STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D1 DOKTORANDSKÁ D2 Doktorandská D3 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Barraclough Veronika
Experimentální výzkum úplavu modelu chladících věží metodou Particle Image Velocimetry
Vedoucí práce: Šafařík Pavel, prof. Ing. CSc. (12112)
Předmětem příspěvku je experimentální výzkum úplavu modelu chladících věží jaderné elektrárny ve dvou rozdílných aerodynamických tunelech metodou Particle Image Velocimetry (PIV). Model čtyř chladících věží zhotovených v měřítku 1:400 byl nejprve změřen v tunelu pro simulování atmosférické mezní vrstvy; laserový nůž procházel rovinou paralelní se zemí místem, kde jsou modely věže nejužší, tedy ve výšce 0,2 metru. V této rovině intenzita turbulence tunelu přesahuje 10%, přičemž v tunelu je vyvíjena mezní vrstva dosahující v měřicím prostoru výšky přes 0,5 metru. To znamená, že modely věží o výšce 330 mm jsou do mezní vrstvy celé ponořeny a nabíhající proud se vyznačuje logaritmickým rychlostním profilem. Druhá série měření proběhla v tunelu Eiffelova typu určeného pro měření nízkých rychlostí s intenzitou turbulence do 1%, kde se mezní vrstva vyvíjela pouze od počátku zemní desky vložené do měřicího prostoru a do roviny měření PIV nezasáhla.
Boháč Jindřich
Dynamické chování deskového otopného tělesa
Vedoucí práce: Bašta Jiří, prof. Ing. Ph.D. (12116)
Článek je zaměřen na sledování, rozbor a popis tepelné dynamiky deskového otopného tělesa mimo tepelně ustálený stav. Základem je rozložení teplotního pole na čelní straně teplosměnné plochy sledované termovizní kamerou. Sledováno bylo těleso Korado Radik klasik typu 10 v modulovém rozměru 500 x 1000 mm s jednostranným napojení shora dolů ve fázi náběhu. Termogram čelní desky byl rozdělen na 9 plošně shodných částí a v každé této části pak byly graficky nalezeny hodnoty doby dopravního zpoždění (Td), doby průtahu (Tu), doby náběhu (Tn), časové konstanty (τ) a setrvačností náběhu Tn63 a Tn90, coby dynamické veličiny popisující rychlost změny tepelného stavu. Je zde popsán vztah těchto hodnot vzhledem ke geometrii konkrétního tělesa a závislost jejich změny na čase. Práce tak čerpá z poznatků vzešlých z prací řešených na Ústavu techniky prostředí a dále je prohlubuje.
Dumek Jan
Odporová a vztlaková síla působící na obtékaná rotující tělesa
Vedoucí práce: Šafařík Pavel, prof. Ing. CSc. (12112)
Results of investigation of forces acting at flow past rotating sphere and prisma are presented. Experiments were performed in the wind tunnel, where special stand enables to rotate models and to measure components of aerodynamic forces. Dependencies of lift coefficient and drag coefficient on spin are evaluated. A theoretical model of flow effects on rotating bodies is prepared.
Filipský Jakub
Mnohabodový ultrazvukový průtokoměr
Vedoucí práce: Nožička Jiří, prof. Ing. CSc. (12112)
Příspěvek představuje autorský druh průtokoměru založený na mnohabodovém měření doby průchodu ultrazvukového signálu proudící tekutinou. Koncepčně průtokoměr zapadá mezi tomografické metody, jeho výstupem bude vedle průtoku také informace o všech třech složkách rychlosti ve sledovaném objemu. Výhodou nového konceptu průtokoměru je silná invariance indikovaného průtoku vůči měřenému rychlostnímu poli. V rámci příspěvku bude představen koncept zařízení a nastíněn postup plánovaných prací, které zahrnují rešerši, simlaci vyhodnocovacího algoritmu, vývoj potřebného HW a SW řešení až ve funkční vzorek. V neposlední řadě pak bude funkce průtokoměru ověřena ve vodní trati na obecných rychlostních polích.
Hašková Irena
Využití odpadu ze slévárenských formovacích směsí pro výrobu betonu
Vedoucí práce: Němec Milan, doc. Ing. CSc. (12133)
Příspěvek analyzuje současný stav zpracování odpadu z výroby formovacích a jádrových směsí. Dále se zabývá nejvhodnější způsobem regenerace, likvidace a druhotného využití těchto směsí ve stavebním průmyslu. Vyvážení silikátových odpadů ze sléváren na skládky je totiž z ekologického hlediska nejhorší variantou pro nakládání s odpady, a přesto patří doposud k nejběžnějším způsobům likvidace těchto odpadů. Nejvhodnějším způsobem likvidace silikátových odpadů je jejich zpracování ve stavebním průmyslu - v betonárnách. V příspěvku je řešeno nalezení vhodných zkoušek formovacích a betonových směsí, technologie přípravy odpadů pro druhotné využití a to vše s přihlédnutím k ekologickým i ekonomickým aspektům.
Hlaváček David
Dosavadní pokroky ve vývoji stupně odstředivého kompresoru s tandemovými lopatkami
Vedoucí práce: Hanus Daniel, Doc. Ing. CSc. (16121)
Příspěvek shrnuje poslední rok probíhajícího vývoje stupně odstředivého kompresoru s tandemovými lopatkami pro použití v letadlových motorech. Nově vyvíjený stupeň vychází z konvenčního stupně vyvíjeného ve VZLÚ, a.s., od nějž jsou k dispozici experimentální data, a zachovává některé jeho geometrické parametry (počet lopatek, jejich výstupní úhel, vnější rozměry a tvar meridiálního řezu). Při vývoji nového stupně byl nejprve vypracován numerický model, jehož výsledky se velmi dobře shodují s naměřenými údaji. Posléze bylo pomocí tohoto modelu vyzkoušeno několik variant stupně s tandemovými lopatkami. Dosavadní výsledky napovídají, že možnost zlepšení integrálních parametrů stupně (tlakový poměr, izoentropická účinnost, hltnost) je reálná.
Pechová Hana
Uhlíková stopa v logistice výrobního podniku
Vedoucí práce: Preclík Vratislav, doc. Ing. CSc. (12134)
Klimatické změny v souvislosti se skleníkovými plyny jsou řešeny dohodami a úmluvami o snížení produkce skleníkových plynů. Sledování činností podniků, které se podílejí na zvyšování skleníkových plynů a v jakém množství je důležité pro zjištění uhlíkové stopy. Emise oxidu uhličitého a uhlíková stopa jsou zmiňovány v souvislosti s životním prostředím, které je ovlivněno jednak výrobou, tak i vlastními výrobky. Uhlíková stopa zatěžuje životní prostředí. Provázanost mezi velikostí uhlíkové stopy a objemem úspor, které plynnou z jejího snižování jsou důležitými parametry pro podniky. Kladný přístup firem k řešení této problematiky může vést ke zvýšení konkurence schopnosti v odběratelsko - dodavatelských řetězcích a u zákazníků.
Punčochář Jan
Ověření proveditelnosti nové rychlostní sondy se žhavenými filmy
Vedoucí práce: Nožička Jiří, prof. Ing. CSc. (12112)
Článek se zabývá ověřením možností vývoje nového bodového měřidla rychlosti proudící tekutiny. Měřidlo rychlosti bude založeno na využití více žhavených filmů. Filmy budou připevněny na mnohostěnu. S pomocí kalibrace, provedené v aerodynamickém tunelu, bude možné určit jak rychlost nabíhající tekutiny, tak její směr. Pokud se potvrdí všechny předpoklady, bude měřidlo vhodnou náhradou například za víceotvorové rychlostní sondy. Bude však disponovat již digitálním výstupem, zvětší se také rozsah měřitelných úhlů nabíhající tekutiny.
Řezníček Hynek
Modelování Vlivu Vegetativní Bariéry na Koncentraci Polétavého Prachu (PM10) z Dálnice
Vedoucí práce: Beneš Luděk, doc. Ing. Ph.D. (12101)
Byl studován vliv, různých typů vegetativních bariér blízko dálnice, na prašnost. Byly numericky simulovány transport, disperze a sedimentace polutantů PM10 emitovaných při průjezdu vozidel na dálnici.Matematický model byl založen na Navier-Stokesových rovnicích pro turbulentní proudění tekutiny v Boussinesquově aproximaci. Pro řešení rovnic bylo použito schéma AUSM-MUSCL ve formulaci konečných objemů na strukturované síti. Byl studován vliv propustnosti (vegetativní) překážky a jejích brzdících účinků na koncentraci polutantů.
Šíp Viktor
Modelování vegetační bariéry poblíž komunikace
Vedoucí práce: Beneš Luděk, doc. Ing. Ph.D. (12101)
Pevné prachové částice mají prokázaný negativní vliv na lidské zdraví. Silniční doprava je jedním z významných zdrojů pevných částic, zvláště v městském prostředí. Jednou z cest k omezení jejich vlivu je výsadba vegetačních bariér poblíž komunikací. V příspěvku se zabýváme CFD modelováním šíření prachových částic a kvantifikací vlivu vegetační bariéry na množství částic v přilehlých oblastech. Pozornost je věnována vlivu atmosférických podmínek na účinnost bariéry.
Štorch Vít
Metody interakce oblasti vazkého a nevazkého proudění pro výpočet mezní vrstvy v integrálním dvojrovnicovém vyjádření
Vedoucí práce: Nožička Jiří, prof. Ing. CSc. (12112)
Funkční model interakce vazké a nevazké oblasti proudění při výpočtu mezní vrstvy nejen zvyšuje spolehlivost a přesnost výsledků, ale rovněž hraje významnou roli z hlediska existence řešení dvojrovnicového modelu mezní vrstvy v případě obtékání s oblastí přechodu a slabého odtržení. Příspěvek diskutuje důležitost simultánního nebo kvazi-simultánního řešení integrálních rovnic mezní vrstvy spolu s řešením nevazkého proudění. Krátký přehled interakčních metod je následován několika příklady vlivu interakce na řešení. Cílem této práce je především rozbor možných způsobů implementace modelu mezní vrstvy do 2D a 3D panelových metod na jejichž vývoji autor pracuje.
  << HOME >> English version