STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D2 DOKTORANDSKÁ D3 Doktorandská DP >>
Předseda sekce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc.

Chlubna Vojtěch
Náklady systému pojištění pracovních úrazů
Vedoucí práce: prof. Lubor Chundela (12138)
The following analysis focuses on personal expenses, which amount may be reduced in a limited extent and indirectly, although its principles are the result of the enterprises activities. This is the cost to the employer's liability insurance, which amount is derived from employee wages, as the amount of health and social insurance. Even though the employer is forced to improve working conditions for this effort is not usually directly assessed and positively motivated. Current legislative framework is very static and it does not reflect real traumatic burden of employers and their efforts to reduce it. To provide optimal condition to ensure an effective accident prevention need treatment with a financial incentives of the employer.
Jiran Lukáš
Semi-analytická metoda analýzy elastických kompozitových modelů inspirovaných tvarem lidského srdce
Vedoucí práce: Mareš Tomáš, Doc. Ing. Ph.D. (12105.1)
Příspěvek ve stručnosti představuje možnosti užití semi-analytické metody vyšetřování deformací modelů vinutých z kompozitních materiálů. Při přijetí zjednodušujícího předpokladu elastických deformací jsou k analýze použity: anizotropní elasticita v křivočarých souřadnicích, Fourierova řada, myšlenka lokální ortotropie materiálu a princip minima celkové potenciální energie. Práce se zabývá akplikací mechaniky kompozitních materiálů v oblasti biomechaniky, analyzované modely jsou inspirovány tvarem lidského srdce.
Kovanda Karel
Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Vedoucí práce: Suchánek Jan, Prof. Ing. CSc. (12133)
Příspěvek pojednává o GTAW svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi, často používaných při výrobě dopravních prostředků, a nutných úpravách robotických pracovišť pro tyto účely. Autoři se v příspěvku dále věnují vlivu jednotlivých hlavních i vedlejších parametrů svařování a jejich optimalizaci.
Kučera Jaromír
Rozšíření výuky kompozitních technologií
Vedoucí práce: Slavík Svatomír, Doc. Ing. CSc. (12122)
V současné době probíhá teoretická i praktická výuka kompozitních technologií zaměřená převážně na statické chování kompozitních materiálů. Studenti jsou v jejím rámci seznámeni s problematikou návrhu, zkoušení a defektoskopie kompozitních materiálů. Problematika vlivu dynamického namáhání na únosnost kompozitu a absorpce energie kompozitních materiálů je ve výuce obsažena pouze okrajově. Přitom uvedené oblasti jsou stěžejní pro použití kompozitů v různých odvětvích průmyslové praxe a budoucí strojní inženýři by měli mít alespoň základní znalosti a praktické zkušenosti z uvedené problematiky. Cílem je rozšíření výuky o laboratorní úlohu demonstrující odezvu tenkostěnné kompozitní konstrukce na dynamické namáhání a tím umožnit studentům získání základních teoretických informací a praktických zkušeností při dynamických zkouškách kompozitních materiálů.
Macúchová Karolina
Technické řešení zařízení pro vyšetřování forenzních vzorků
Vedoucí práce: Zicha Josef, Doc. Ing. CSc. (12110)
Popisované technické řešení se soustředí na nedestruktivní metody umožňující spolehlivý popis a vyšetření materiálových vlastností forenzních vzorků. Zkoumanými materiály jsou mikrostopy (úlomky laku, nátěry, inkousty, vlasy, chlupy a další). Jednou ze sledovaných vlastností je barva, která tvoří spolu se strukturou materiálu jednu z charakteristik pro další posuzování a hodnocení zkoumaného materiálu. Metody zkoumání jsou založeny na vizuálním a spektroskopickém měření. Samotným technickým řešením je speciální zařízení, které splňuje všechny na něj kladené nároky.
Michálek David
Roční plán a jeho softwarová podpora
Vedoucí práce: Zralý Martin, Doc. Ing. CSc. (12138)
Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na možnosti jeho podpory softwarovými nástroji. Předmětem zájmu je roční plán v podniku realizujícím sériovou výrobu. V příspěvku jsou rozebrány klíčové součásti ročního plánu, jejich vzájemné vazby i specifické možnosti, které nabízí softwarová podpora. Pozornost je věnována také technicko- finanční integraci, což je jeden ze stěžejních rysů ročního plánování.
Mironovová Martina
Výpočet koeficientu GDOP
Vedoucí práce: Vejražka, František, Prof. Ing. CSc., Bíla, Jiří, Prof. Ing. DrSc. (12110)
Účelem této práce je odvodit koeficient GDOP (Geometrical Dilution of Precision), představující chybu určení polohy uživatele na povrchu Země, a ukázat jeho výpočet na praktické aplikaci. Úkolem je rozmístit až 45 družic po obloze tak, aby se koeficient GDOP minimalizoval a udával tak polohu hledaného objektu na povrchu Země s co nejmenší chybou. Pro optimální rozmístění družic na obloze je použito genetického algoritmu.
Pilvousek Tomáš
Lisování virtuálním lisovacím nástrojem
Vedoucí práce: Šanovec Jan, Doc. Ing. CSc. (12133)
Článek představuje projekt analýzy vlivu okrajových podmínek na proces hlubokého tažení částí automobilových karosérií. Vliv okrajových podmínek se zjišťuje s využitím simulačního softwaru PamStamp 2G s daty reálných 3D oskenovaných nástrojů. V článku je popsána první fáze celého projektu, stavba výpočetní úlohy a verifikace výsledků simulace s reálným systémem.
Podařil Martin
Řízení efektivního transferu technologií
Vedoucí práce: Kavan Michal, Doc. Ing. CSc. ()
Práce se věnuje efektivnímu transferu znalostí/technologií na institucích terciárního vzdělávání a jeho řízení. Nejdříve definuje, co transfer znalostí/technologií je, následně nastiňuje některé přístupy k efektivnímu transferu znalostí/technologií a na závěr představuje základní kroky k dosažení efektivního transferu znalostí/technologií.
Prajer Jan
Opotřebení tunelovacích strojů
Vedoucí práce: Suchánek Jan, Prof. Ing. CSc. (12133)
In this article we focus on the description of wear on the Shield machines and equipment for stamping line tunnels. Machines used in this method are called full profile tunneling shield (Shield Machine,SM). Greatest importance in this issue is link between abrasive wear of rock mass and the cutting shield, the disturbed muck is attachments bands or component and pumped in the pipeline. It is important to note that there is no metal particles with an active abrasion wear, but a very volatile particles of rocks, soils and other non-metallic materials, ie particles that are either in an environment in which the shield coins or appear in a different part of the technology. It is therefore very important to correctly interpret the results of geological exploration and technical information derived from equipment and other machinery and equipment.
Sedláčková Stanislava
Dopady rozhodování managementu na ekonomickou situaci podniku (případová studie)
Vedoucí práce: Šafránková Jana, Doc. PhDr. CSc. (12138)
Na výrobní podnik lze pohlížet jako na dynamickou strukturu, která se skládá z prvků a vzájemných vazeb mezi těmito prvky. Zejména meziprvkové vazby v systému způsobují tzv. dynamickou složitost systému, který se pak vyznačuje, mimo jiné, zpožděním mezi učiněným rozhodnutím a jeho dopadem. Další vlastnosti takového komplexního sociálního systému (jakým je podnik) pak ztěžují managementu učinit rychlá rozhodnutí v odpovídající míře. Tyto požadavky na řízení podniku se staly staly palčivými otázkami zejména v období zvýšené turbulence podnikatelského prostředí posledních let. Příspěvek se zabývá konkrétními rozhodnutími managementu na základě rozboru finančních výkazů podniku.
Siwiec Jakub
Tvrdé soustružení vs. broušení - ekonomické aspekty
Vedoucí práce: Zębala Wojciech, Dr hab. Inż. prof. PK (M63)
New production technologies are designed to improve productivity, product quality, flexibility and environmental performance of production processes of machines. Both the development of processing technologies, and above all, the new cutting tools of construction materials such as regular polycrystalline boron nitride (PCBN) and the development of the construction machine tools enable to reduce significantly costs of production. The work presents the characteristics of hard turning process, its development of trends and economical aspects. It shows the confrontation between grinding and alternative technologies in production, machines and parts of machines, for its hard turning.
Vogl Jan
Aplikace nákladů životního cyklu
Vedoucí práce: Macík Karel, Prof. Ing. CSc. (12138)
Příspěvek se zabývá charakteristikou a příklady aplikací metody nákladů životního cyklu v současné době. Během poslední doby byly vyvinuty metodické postupy pro používání metody LCC v praxi. V tomto ohledu vidím, že tato metoda by mohla sehrát důležitou roli v hledání energeticky úsporných technologií.
Vondrouš Petr
Laserové svařování Cr-Mo oceli s LKG
Vedoucí práce: prof. Ing. Dunovský Jiří, CSc., IWE (12133)
Laserové svařování je velmi produktívní technologií svařování, která navíc umožňuje svařovat i obtížně svařitelné materiály. Tyto a další charakteristiky činí tuto metodu dobře využitelnou pro automobilový průmysl. V pohonném soustrojí automobilů se nachází často kombinace dílů z nízkolegované Cr-Mo oceli a litiny s kuličkovým grafitem. Příspěvek se zaměřuje na možnosti laserového svařování těchto nesourodých materiálů. V příspěvku jsou provedeny experimenty svařitelnosti materiálů jednotlivě i jejich kombinace. Byla zjištěna obtížná svařitelnost obou materiálů, vznik trhlin za studena i za horka. Vytvoření nesourodých svarů bez trhlin bylo dosaženo kontrolou vzájemného poměru promíšení obou materiálů a také použitím přídavného Ni drátu.
<< HOME >>