STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D1 DOKTORANDSKÁ D2 Doktorandská D3 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.

Ďuriš Miroslav, Ing.
Numerické modelování přechodového proudění na profilu
Vedoucí práce: Prof. Ing. František Maršík, DrSc. (12107.1)
Práce se zabývá navržením a ověřením metody přechodu do turbulence při dvourozměrném obtékání profilů. Metoda výpočtu je založena na kombinaci empirických vztahů pro určení polohy přechodu a řešení středovaných Navier – Stokesových rovnic uzavřených dvourovnicovým k – ω SST modelem turbulence. Při výpočtu, který je zaměřen zejména na přechod v odtržené smykové vrstvě, je použit komerční software FLUENT 6.3.26 doplněný funkcemi definovanými uživatelem.

Hromek Vladimír, Ing.
Využití Peltierových článků
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (12107)
Příspěvek se bude zabývat možnostmi využití Peltierových článků. Jedná se o dosud poměrně opomíjenou problematiku, která je interdisciplinární. Spojuje obory polovodičovů a klasické termomechaniky. Využití těchto článků se ukazuje jako velmi široké a rozmanité. Jedná se např. o nové možnosti využití odpadního tepla, nové způsoby chlazení, specifický zdroj elektrické energie. Autor se bude snažit ukázat nové možnosti využití této známé technologie.

Klesa Jan, Ing.
Porovnání metod pro výpočet optimálního rozložení cirkulace na vrtuli
Vedoucí práce: Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (12122)
Ideální rozložení cirkulace na vrtuli je určeno pro rozložení indukované rychlosti splňující Betzovu podmínku (podmínka pro práci vrtule s maximální účinností). Rozložení cirkulace je vypočteno několika metodami pro návrh vrtule. Je uveden popis jednotlivých metod a porovnání jimi vypočtených průběhů ideálního rozložení cirkulace.

Koloušek Vít, Ing.
Možnosti zvyšování účinnosti energetického bloku
Vedoucí práce: Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. (12107)
Příspěvek pojednává o možnostech navyšování účinnosti moderních nadkritických elektrárenských bloků spalující hnědé uhlí. Jsou prezentována aktuální a nově projektovaná opatření. Značný potenciál pro navýšení účinnosti energetického bloku lze spatřit ve využití nízkopotenciálního tepla spalin v regeneraci. Toto opatření ovlivňuje nejen samotné komponenty oběhu a jejich účinnost, ale má především zásadní vliv na účinnost celého tepelného cyklu. K získání relevantních výsledků konkrétního zapojení byl použit simulační software Gatecycle v.5.61. Byl vypočten blok s parametry odpovídajícími nově projektovaným blokům v ČR. Výsledky simulací pak posloužily k získání představy o chování nového zapojení energetického bloku a jsou nepostradatelné pro odvození obecnějších analytických vztahů, které mohou v budoucnu usnadnit výpočty moderních bloků a stanou se tak alternativou k časově náročným počítačovým simulacím.

Kratochvíl Aleš, Ing.
Aeroelastická analýza křídla letounu UL-39
Vedoucí práce: Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. (12122)
Práce se zabývá výpočtem modálních a flatrových charakteristik, vyšetření účinnosti řízení a stanovení mezní rychlosti torzní divergence křídla letounu UL-39. Řešení je prováděno pomocí MKP softwaru MSC.Nastran.

Smělý Milan, Ing.
Numerické řešení stability proudění metodou PSE
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107.1)
Odvození a popis řešení stability proudění za použití parabolizovaných metod stability.

Veselský Jaroslav, Ing.
Místní energetická ztráta spoje polypropylénového a polyetylénového potrubí, zhotoveného svařováním na tupo
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Melichar, CSc. (12107.1)
Příspěvek pojednává o experimentálním stanovení místní energetické ztráty ve spoji zhotoveném svařováním polypropylénových a polyetylénových trub metodou na tupo. Obsahově navazuje na úvodní experimentální práce, jejichž výsledky byly publikovány v časopisu Vytápění, větrání instalace, 15, č. 1, 2006, s. 15 – 18. Jsou uvedeny zjištěné hodnoty součinitelů místní ztráty ve spoji konkrétních plastových trub řady vybraných rozměrů a velikosti součinitelů třecích ztrát v přímém plastovém potrubí kruhového průřezu při turbulentním proudění čisté vody, které jsou významné pro projektanty potrubních systémů z uvedených termoplastů.

Zdobinský Štěpán, Ing.
Řešení proudového pole křídla se zaměřením na indukované jevy
Vedoucí práce: Doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (12122)
Jedná se o řešení proudění pomocí CFD různých způsobů zakončení křídla, která se vyskytují v kategorii ultralehkých letadel. Součástí práce je i porovnání s experimentem.
<< HOME >>