STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D1 DOKTORANDSKÁ D2 Doktorandská D3 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

Brynych Pavel
Optimalizace přeplňování dvoudobého vznětového motoru
Vedoucí práce: Macek Jan, Prof. Ing. DrSc. (12120)
Práce se zabývá matematickou simulací dvoudobého dvouválcového vznětového motoru přeplňovaného turbodmychadlem a různými variantami mechanicky hnaných dmychadel v různém pořadí zapojení v softwarovém prostředí GT-Power. Optimalizace plnicí skupiny se provádí vhodnou volbou převodového poměru pohonu mechanicky hnaného dmychadla a otevíráním obtoku turbíny turbodmychadla popř. změnou její geometrie. Cílem práce je zvolit pořadí zapojení jednotlivých dmychadel a jejich parametry pro danou aplikaci.
Červenková Naďa
Měření a hodnocení tepelných čerpadel pro klimatizaci v režimu chlazení
Vedoucí práce: Petrák Jiří, Prof. Ing. CSc. (12107)
Cílem příspěvku je stanovení metodiky pro hodnocení chladicích zařízení v klimatizaci. Uvedená metodika bude poté ověřena na vybraném reálném zařízení. Společenský požadavek na vývoj této nové metodiky vyplývá z potřeby naplnění nařízení a směrnic Evropského parlamentu a Rady a dále zákonů a vyhlášek České republiky.
Krestýnová Ivana
Frekvenční analýza odezev vnitřní teploty nevytápěných budov na změnu vnější teploty
Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš, Doc. Ing. Ph.D. (12110)
Tento článek se zabývá roční analýzou odezev vnitřní teploty nevytápěných budov na změnu vnější teploty. Nejdůležitějším úkolem je vyhodnocení zesílení, ofsetu a fázového posunutí oscilací vnitřní a vnější teploty těchto budov. Dalším výstupem je Lyssajousova elipsa porovnávající naměřená data vnitřních a vnějších teplot v daných časových úsecích proložená sinusovou funkcí. Data jsou zpracována z naměřených hodnot v italském kostele Frari a paláci Grimani v Benátkách, muzejní místnost v Cremoně (dodaných od National Research Council v Padově). Většina z těchto naměřených hodnot nám byla poskytnuta za jeden rok.
Liškář Petr
Vrtulový list pro dieselový letecký motor
Vedoucí práce: doc.Ing.Svatomír Slavík, CSc. (12212)
Článek se zabývá návrhem vrtulového listu s vysokou účinností pro dieselový letecký motor. Je navržena nová řada vrtulových profilů. Pro návrh geometrie listu je využita metoda stanovení optimální cirkulace a pro stanovení aerodynamických charakteristik metoda nosné plochy, která dávala nejdůvěryhodnější výsledky. Je stanoveno zatížení motoru vrtulí, optimální pracovní režimy vrtule a nakonec také porovnání výsledků analytického řešení s numerickou simulací programem Fluent.
Moravec Miloš
Teplotní napjatost na hlavě motoru C28
Vedoucí práce: Španiel Miroslav, Doc. Ing. CSc. (12105)
Diplomová Práce obsahuje kompletní teplotní analýzu hlavy motoru C28 a jeho chladícího systému. Konkrétně se práce zabývá modelováním teplotních polí metodou konečných prvků a zahrnutím 1D proudění kapalin v konstrukcích s chlazením. V úvodu jsou zhodnoceny současné metody simulace tepelného přenosu, z nichž jako stěžejní byla vybrána metoda konečných prvků (MKP). Práce obsahuje základní informace o metodách vážených reziduí a také se podrobně věnuje Petrov-Galerkinově metodě, jejímž použitím se dají řešit problémy kombinace vynucené konvekce/kondukce. Na jednoduchém modelu je ověřena možnost výpočtu nesvázané úlohy proudění a vedení tepla v programovém prostředí ABAQUS.
Pěnička Michal
Vliv teploty a rychlosti sušícího vzduchu na kinetiku konvektivního sušení
Vedoucí práce: Hoffman Pavel, Doc. Ing. CSc. (12118)
Cílem této práce bylo ověřit, jaký vliv má změna teploty a rychlosti sušícího vzduchu na kinetiku konvektivního sušení. V tomto případě se zkoumal vliv na tvar sušící křivky a celkový čas sušení, kdy v sušině zůstává maximálně 5% vlhkosti. Tento vliv byl porovnáván pro tři základní způsoby obtékání sušeného vzduchu okolo sušeného předmětu, které mají simulovat různé druhy sušáren používaných v průmyslu. Na získané sušící křivky bylo aplikováno osm matematických modelů, které jsou nejčastěji používány v potravinářském průmyslu pro popis průběhu konvektivního sušení. Z těchto matematických modelů se nejvíce shodoval s naměřenými hodnotami dvou-parametrický model.
Rak Ladislav
Benzínový dvouválcový přeplňovaný motor pro automobily
Vedoucí práce: Macek Jan, Prof. Ing. DrSc. (12120)
Práce pojednává o zmenšování (downsizingu) spalovacích automobilových motorů při udržení stejného výkonu jako u pohonných jednotek s vyšším zdvihovým objemem a větším počtem válců. Dvouválcový benzínový přeplňovaný motor má předpoklady pro využití v malých vozidlech. Práce řeší problematiku simulace OD modelu a 1D modelu motoru (software GT Power). Práce se soustřeďuje na optimalizaci přeplňování motoru výfukovým turbodmychadlem a zkoumá vliv různých typů sacích a výfukových potrubí pro dosažení maximálního výkonu motoru. Práce ukazuje současné ekonomické a technické limity dvouválcových benzínových motorů pro automobily.
Zejda Martin
Vliv strukturálního tlumení na flutterové charakteristiky malého sportovního letounu
Vedoucí práce: Slavík Svatomír, Doc. Ing. CSc. (12122)
Jsou představeny základní matematické modely tlumení a experimentální zjišťování velikosti strukturálního tlumení z frekvenční odezvy systému. Vybraná metodika byla aplikována na měření několika typů letounu. Je uveden příklad výpočtu flutteru ocasních ploch s uvážením vlivu strukturálního tlumení. Je diskutována aplikovatelnost použité metodiky pro potřeby aeroelastického výpočtu.
Zeneli Edmond
Studie energetického bloku s odsolováním mořské vody
Vedoucí práce: Prof.Ing. František Jirouš, DrSc. (12107)
This article is focused on two main methods of seawater desalination,reverse osmosis and multi- effect distillation, respectively. Each method is analyzed separately. Municipal solid waste (MSW) is used as energy source. Coupling of waste to power and seawater desalination plant is discussed in this paper. Thermal analysis of multi-effect distillation section has been carried out.This paper assumes a touristic area where this process could by worthy. The main goal of this article is to calculate the unit product cost of fresh water as main parameter in desalting plants.
<< HOME >>