STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S2 DOKTORANDSKÁ D1 Doktorandská D2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.
Andruš Jan
Odlehčená konstrukce podvozku pro ambulantní transportní techniku
Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch, prof. Ing. Ph.D. (12113)
Článek představuje novou konstrukční variantu podvozku ambulatního transportního prostředku (konkrétně záchranářského nosítka). Tato je vyvíjena za účelem redukce hmotnosti produktu. Při navrhování bylo užito analýzy napjatosti metodou MKP, při prototypování dílů byla použita moderní a velmi levná technologie 3D tisku. Dále je v článku představena metoda dlouhodobého testování stěžejního dílu podvozku, aby mohla být konstrukce řádně ověřena před sériovým nasazením.
Brankov Ivaylo
Počáteční návrh klikového mechanismu spalovacího motoru
Vedoucí práce: Macek Jan, prof. Ing. DrSc. (12201)
Stávající příspěvek si klade za cíl nastínit možný pracovní přístup k procesu navrhování klikového mechanismu spalovacího motoru. Soustavu mechanismu je potřeba navrhnout a optimalizovat z hlediska širokého spektra požadavků. Zvolený přístup kombinuje trojrozměrné parametrické CAD modely jednotlivých komponent, kinematické a dynamické vlastnosti mechanismu, jakož i problematiku tření a pevnostních výpočtů. Pro účely návrhu se využívá softwarový systém DASY, který umožňuje propojit jednotlivé výpočetní systémy a řídit a automatizovat jednotlivé procesy.
Fiala Štěpán
Vyvažování vertikálně se pohybujících hmot pomocí rotačního pístového hydromotoru
Vedoucí práce: Bubák Antonín, doc. Ing. Ph.D. (12135)
Práce se zabývá měřením a vyhodnocením experimentu vyvažování vertikálně se pohybujících komponent pohybové osy stroje. Pohon vertikální osy je realizován pomocí ozubeného hřebene a pastorku. Pro účely vyvažovacího mechanismu byl použit axiální pístový hydromotor. Připojením na zdroj konstantního tlaku bylo docíleno působení momentu na pastorek, který kompenzoval tíhové účinky pohyblivé skupiny stroje. Na shodný pastorek byl připojen servopohon s převodovkami, který zajištoval funkci přesného polohování a silového zdroje pro dynamiku osy. Zkoumána tak byla součinnost elektrického servopohonu s hydraulickým mechanismem a jejich vliv na výslednou přesnost polohování.
Fridrichovský Tomáš
Optimalizace konstrukčního uspořádání pohonů dvojkolí u moderních kolejových vozidel
Vedoucí práce: Kolář Josef, doc. Ing. CSc. (12120)
Prudký rozvoj elektrotechniky používané u kolejových vozidel v rámci posledních desetiletí přinesl možnost instalovat relativně vysoké výkony do relativně malých vozidel. Asynchronní pohony ovládané polovodičovými měniči nabízejí poměrně snadné způsoby regulace s ohledem na poměr cena/výkon/hmotnost. Vysoké výkony a s tím spojené vysoké hnací síly ovšem odhalují i doposud nepříliš probádaná úskalí dynamických dějů, které mohou v pohonu za určitých situací nastat. Zásadním problémem poslední doby je tzv. torzní kmitání dvojkolí, kdy může docházet k extrémnímu přetěžování náprav a snižování jejich životnosti. Právě výzkumem výše zmíněného jevu a případnými způsoby řešení se zabývá tento příspěvek.
Hosnedl Stanislav
Konstrukce leštičky spolupracující s robotem
Vedoucí práce: Andrlík Vladimír, doc. Ing. CSc. (12135)
Předložená diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce leštícího stroje obsluhovaného robotem. Jsou zde řešeny periférie stroje, od měření síly pomocí force control, až po nanášení leštící pasty na leštící kotouč. Lešticí stroj obsluhovaný robotem slouží k nahrazení lidské práce v prašném prostředí a vede k zrychlení leštícího procesu.
Jára Miloslav
Úvod do vlivu torzních kmitů hnacích dvojkolí na nalisovaný spoj kola a nápravy
Vedoucí práce: Kolář Josef, doc. Ing. CSc. (12120)
Příspěvěk se zabývá problematikou torzních kmitů hnacích dvojkolí vysoce výkonných hnacích kolejových vozidel (lokomotiv). Popisuje princip měření velikosti kolísání torzního momentu na dvojkolí. Zabývá se výpočtem lisovaného spoje náboje kola a sedla hnací nápravy.
Młynarczyk Przemysław
Vedoucí práce:
Vibration and noise caused by pressure pulsations in volumetric comressor manifolds are one of the most important problem in compressor operation. Passive damping of those pulsations is possible using specially shaped nozzle placed in place of the straight tube. Experimental analysis of the pressure pulsations damping caused by a nozzle is possible however only some arbitrary chosen nozzle shapes can be investigated. In this paper the possibility of using computational simulations to optimize nozzle geometry is discussed.
Novák Zdeněk, Macúchová Karolina
Systém pro měření vyzařovací charakteristiky zdroje světla
Vedoucí práce: Macúchová Karolina, Ing. (12110)
Tato práce se zabývá návrhem systému pro měření vyzařovací charakteristiky zdroje světla. Zdroj světla je umístěn do úchytu, kterým lze v jeho ose otáčet krokovým motorem o 360° . Senzor pro měření výkonu světelného zdroje se nachází na otočném rameni, které může vykonávat pohyb v rozsahu větším jak 180°. Minimální krok, o který lze zdroj světla pootočit, je 0.8°. Ovládání krokových motorů je realizováno pomocí Arduino Mega 2560. Pro uživatele je vytvořeno GUI (Graphical User Interface) v jazyce Python, díky němuž je celý proces měření charakteristiky automatizován. Pro kalibraci přesného natočení zdroje světla je použit optický enkodér.
Valášek Jan
Numerická simulace interakce tekutiny a poddajného tělesa reprezentovaného lidskými hlasivkami
Vedoucí práce: Sváček Petr, doc. RNDr. Ph.D. (12101)
Tato práce se zabývá odvozením matematického modelu a následnou implementací problému interakce nestlačitelné tekutiny a elastického tělesa. Jedná se o sdružený problém. Nejprve je celá problematika popsána parciálními diferenciálními rovnicemi, včetně podmínek na společném rozhraní. Kvůli neznámému tvaru rozhraní je nutno použít ALE metodu. Pak je odvozen numerický model. Pro prostorovou diskretizaci obou částí problému byla zvolena metoda konečných prvků. Pro časovou diskretizaci proudění bylo implementováno BDF2 schéma, pro deformaci elastického tělesa pak Newmarkova metoda. Na závěr jsou zařazeny výsledky numerických experimentů.
Veselý Jan
Mechanické chování štěpů pro aortokoronární bypass
Vedoucí práce: Žitný Rudolf, prof. Ing. CSc. (12118)
Aortokoronární bypass je v dnešní době standardní technika používaná k obnovení průchodu krve věnčitými tepnami. Segment velké skryté žíly (vena saphena magna) je nejčastěji používán jako štěp, který přemosťuje zúžené (ucpané) místo uvnitř koronární tepny. 15 vzorků skrytých žil bylo podrobeno inflačně-extenzním testům, za účelem charakterizace mechanického chování. Experimentální data byla nafitována nelineárním anizotropním konstitutivním modelem, pro obdržení materiálových parametrů žilních štěpů. Bylo zjištěno, že při nízkých zatěžovacích tlacích (do cca 2.5 kPa) jsou žíly velice deformovatelné. Toto prvotní chování je pro vyšší hodnoty tlaku vystřídáno výrazně tužší odezvou materiálu. Získané materiálové parametry mohou být využity jako vstupní hodnoty do numerických výpočtů simulujících chování aortokoronárního bypassu.
Voňavková Tereza
Jednoosá tahová zkouška a konstitutivní modelování lidské perivaskulární tukové tkáně
Vedoucí práce: Žitný Rudolf, prof. Ing. CSc. (12118)
Veškeré cévy v lidském těle jsou obklopeny určitou tkání. Proto je důležité věnovat pozornost nejen konstitutivnímu modelování cév, ale také modelování okolního prostředí. Tato studie se zaměřuje na problematiku lidského perivaskulárního vaziva, které obklopuje břišní aortu. Abychom dokázali lépe popsat mechanické vlastnosti této tkáně, provedli jsme jednoosé tahové zkoušky. Testy ukázaly nelineární chování vaziva s postupným tuhnutím při vyšších deformacích. Z provedených experimentů byl vybrán jeden reprezentativní vzorek, který byl použit k nafitování třemi vybranými hyperelastickými konstitutivními modely. Bylo zjištěno, že použité modely (Ogden, Gent a Fung) dobře popisují závislost napětí-deformace získanou z experimentálních dat.
Zinke Karel
Vliv rozchodu na bezpečnost proti překlopení kolejového vozidla při působení bočnímu větru
Vedoucí práce: Kolář Josef, doc. Ing. CSc. (12120)
Kolejové vozidlo je při svém provozu vystaveno různým povětrnostním vlivům, na které musí být náležitě připraveno po konstrukční stránce. Jedním z nich je i působení větru na kolejové vozidlo, zejména je-li jeho směr v příčné ose vozidla. V tomto případě hrozí, že jeho následkem může dojít k překlopení vozidla. S narůstající provozní rychlostí roste i účinek bočního větru, proto je tato problematika velice důležitá zejména u vysokorychlostních vozidel. Tento článek se bude zabývat vlivu rozchodu na bezpečnost proti překlopení vozidla a pokusí se stanovit její závislost tak, aby bylo možné při známosti měřením ověřených parametrů již zkonstruovaného vozidla provozovaného na normálním rozchodu teoreticky odvodit chování takového vozidla na jiném rozchodu.
  << HOME >> English version