STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S1 STUDENTSKÁ S2 Doktorandská D1 >>
Předseda sekce: prof. Dr. Ing. Libor Beneš
Homolka Petr
Návrh a realizace samorozkládací automatické koptery
Vedoucí práce: Bušek Jaroslav, Ing (12110)
V příspěvku je popsán návrh a realizace samorozkládací automatické koptery určené pro mezinárodní soutěž ARLISS/RescueBot. Stěžejní částí prezentované práce je především návrh a implementace vhodných pokročilých algoritmů zpracování signálů z inerciálního navigačního systému koptery za účelem zpřesnění měřené informace o její poloze. Současně je dále uveden návrh vhodné konstrukce, řídicí elektroniky a pohonného systému s přihlédnutím k omezením, která plynou z podmínek zmíněné soutěže.
Chvojka Martin
Náhrada povlaků tvrdého chromu povlaky na bázi niklu
Vedoucí práce: Benešová Dana, Ing. (12133)
Tato práce se zabývá galvanicky vyloučenými kompozitními povlaky na bázi niklu, které jsou vhodné jako ekvivalent pro povrchovou úpravu tvrdého chromování. Tyto povlaky vykazují taktéž vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení, avšak výhodou je nižší ekologické zatížení. Experiment se věnuje tvorbě Ni-P-kompozitních povlaků s použitím několika druhů nanomateriálů, jejichž přítomnost v povlacích byla prokázána pomocí SEM mikroskopie. Vzorky povlaků jsou testovány z hlediska tribologických vlastností. Sledované povlaky jsou vytvářeny a zkoumány za stejných podmínek, což umožňuje jejich vzájemné porovnávání. Rozbor problematiky a získané výsledky jsou uvedeny a porovnány v této práci.
Janoušek Milan
Zařízení pro testování abrazivního opotřebení
Vedoucí práce: Malý Pavel, Ing. (12113)
Práce se zabývá návrhem zařízení pro testování abrazivního opotřebení v podmínkách volné abraze. Metodika testování a vlastní zařízení vycházejí z normy ASTM G75, navržené zařízení je rozšířeno o testování vzorků za zvýšené teploty.
Ježek Štěpán
Deformace kritických bodů výrobku a změna materiálové struktury polymeru při různé produkční době chlazení
Vedoucí práce: Zdeňka Jeníková, Ing. Ph.D. (12132)
Tato práce měla za cíl optimalizovat výrobní proces průmyslového podniku tím, že dojde ke zkrácení chlazení výrobku uvnitř formy vstřikovacího stroje a díky tomu vzroste možná produkce beze změn materiálové kvality výrobku. V průběhu práce jsem měřil zvolené charakteristiky na předem určených kritických bodech výrobku.
Kuksenko Yana
Detektivem při vypracování bakalářské práce.
Vedoucí práce: Sobotová Jana, Ing. Ph.D. (12132)
Výsledky bakalářské práce na téma Vliv kalícího média na užitné vlastnosti nástrojové oceli X210Cr12 jsou určeny pro zákazníka, který dodal tepelně zpracované vzorky pro zkoušku rázem v ohybu a to po čtyřech režimech tepelného zpracování. Již při předání těchto vzorků zákazník zmínil obavu, že došlo k záměně experimentálního materiálu v případě dvou nebo tří vzorků, blíže nespecifikoval, kterých. Cílem předložené práce je v průběhu řešení experimentální části bakalářské práce určit konkrétní vzorky, u kterých došlo k záměně materiálu a následně odhad, o jaký materiál se ve skutečnosti jedná.
Šádek Štěpán
Návrh mechanismu natáčení lopatek axiálních ventilátorů
Vedoucí práce: Berka Ondřej (12113)
Tato práce se zabývá vývojem a konstrukčním návrhem mechanismu pro natáčení lopatek axiálního ventilátoru. Zájmovou skupinou jsou axiální ventilátory užívané v dolech, tunelech, metru a na jiných podobných místech, kde je nutné řídit dopravu vzdušiny jedním nebo druhým směrem. Konkrétní návrh se týká ventilátoru o průměru 4500 mm a maximálních pracovních otáčkách oběžného kola 750 ot/min. Na základě těchto parametrů byly provedeny návrhy řešení, silová a konstrukční analýza.
Toman Jan
Optimalizace vláknového kompozitu
Vedoucí práce: Mareš Tomáš, doc. Ing. Ph.D. (12105)
Optimalizace trubkového profilu z vláknového kompozitu při využití Timoshenkovy hypotézy. Hledání optimálního úhlu vinutí vlákna pro kritérium maximální tuhosti profilu. Vyšetřování vlivu jednotlivých optimalizačních parametrů - geometrie profilu, skladby kompozitu a jeho materiálových vlastností.
Urban Jakub
Vývoj kompozitního 10" disku pro účely Formule Student
Vedoucí práce: Vašíček Michal, Ing. (12201)
Konstrukce, výpočet a výroba kompozitního disku s využitím FDM technologie tisku plastů. Testování a provoz disku na voze FS.06 CTU Cartech v roce 2014. Experimentální měření tuhosti. Návrh a výpočet evoluce disku pro sezónu 2015. Porovnání první a druhé generace disku.
Vaňková Barbora
Návrh řešení pro zvýšení tvrdosti na odlitku bloku motoru
Vedoucí práce: Zikmund Petr, Ing. (12133)
Práce se zabývá návrhem řešení pro zvýšení tvrdosti na odlitcích bloků motorů o objemu 1,4l. Vzhledem k požadavku na zvýšení tvrdosti odlitků bylo nutné nalézt řešení a aplikovat jej v sériové výrobě slévárny hliníku Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi. V práci jsou představeny jednotlivé návrhy řešení a především realizace experimentu, který prokázal účinnost těchto navržených opatření.
Zoubek Michal
Vliv technologie přípravy kompozitních nátěrových hmot s příměsí funkčních plniv na aplikační a funkční vlastnosti
Vedoucí práce: Kudláček Jan, Ing. Ph.D. (12133)
Funkční nátěrové hmoty (dále jen n.h.) mají v současnosti v oboru povrchových úprav významné postavení. Volbou vhodné matrice, plniva a jeho množství lze dosáhnout modifikace n.h., a tím dosáhnout změny funkčních, mechanických a užitných vlastností plynoucích z povahy daného plniva. V případě organických povlaků se specifickými funkčními vlastnostmi se jedná především o plniva ve formě mikro a nanočástic, přičemž požadavkem na finální produkt může být například vyšší korozní odolnost, tvrdost, odolnost proti opotřebení, elektrická vodivost, antibakteriální účinky atd. Cílem je tedy nalezení vhodného plniva a optimálního množství, jenž zajistí dosažení požadovaných funkčních vlastností při zachování dokonalého přilnutí k substrátu a korozní odolnosti povlaku. Tato práce se zabývá problematikou přípravy a aplikace kompozitních nátěrových hmot se zvýšenou odolností proti opotřebení a n.h. se zvýšenou elektrickou vodivostí. V prvním případě jako plnivo slouží vícestěnné uhlíkové nanotuby, v druhém se jedná o mikročástice grafitu. Vlivem použití různých technologií a parametrů dispergace těchto částic dochází k ovlivnění aplikačních a funkčních vlastností celého systému. Cílem práce je tedy stanovit vhodnou technologii přípravy nátěrového systému, parametry procesu a technologický postup k dosažení co nejlepších vlastností finálního produktu.
  << HOME >> English version