STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D2 DOKTORANDSKÁ D3 Doktorandská DP1 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc.

Barák Karel, Ing.
Sendvičová kompozitní lopatka ventilátoru pro pohonnou jednotku malých letadel
Vedoucí práce: Doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (12122)
Přáspěvek se zabívá popisem technologie výroby a výběrem materiálů sendvičové lopatky ventilátorové pohoné jednotky pro malá sportovní letadla.

Drašnar Petr, Ing.
Kompozitní povlaky s galvanicky vyloučenou Zn matricí
Vedoucí práce: Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (12133)
Composite coatings in galvanotechnics are surface treatments with functional qualities. Functional galvanic coatings are mostly exuded (besides alloyed coatings) on the principle of composite coatings too. The goal of these coatings is either the substitution of classical coatings and acquiring brand new qualities of surfaces compared to the original materials (lower friction and corrosion resistance) or acquiring suitable combinations of these qualities. This paper is dealing with functional coatings with electroplated Zinc matrix and dispersed particles of PTFE. Practical purposes of improvement of these coatings are suitable for strength screwed joints. Research on electrochemical composite coatings contributes to the possibility to create composite coatings with a matrix of wide ranges of metals or alloys with different particles.

Macháček Pavel, Ing.
Problematika 3D skenování a zpracování naskenovaných dat
Vedoucí práce: Doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. (12134)
3D skenování je významnou metodou reverzního inženýrství, která se prosazuje v různých oborech, ale zejména v metrologii. Existuje řada zařízení, která dokážou nasnímat tvar skenovaného předmětu a převést jej do digitální podoby. Tento převod však bývá spojen s různými problémy, neboť výstupní data musí vyhovět řadě aplikací, jejichž požadavky jsou rozdílné a někdy i protichůdné. Následující příspěvek má přiblížit problematiku skenování a zpracování dat podle požadavků na jejich konkrétní využití.

Málek Jaroslav, Ing.
Příprava perspektivní titanové slitiny pro biomedicínské aplikace metodou práškové metalurgie
Vedoucí práce: Doc. RNDr. František Hnilica, CSc. (12132)
Titanové slitiny jsou z hlediska svých vlastností (např. vysoká pevnost, dobrá korozní odolnost a nízká hustota) využívány v mnoha aplikacích. V současné době je častá výroba bioimplantátů z těchto materiálů. Pro tyto aplikace je stále nejpoužívanější slitina Ti-Al6-V4. Ta má několik nevýhod (obsahuje zdraví škodlivé prvky jako Al nebo V a má relativně vysoký modul pružnosti). Vývoj se proto v současnosti zaměřuje na slitiny titanu s beta fázovou strukturou, které obsahují výhradně plně biokompatibilní prvky a mají i nižší modul pružnosti. Problémem je jejich vyšší cena. Jedním ze způsobů jak snížit konečnou cenu je příprava těchto slitin práškovou metalurgií. V této práci byla připravena slitina Ti-35,5Nb-5,7Ta metodou CIP a byla studována závislost porozity a mikrostruktury sliny na zrnitosti prášků a době slinování. Zároveň byla zkoumána možnost odstranění zbytkové porozity pro zlepšení mechanických vlastností tvářením slitiny za tepla.

Michálek David, Ing.
Přínosy manažerských informačních systémů a důležité podmínky pro úspěšné zavedení a provoz
Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. (12138)
Cílem tohoto příspěvku je popsat hlavní přínosy, které má pro současný podnik zavedení manažerského informačního systému a v jakých případech může manažerům a dalším klíčovým pracovníkům přispět k ulehčení práce a zkvalitnění jejích výsledků. Tento popis přínosů je předmětem zájmu v první části. V návaznosti na to jsou následně v části druhé probírány některé klíčové podmínky, které je potřeba splnit, aby se podařilo manažerský informační systém v podniku zavést a provozovat tak, aby přinášel uživatelům co největší užitek.

Novák Oldřich, Ing.
Virtuální prototypování pracovišť tlakového lití
Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. (12135)
V příspěvku je uvedena metodika návrhu pracoviště pro tlakové lití za využití moderních softwarových prostředků umožňujících 3D simulaci celého pracovního cyklu pracoviště. Metodika je demonstrována na studii plně automatizovaného pracoviště tlakového lití. Jsou rovněž představeny možnosti 3D simulací poskytované v rámci použitého CAD systému. Uvedená metodologie zajišťuje rychlou reakci na změnu zakázky prostřednictvím zkrácení návrhu pracoviště, optimalizaci rozmístění pracoviště, odhalení možných kolizí a vad již ve fázi návrhu a optimalizaci pracovního času. Tímto se docílí rychlého zavedení nové výroby na pracoviště, zvýšení jeho efektivnosti a flexibility. Rovněž se dosáhne snížení nákladů, což se pozitivně projeví na konkurenceschopnosti slévárny.

Ostrá Vladislava, Ing.
Technologie spektrálně selektivní vrstvy
Vedoucí práce: Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (12133)
Práce se zabývá vybarvováním (elektrolytickým, adsorpčním) konverzní vrstvy anodické oxidace jako jedné z možností technologie spektrálně selektivní vrstvy. V experimentální části byla měřena barva a korozivzdornost (stálobarevnost) připravených vzorků. Výsledky získané jednotlivými zkouškami byly vyhodnoceny v kontextu s parametry technologie přípravy vzorků. Barva adsorpčně vybarvených vzorků byla nejblíže k absolutně černému tělesu v souřadnicích CIE L*a*b*. Korozní odolnost byla nejlepší u elektrolyticky vybarvených vzorků.

Poprach Ivor, Ing.
Integrační vazby hlavního procesu strojírenského podniku na využívané manažerské nástroje a výkonnost
Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. (12138)
Stanovení hlavního procesu ve strojírenské podniku je klíčovou záležitostí pro každého řídícího vrcholového manažera. Pokud se hledají integrační vazby mezi manažerskými nástroji, hlavními podnikovými procesy a zároveň se má respektovat organizační struktura - pak je cesta "přes" hlavní proces ta nejefektivnější. Tento příspěvek se pokusí popsat cestu k definici podnikových integračních vazeb s vazbou na vyhodnocení vhodnosti volby manažerských nástrojů a výkonnost strojírenského podniku.

Sedláčková Stanislava, Ing.
Přístupy k firemnímu rozhodování
Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. (12138)
Problematika rozhodování managementu strojírenského podniku v době globální ekonomické krize je velmi aktuální, čím unikátně umožňuje získat informace a data o konkrétních přístupech současného managementu nejen k podnikatelskému riziku ale především k nejistotě v podnikání. Rozhodování manažerů v současnosti je zatíženo větší mírou nejistoty než v předešlých letech. Aktuální trendy v oblasti managementu kladou nové nároky na některé klíčové vlastnosti podniku jako pružnost, adaptabilitu nebo schopnost zvládat komplexnost procesů. Pro podniky v České republice a jejich managery je to nový fenomén. Z těchto důvodů považujeme za prioritní zkoumat tyto tendence v reálném životě podniku a tím po analýzách významně obohatit teoretické přístupy k této problematice a vytvořit metodiku specifických přístupů v rozhodování.

Tůmová Daniela, Ing.
Sledování kinetiky strukturních změn během dlouhodobého žíhání přechodových svarů ocelí P91
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc. (12132)
Příspěvek je zaměřen na sledování kinetiky strukturních změn u přechodových svarů během dlouhodobého žíhání ocelí P91. Z důvodu celosvětového tlaku na snížení specifické tepelné spotřeby nutné na výrobu jedné kilowatthodiny se hledají cesty, jak dosáhnout co nejvyšší účinnosti při spalování klasických výhřevných paliv. Toho je možné docílit novými konstrukčními řešeními a novými způsoby provozu, ty však představují jen část z daných možností. Hlavními veličinami ke zvýšení účinnosti je tak zvyšování tlaku a teploty páry. Tyto vysoké požadavky na materiály vedou k možnému použití celé řady nových ocelí, jejichž charakteristickým znakem je obsah Cr mezi 9 až 12 a obvykle i legování 1 až 2 wolframem. Tato legura má zajistit lepší vlastnosti mechanické i creepové, při vysokých teplotách oproti dříve používaným 9 Cr ocelím. Mezi tyto oceli patří i výše zmíněné P91.

Vogl Jan, Ing.
Systémová kalkulace jednotlivých fází životního cyklu výrobků
Vedoucí práce: Prof. Ing. Karel Macík, CSc. (12138)
Kalkulace životního cyklu je analýza, jejímž cílem je kvantifikace veškerých nákladů spojených s výkony etap životního cyklu. Jedná se o kalkulaci nejen nákladů spojených s tvorbou výrobku nebo služby a jeho prodejem , ale také o náklady vynaložené před samotnou výrobou jako náklady na výzkum nebo přípravu výroby. Kalkulace životního cyklu je také bezprostředně spojena s marketingovým pojmem životního cyklu výrobků. Průběžné vyhodnocování kalkulace životního cyklu v etapě výroby a po její ukončení slouží jako podklad pro následné rozhodování o budoucích projektech.

Zavřel Jan, Ing.
Analýza objemových zmen slitin Mg pri technologii
Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Němec, CSc. (12133)
Práce se zabývá analýzou objemových změn během tuhnutí a chladnutí odlitku z hořčíkových slitin v pískových formách. Jsou zde shrnuty základní teoretické poznatky o problematice tuhnutí a chladnutí odlitku z Mg slitin. Predevším se práce zabývá analýzou vad souvisejících s objemovými změnami během chladnutí a tuhnutí. Za účelem provedení analýzy vad byl proveden experiment a numerické simulace jako oveření experimentu. Porovnáním výsledků experimentu a numerických simulací vznikly tabulky, které lze chápat jako interpretaci výsledků simulace pro skutečné odlitky. Tuto interpretaci lze využít v praxi při návrhu výroby nových odlitků, tak aby byla stanovena optimální velikost nálitku pro daný odlitek a byl tak vyroben odlitek požadované kvality při co nejnižších nákladech na výrobu.
<< HOME >>