www.fs.cvut.cz/en/home/

Student's Conference

STC 2018

InformationAuthors | Papers | Program | Proceedings | Jury | Results | Download

Conference results

Chairman: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
1.
Papež Václav
Návrh bezpilotního létajícího prostředku pro experimentální účely
Vedoucí práce: Nožička Jiří, prof. Ing. CSc. (12112)
Cílem této práce je navrhnout bezpilotní létající prostředek schopný sloužit experimentálním účelům, zejména určení maximální možné výdrže ve vzduchu. Mezi požadavky na létající prostředek patří dobrá letová výkonnost a stabilita, a tedy snadná ovladatelnost. Konstrukce a uspořádání letadla spolu s hmotnostní rezervou by měly umožnit uložení přídavných měřicích nebo monitorovacích elektronických zařízení. Na základě tohoto zadání byl proveden aerodynamický a pevnostní návrh bezpilotního prostředku. Rovněž byla zvolena pohonná jednotka, odpovídající akumulátory s ohledem na předpokládanou hmotnostní rezervu a vybrána letová elektronika. Součástí této práce je rovněž stavba bezpilotního prostředku.
2.
Kohout David
Experimentální a numerická analýza hluku axiálního ventilátoru
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. (12112)
Práce se zabývá numerickým výpočtem hluku izolovaného axiálního ventilátoru a sestavením experimentu pro validaci vypočtených hodnot. Pro experiment bylo navrhnuto několik konfigurací. Zkoumanými vlivy na hluk ventilátoru byla poloha překážky před nebo za ventilátorem a poloha ventilátoru ve shroudu. Měření bylo provedeno v polobezdozvukové komoře společnosti Bobcat v Dobříši. Druhou částí je porovnání naměřených dat se simulací. Kde pro numerickou simulaci je používán software od společnosti Exa založený na Lattice boltzmannově metodě. V článku je popsán základní princip této metody a vyhodnocení výsledků simulace.
3.
Turek Oskar
Popis kmitání vibrační třídičky s více stupni volnosti pomocí numerických metod
Vedoucí práce: Hoidekr Jan, Ing. (12113)
Studie provedená v rámci této práce se zabývá kmitáním vibrační třídičky olejnatých semen a jeho matematickým popisem. Třídička je uložena na čtyřech pružinách a buzena harmonickou silou. Danou prostorovou úlohu jsme převedli pouze na rovinnou pro jednodušší popis chování třídičky. Po sestavení rovnic bylo nutné použít výpočtový software, který by dané rovnice vyřešil a byl schopen vykreslit dané pohyby zvolených bodů a jejich natočení. Tyto vypočtené výsledky poté poslouží k porovnání se skutečným kmitáním celé sestavy, které je zaznamenáno na video a vyhodnoceno. Díky tomuto porovnání lze říci, jak přesný je náš model vůči reálnému kmitání třídičky.
4.
Holeček Matěj
Návrh kompaktní dvouosé hlavy
Vedoucí práce: Koubek Jan, Ing. Ph.D. (12135)
Práce se zabývá návrhem kompaktní dvouosé hlavy pro zadavatelskou firmu Beckhoff. Při zpracování průzkumu trhu nebyl nalezen produkt s vlastnostmi vhodnými pro dané zadání a splňující podmínku kompaktních rozměrů. Na základě rozboru kinematických uspořádání, rozboru pohonů jednotlivých os a zpracovaných ideových návrhů bylo vybráno provedení konstrukce hlavy pro celkové zpracování.
5.
Jirků Michaela
Metodika konstrukčního návrhu externí vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů
Vedoucí práce: Krannich Tomáš, Ing. Ph.D. (12135)
Tento článek se zabývá metodikou konstrukčního návrhu přídavné vstřikovací jednotky ke vstřikovacímu lisu na plasty Arburg Allrounder 270 C za účelem dvoukomponentního vstřikování. Dále technologií vstřikování plastů včetně vícekomponentního vstřikování, dostupnými periferiemi a také způsobem konstrukčního návrhu.
6.
Machač Martin
Vyhodnocení experimentálního měření kmitání vibrační třídičky pomocí optické metody
Vedoucí práce: Hoidekr Jan, Ing. (12113)
Tato práce je zaměřena na měření hodnot kmitání vibrační třídičky za pomoci vysokofrekvenční kamery, jejíž data jsou zpracovány softwarem Matlab. Cílem práce je analýza kmitání při určitých frekvencích vibrační třídičky v závislosti na daném časovém úseku. Výstupní data jsou etalonem pro porovnání s matematicko-fyzikálním modelem.
6.
Pešice Matěj
Konstrukční úprava připojení pneumatického vysokootáčkového vřetene na CNC frézovací stroj
Vedoucí práce: Kekula Josef, Ing. Ph.D. (12135)
V článku je obsažen návrh a následná realizace konstrukční úpravy konektorového rozhraní ​ přídavného vysokootáčkového pneumatického vřetene pro jeho přímé a jednoduché napojení k CNC frézovacímu stroji MCFV 5050 LN. Úpravě podléhá propojení pneumatického a elektrického obvodu a řešení krytování rozhraní na stroji v situaci, kdy není vřeteno aktuálně použito při obrábění. Toto zdokonalení experimentálního přídavného vřetene vyvinutého na Ú12135 vede k možnosti nasazení vřetena v režimu automatické výměny nástrojů.
6.
Salisz Jakub
Konstrukce kulového mlýna určeného k broušení dolomitových hornin.
Vedoucí práce: Wójtowicz Ryszard, Dr. inż. (K-106)
The design of ball mill, intended for grinding dolomite rocks. During the process of designing, construction assumptions like the dimensions of final products were strictly considered. The process of milling requires setting in motion the bareel of ball mill. Corrugating plates lift crumbling elements on the proper height. Afterwards, these elements crumble the material inside by falling down and hitting it. I am going to tell something about possible solutions or kind of materials applied in this project.
6.
Tesárek Jan, Beránek Vít
Experimentální popis chování řídící strategie hybridního vozidla
Vedoucí práce: Beránek Vít, Ing. Ph.D. (12120)
Studie, provedená v rámci této práce, se zabývá rozhodnutím o příslušné řídící strategii daného hybridního elektrického vozidla. Automobil, zapůjčený pro tuto studii, byl Citroën DS5 HYbrid4, používající hybridní systém Through-the-Road. Různými jízdními cykly bylo dosaženo výsledků, díky kterým je možno rozhodnout, že vozidlo používá tzv. map-based řídící strategii.