STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S1 STUDENTSKÁ S2 Studentská S3 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
Andruš Jan
CFD optimalization of annular diffuser
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, Ing. Ph.D. (12107)
Práce se komplexně zabývá optimalizací založenou na numerických CFD výpočtech difuzoru. Mezi její hlavní přednosti patří užití radiálních bázových funkcí k sestrojení náhrady, na níž je založená podstata optimalizace. Součástí je zároveň sestrojení vlastního kódu založeného na obecném principu diferencíální evoluce, stejně tak práce ukazuje možné řešení problematiky distribuce bodů. Na závěr jsou pak tyto poznatky aplikovány na konkrétní úlohu
Broučková Zuzana
Visualization of flow around a rotating cylinder
Vedoucí práce: Trávníček Zdeněk , Ing. CSc., Šafařík Pavel, prof. Ing. CSc. (12112)
Byla provedena vizualizace obtékání stojícího i rotujícího válce ve vzduchu. Vizualizace byla provedena pro dvě rychlosti nabíhajícího proudu pro Reynoldsova čísla Re=920 a 990 a pro troje otáčky válce (5 Hz, 12,5 Hz a 20 Hz). Získané výsledky byly porovnány s teoretickým modelem - potenciálním prouděním. Rychlost nabíhajícího proudu byla vyhodnocena na základě měření frekvence odplouvajících vírů za stojícím válcem v režimu Kármánovy vírové řady při Re=110 a 120 s využitím známých závislostí mezi Strouhalovým a Reynoldsovým číslem.
Doubek Martin
New apparatus for speed of sound measurement in gases
Vedoucí práce: Vacek Václav, doc. Ing. CSc. (12102)
V práci je popsán návrh prototypu aparatury pro měření rychlosti zvuku v plynech. Měřící aparatura se skládá ze tří základních částí: měřící trubice, měřící elektroniky a systému pro sběr dat (DAQ). Všechny tyto základní komponenty byly vyrobeny a odzkoušeny v laboratořích ústavu fyziky. Rychlost zvuku v měřící trubici, která je naplněna zkoumaným plynem, se určuje pomocí měření doby, po kterou se šíří ultrazvukový signál z jednoho konce trubice na druhý. Měřící trubice je osazena přesným tlakovým senzorem Keller a šesti teplotními senzory (4x NTC a 2x Pt1000). Všechny naměřené hodnoty se zpracovávají DAQ systémem a ukládají se do PC (Personal Computer).
Hála Jindřich
Solution of the Compressible Viscous Fluid Flow past Minichannels
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, Ing. Ph.D., Luxa Martin, Ing. Ph.D. (12107)
Příspěvek se zabývá prouděním vazké stlačitelné tekutiny při vysokých rychlostech v minikanálech obdélníkového průřezu. Pro numerickou simulaci je formulována úloha řešení parametrů proudu stlačitelné vazké tekutiny minikanálem. Výsledky výpočtu jsou dosaženy užitím programu FLUENT a je proveden jejich podrobný rozbor včetně porovnání s výsledky experimentů.
Ilich Zdeněk
Ducted Fan Propulsion System for an Ultralight Aircraft - CFD Analysis of Outlet Channel
Vedoucí práce: Helmich Martin, Ing. (12122)
Příspěvek se zabývá CFD analýzou výstupního kanálu dmychadlového pohonu pro ultralehký letoun. Tento nekonvenční pohon je v ultralehké kategorii letounů zcela unikátní. Ventilátor je poháněn sériově vyráběným motocyklovým motorem. Součástí výstupní proudové cesty je obtok, ve kterém jsou umístěny chladiče motoru. Výstupní kanál s tryskou je tedy zajímavým objektem zkoumání pro vnitřní aerodynamiku. V této práci je prezentováno sestavení výpočtové sítě pro numerické řešení, nastavení numerického výpočtu a následný rozbor výsledků. Pro řešení je použito komerčního programu Fluent.
Kožíšek Martin
The Results of Implementation of Explicit Advection Upstream Splitting Method into OpenFOAM
Vedoucí práce: Fürst Jiří, doc. Ing. Ph.D. (12101)
Účelem práce je prezentovat dosavadní výsledky vývoje implementace numerické metody AUSM (Advection Upstream Splitting Method) do OpenFOAMu s důrazem na přednosti takového spojení. Výsledky předkládáme jako řešení simulace nevazkého transsonického proudění dvourozměrným i třírozměrným GAMM kanálem.
Pešava Vít
Intensification of Mixing in the Technology of PVC Suspension Polymerization in Reactors with Volumes of 40 m3 and 80 m3.
Vedoucí práce: Jirout Tomáš, doc. Ing. Ph.D. (12118)
V této práci byly navrhovány konstrukční úpravy míchání reaktoru, které zlepší jeho funkci. Reaktor musí zajistit homogenizaci surovin, rovnoměrné rozložení smykového napětí z důvodu krystalizace a homogenizaci suspenze PVC. Při dávkování surovin je třeba zajistit jejich dostatečnou dispergaci již od minimálního plnění až po kritické plnění těsně pod hranu horních narážek. Na jakost produktu má zásadní vliv počáteční dispergace (emulgace) monomeru, která musí být rovnoměrná z hlediska velikosti a distribuce emulgovaných kapek. Nejprve byly experimentálně zjištěny hodnoty homogenizace na modelu stávajícího zařízení. Na základě těchto výsledků byly navrženy a experimentálně ověřeny úpravy míchání. Z provozních hodnot byly určeny příkonové charakteristiky reaktoru. Z těchto charakteristik byly následně navrženy parametry nového reaktoru.
Sumara Zdeněk
Large eddy simulation of the flow around a circular cylinder
Vedoucí práce: Vitkovič Pavol, Ing. (12107)
Práce se zaměřuje na simulaci turbulentního proudění za válcem pomocí metody LES. Obsahuje rešerši dosavadních poznatků z oblasti turbulentního proudění. Popis použité numerické metody a testování numerické metody na simulaci proudění nekonečně širokým kanálem, jelikož výsledky mohli být porovnány s přímou simulací. Stěžejní část práce řeší simulaci proudění okolo válce při různých Reynoldsových číslech.
Turek Tomáš
On Annular Impinging Jets - Experimental Data Analysis
Vedoucí práce: Trávníček Zdeněk, Ing. CSc., Šafařík Pavel, prof. Ing. CSc. (12112)
The paper deals with experimental data achieved during measurement on annular impinging jet facility. The results of experiments are analyzed and discussed. Critical value of nozzle-to-wall distance is determined and consequences of phenomena are shown.
  << HOME >> English version