STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D2 DOKTORANDSKÁ D3  
Předseda sekce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Brajer Jan
Nové možnosti efektivního zpevňování povrchu pomocí kW-class laserů buzených diodami
Vedoucí práce: Mádl Jan, prof. Ing. CSc. (12134)
Cílem projektu HiLASE je mimo jiné sloužit jako platforma pro vývoj nových laserů na bázi tenkých disků. V tomto článku jsou uvedeny některé z předběžných aplikací vyvíjených laserových systémů. Součástí projektu je také aplikační laboratoř otevřena pro vybranou vědeckou komunitou nebo přímo pro průmyslové aplikace. Efektivní použití laserů pro úpravu povrchové vrstvy kovů vyžaduje lasery s vysokou hustotou výkonu, velkou opakovací frekvenci a relativně velký průměr svazku dopadající na materiál [1]. Plně diodami-pumpovaný 100 J kryogenicky chlazený YB: YAG multislab laserový systém s dobou trvání pulzu 2-10 ns, opakovací frekvenci 10 Hz a velikostí svazku 51 * 51 mm, který byl vyvinut v rámci projektu HiLASE, bude začátkem nové éry povrchových úprav laserem.
Cejnek Matouš
Adaptivní klasifikace EEG pro diagnostiku demence
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Tento článek představuje nový přístup k diagnostice demence v naměřeném EEG. Představená metoda klasifikace statisticky vyhodnocuje chyby (novost v záznamu) adaptivní predikce EEG signálu se současným vyhodnocováním důležitostí těchto chyb pro dočasně naučenou dynamiku chování adaptivního prediktoru. Tato novost je vyhodnocena z chyby predikce a přírůstku adaptivních vah, získaných během adaptivní predikce naměřeného EEG. Pro navrhovanou a zkoumanou metodu je klíčový proces učení (adaptace) a metoda využívá jednoduchý (omezený) lineární prediktivní model i pro data s nestacionární a nelineární dynamikou jako jsou záznamy EEG.
Daneček Milan
Měření elektrického výkonu pro využití v microgrid technologiích
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc. (12110)
This paper deals with application of measurement methods for microgrid technologies. To optimize a control system accurate measurement of input variables is necessary. Very important variable is the electrical power, especially in connection to self-consumption. In some cases we can find, that our own electricity meter (verification measurement) differs about 30% in comparison with the measurement of electricity supplier. The main task for further distribution of available energy is to find sustainable method to measure electrical power with higher accuracy of data. This consumption of electrical energy will be one of the most significant inputs to control strategy for energy management in energy efficient buildings.
Gąska Piotr, Gruza Maciej, Harmatys Wiktor
Assessment of the impact of the articulated probe head angular orientation on the probe head errors distribution
Vedoucí práce: Dr. Ing. Adam Gaska
The probe head is an essential part of any coordinate measuring system. In the case of Coordinate Measuring Machines the best accuracy is achieved using tactile probe heads. The articulated probe heads provide easier access to the measured object from different directions. In this article, authors try to assess the impact of the angular orientation of the probe head, on the distribution of measurement errors.
Gruza Maciej, Harmatys Wiktor, Gąska Piotr
Analysis of the influence of the Spherically Mounted Reflector on the measurements done with Laser Tracker
Vedoucí práce: Dr. Ing. Adam Gaska
Laser Tracker is a coordinate measuring device which allows accurate measurements over large distances. The device continuously monitors the movements of the reflector in measuring volume, and the coordinates of the measuring points are determined on the basis of the indications of the laser interferometer and rotary encoders. The estimation of measurement uncertainty for Laser Tracker measurements is a difficult task, due to the large number of uncertainty components. In this paper, authors describe experiments that were undertaken in order to assess how the Spherically Mounted Reflector can influence the Laser Tracker measurements.
Harmatys Wiktor, Gąska Piotr, Gruza Maciej
Vyhodnocení přesnosti a užitečnosti optického snímače vytvořeného pomocí 3D tiskárny
Vedoucí práce: Dr. Ing. Adam Gaska
Rapid Prototyping Techniques allow to put an idea into reality in very short time. 3D printers are one of Rapid Prototyping Techniques, which have gained large popularity. Devices differ among themselves in construction and in the materials used for printing, so errors can be caused in each case by different elements and systems. Therefore question arises: it is possible to manufacture precision elements such as encoders scales etc. using 3d printers? This paper presents an attempt to apply methods of rapid prototyping in the field of precise metrology, on the example of the optical encoder made using 3d printer.
Košťálek Josef
Řešení okružního dopravního problému pomocí heuristických algoritmů
Vedoucí práce: Kavan Michal, doc. Ing. CSc. (12138)
Okružní dopravní problém, někdy též nazýván jako úloha obchodního cestujícího, je kombinačním problémem hledajícím nejkratší trasu spojující množinu bodů s požadavkem, že trasa končí v bodě, ve kterém začala. Délka trasy je dána volbou pořadí při spojování jednotlivých bodů. Hledá se postup, který by našel nejkratší trasu, aniž by bylo třeba změřit všechny trasy, které existují. Dodnes nebyl nalezen takový algoritmus, který by toto umožnil s počtem kroků, který v závislosti na počtu bodů stoupá pouze lineárně nebo jako mocninná funkce. Tento příspěvek popisuje heuristický přístup k řešení tohoto problému, kde jsou uplatněny některé zákonitosti týkající se hodnot pravděpodobností výskytu jednotlivých spojnic bodů v nejkratší trase. Implementace těchto zákonitostí dokáže urychlit hledání řešení. Schopnost rychlého řešení tohoto problému má uplatnění v optimalizaci logistických tras, v plánování pořadí zpracování zakázek, naprogramování trajektorií pohybu obráběcích nástrojů apod.
Kovalčík Jaroslav
Modelování silových účinků u technologie frézování a predikce zatížení vřetene
Vedoucí práce: Vrabec Martin, doc. Ing. CSc. (12134)
The machining process is a quite complicated and it is influenced by many different parameters and some of them are often not univocally defined. Therefore it is quite complicated to carry out the machining process modelling, or more precisely, it is difficult to carry out the exact prediction of the main parameters, such as cutting forces, temperature, chip shape, durability of the cutting tool, etc. In order to reach the maximum concordance of the modelling parameters with the experimentally evaluated values, it would be necessary to catch all the aspects of the mutual interaction of the cutting tool, workpiece, machine tool and cutting fluid. That is, however, not practically possible even because we usually do not know any details of the individual aspects in the instant moment, such as, for example, the real shape and state of the cutting tool edge, mechanical properties of the workpiece material, etc. Therefore, the cutting force modelling will always be just a simplification of the real machining process. The usability of a specific cutting force modelling method will primarily depend on the accuracy of the applicable results with the combination of the calculation speed. In order to evaluate cutting force effects and spindle load prediction, I have decided to create a software, which will help technologists in practice to choose appropriate types of machine tools, cutting tools, operations and also quickly determinate the main parameters of the cutting process.
Krajewska- Śpiewak Joanna
Vedoucí práce: Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
The on-line process monitoring is well developed but there is not too many studies carried out on workpiece condition on-line monitoring. Preliminary research were carried out to determine the possibility of the AE signal use to identify signal changes during entrance/exit of the tool. The article presents an idea of workpiece condition monitoring during machining process with the use of acoustic emission. Main aspects of acoustic emission phenomena are presented and main characteristics of acoustic emission apparatus are given.
Macháček Pavel
Návrh metodiky měření geometrických specifikací výrobků pomocí 3D skenování
Vedoucí práce: Dvořák Rudolf, doc. Ing. CSc. (12134)
Tento příspěvek se zabývá metodou prostorového snímání povrchu s využitím laserových liniových skenerů. Ty nacházejí využití v oboru průmyslové metrologie při kontrole geometrických specifikací výrobků na souřadnicových měřicích strojích. Autor zkoumá příčiny jevů (sekundární odrazy, odlehlé body), které nastávají při bezkontaktním měření povrchu strojních součástí a negativně ovlivňují jeho výsledky. Na základě analýzy dat pořízených měřením několika desítek různých objektů je navržena metodika snímání povrchu, která těmto negativním jevům předchází (např. volbou vhodné orientace skeneru vzhledem k povrchu, nebo optimalizací nastavení parametrů snímání).
Molotovnik Alexey
Měření a analýza řezných sil při obrábění niklových superslitin
Vedoucí práce: Dvořák Rudolf, doc. Ing. CSc. (12134)
Presented paper contains a generalization of the number of experiments that were carried out during last several years. These experiments were focused on the analysis of cutting conditions when machining nickel superalloys. In this paper main accent is given to the process of measurement and consecutive analysis of cutting forces. Presented paper contains a generalization of the number of experiments that were carried out during last several years. These experiments were focused on the analysis of cutting conditions when machining nickel superalloys. In this paper main accent is given to the process of measurement and consecutive analysis of cutting forces.
Šindelář Petr
Roboty pro zpracování optických disků a EDM drátořez
Vedoucí práce: Hošek Jan, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Příspěvek popisuje roboty pro zpracování optických disků, které jsem vyvíjel během svého magisterského studia a které používám pro duplikaci optických disků. Dále pak popisuje drátořezné zařízení používané na našem odboru pro přípravu elektrod.
Vosecký Miloš
Využití reverzního inženýrství k vývoji a výrobě kovotlačitelské formy pro Jawa 250 Duplex
Vedoucí práce: Podaný Jan Ing. BcA. Ph.D. (12134)
Práce pojednává o problematice znovuobjevování technologických postupů výroby, nástrojů a přípravků, které byly postupem času zapomenuty, nebo technologie dnes jen zřídka využívaných (technologie ručního kovotlačení), ve světle nových technologií reverzního inženýrství, které usnadňují návrh součástí (Souřadnicový měřicí stroj, CNC soustruh, CNC frézka). Práce se zabývá použitím jak jednotlivých materiálů, které byly zkoušeny pro výrobu reflektoru, tak i jejich vlastností, při použití stejných nástrojů a technologických postupů.
  << HOME >> English version