozitů. Jako výztuž zkoušených kompozitů byla použita uhlíková, skleněná a kevlarová vlákna.
Kubeš Petr
Effect of deformation conditions and recrystallization on final structure of steel SA 508
Vedoucí práce: Zuna Petr, prof. Ing. CSc. D.Eng. h. c. (12132)
V rámci optimalizace technologie zpracování hmotných výkovků z oceli SA 508 pro energetiku byla hodnocena kinetika růstu zrna a precipitační procesy s cílem zabránění vzniku nežádoucích hrubozrnných struktur. V rozsahu obvyklých tvářecích teplot 850 °C - 1250 °C vykazuje austenitické zrno výrazné hrubnutí od teploty 1100 °C. Hodnocení rekrystalizačních pochodů po laboratorní deformaci pěchováním 60 % ukazuje na značné potlačení dynamické respektive postdynamické rekrystalizace při dokovací teplotě 850°C.
Mára Vladimír
Influence of sampling points on the temperature characteristics of polyoxymethylene
Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka, Ing. Ph.D. (12132)
Zkoumání vlivu místa odběru vzorků z polyoxymethylénu na výsledné teplotní charakteristiky.
Nalezenec Jiří
Design of new type macerator for a biogas power station
Vedoucí práce: Jirout Tomáš, doc. Ing. Ph.D. (12118)
Macerátor je součástí všech linek pro předúpravu biomasy v bioplynových stanicích. V macerátoru dochází k rozmělňování biomasy. Ta může být dále zpracována např. termicko-expanzní nebo enzymatickou hydrolýzou. Nový typ macerátoru má umožnit rozmělňování vláknitých materiálů, jako je sláma, tráva a podobné materiály, které jsou stávajícími typy špatně zpracovatelné.
Pešava Vít
Optimization of Agitated Storage Tank for PVC Suspension with Capacity of 100 m3.
Vedoucí práce: Jirout Tomáš, doc. Ing. Ph.D. (12118)
Cílem této práce je navrhnout na základě experimentů a literatury takové konstrukční úpravy míchání zásobníku, které zlepší homogenizaci v celém jeho objemu. Základem pro návrh úprav bylo experimentální zjištění současného stavu na modelu stávajícího zařízení. Navržené úpravy byly experimentálně ověřovány. Z důvodu minimalizace investičních nákladů byla ověřována možnost použití stávajícího pohonu míchadla z hlediska dostatečného výkonu a navržena varianta s nižšími nároky na výkon elektromotoru.
Rund Martin
PVD coatings for tool steels
Vedoucí práce: Rybníček Jan, Ing. Ph.D. (12132)
Práce charakterizuje před depoziční technologie a rozdělení PVD procesů. Dále popisuje vlastnosti povlaků CrN a depozici duplexních povlaků. Následně je uveden rozbor použitých ocelí Vanadis 23 a Orvar Suprem, použitých v experimentu. V druhé části práce jsou uvedeny výsledky a parametry provedených měření, kde se již zabývá porovnáním duplexních s „neduplexními“ CrN povlaky.
Rušarová Jana
Continuous Improvement and Optimization Procedure for the Operation Finishes
Vedoucí práce: Podaný Jan Ing. BcA. Ph.D. (12134)
Přednáška představí realizaci projektu kontinuálního zlepšování systémového řízení na provozu povrchových úprav v Aero Vodchody a.s. V první části bude popsán podnik a zavedené SPC na provozu povrchových úprav. V následující části bude ukázán postup práce na optimalizaci zavedeného systému, zlepšení sběru dat, jejich analýzy, zavedení zápisu nových dat, vytvoření nových systémových transakcí, úprav reportů (přehledné informace o průběhu a stavu daných aktivit), sledování dlouhodobých trendů a zavedení některých preventivních opatření. V poslední části bude ukázána nově zavedená vizualizace důležitých dat a informací, díky které došlo k zlepšení průběžné informovanosti pracovníků, managementu i auditorů.
Vlček Petr
Design Calculation of The Cryogenic Heat Exchanger
Vedoucí práce: Skočilas Jan, Ing. Ph.D. (12118)
Tato práce řeší výpočet a zjednodušený konstrukční návrh kryogenního výměníku tepla pro odvod tepla z chladícího okruhu laserové hlavy. Ve výměníku se chladí hélium dusíkem. Oba plyny jsou v plynném skupenství. Teploty ve výměníku se pohybují v rozmezí 78 - 160 K. Vzhledem k požadavku na malé ovlivnění proudu hélia a jeho malou tlakovou ztrátu je výměník navržen jako trubkový výměník se segmentovými přepážkami.
  << HOME >> English version