www.fs.cvut.cz/en/home/

Student's Conference

STC 2018

InformationAuthors | Papers | Program | Proceedings | Jury | Results | Download

Conference results

Chairman: prof. Ing. Josef Steidl, CSc.
1.
Weberová Zuzana
Návrh a ověření metody pro hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast
Vedoucí práce: Vacková Taťana, Ing. Ph.D. (12132)
Cílem práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast. Hlavními požadavky bylo: odstranění nedostatků běžně používaných metod; zohlednit možný technologický postup při reálné aplikaci takových spojů; umožnit porovnání svařovaných spojů s lepenými spoji. Pro tento účel byla modifikována norma ČSN EN 15 337. Pro praktické ověření byly jako modelové materiály zvoleny polyethylen (PE) a pochromovaná ocel C35. Z částí vzorků byly vyhotoveny výbrusy pro pozorování rozhraní kov-plast na běžném světelném a konfokálním mikroskopu. Dále byla provedena zkouška na pevnost ve smyku a plastová část vzorku podélně rozříznuta pro vizuální zhodnocení porušení rozhraní kov-plast. Pevnostní zkouška a následné vizuální hodnocení porušení spoje se ukázaly jako vhodné pro hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast.
2.
Boxanová Monika
Nízkokobaltové návarové materiály pro energetiku
Vedoucí práce: Rohan Pavel, Ing. Ph.D. (12133)
Vysoké nároky na snižování nákladovosti výroby strojírenských součástí, současně se zvyšujícími se cenami vstupních surovin, mají za následek hledání alternativních materiálů pro náročné teplotní aplikace. Jednou z oblastí využití těchto materiálů jsou ochranné povlaky pro těsnící plochy průmyslových armatur. V předkládané studii bylo provedeno porovnání návarových materiálů s kobaltovou a železnou matricí. Přídavné materiály ve formě prášku byly porovnány z hlediska zrnitosti, vnitřní a povrchové kvality zrna prášku. Zkušební návary byly provedeny kontinuálním navařovacím proudem a proudem o frekvenci 3 a 100 Hz. Návary byly podrobeny simulovanému tepelnému namáhaní při 600 ˚C po dobu 3h. Byly porovnány základní vlastnosti provedených návarů - geometrické charakteristiky a průběhy tvrdosti. > navařeného povlaku.
3.
Gurčík Tomáš
Technologie WAAM s využitím offline 3D simulací robota
Vedoucí práce: Kovanda Karel, Ing. Ph.D. (12133)
WAAM (Wire + Arc Additive Manufacturing) je alternativní aditivní technologií, kombinující elektrický oblouk jako zdroj tepla a přídavný materiál ve formě drátu k navařování a vrstvení jednotlivých návarových housenek tak, aby bylo ve výsledku dosaženo co nejbližšího tvaru vyráběné součástky. V současné době, kdy je trendem digitalizovat výrobu, i tento výrobní proces je možné navrhnout pomocí nástrojů pro offline programování a následné 3D simulace robota, který danou strukturu navaří. Tato studie se zabývá porovnáním dvou strukturovaných kontinuálních návarů s použitím dvou různých přenosů svarového kovu. Jako přídavný materiál byl použit poměděný drát pro zušlechtěné a termomechanicky zpevněné jemnozrnné oceli s označením Union X 90 (G 89 6 M Mn4Ni2CrMo). Ze získaných vzorků byly provedeny standardní technologické zkoušky, z jejichž výsledků se očekává stanovení nových parametrů pro optimalizaci a zjištění limitů této technologie.
4.
Nepovím Petr
Optimalizace žárového nástřiku elektrickým obloukem
Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka, Ing. Ph.D. (12132)
Práce se zabývá optimalizací žárového nástřiku elektrickým obloukem při generální opravě komponentů průmyslových plynových turbín. Optimalizace spočívá v nahrazení používaného drátu typu NiCrAl za drát FeCrAl, při zachování požadovaných vlastností za současného poklesu ceny procesu. Pro analýzu testovaných materiálů jsou využity techniky elektronové a optické mikroskopie a mechanické zkoušky. Výsledky práce jsou konzultovány s výzkumným ústavem společnosti Solar Turbines v San Diegu a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR. Vzhledem ke splnění stanovených požadavků na experimentální materiál bude přistoupeno k jeho aplikaci na specifické komponenty průmyslových plynových turbín.
5.
Ziejewska Celina
Mikrostrukturální a mechanické vlastnosti spojů hliníkových slitin vyrobených svařováním třecím mícháním (FSW)
Vedoucí práce: Marek Hebda, dr hab. inż. (Cracow); Przemysław Nosal, mgr inż. (Cracow)
Nowadays aluminum and its alloys are very common for various applications, particularly in automotive, aerospace, and ship industries. This is because of their low density, high strength and good corrosion performance. However, due to high thermal and electrical conduction, conventional fusion or resistance welding of aluminium alloys encounters many problems. and some aluminium alloys are even regarded as non-weldable due to a risk of hot cracking occurrence. The solid state joining method, known as the friction stir welding (FSW) overcomes those problems. FSW is an innovative technique, which has been more popular and successfully implemented in different industry. The most important advantages of this method, which at the same time indicate its environmental friendliness, are: low energy requirement, no generation of toxic fumes and it does not require consumables. Moreover, common defects such as hot cracking, associated with conventional fusion welding process of light weight metals are eliminated in FSW. This is because there is no bulk melting of the material during the FSW process. The paper presents the results of investigation of microstructural and mechanical properties of a friction stir welded joint, which consist of two different aluminium alloys: 6063 and 6082.
6.
Heller Jakub
Interaktivní termocitlivé nátěrové systémy pro bezpečnostní účely
Vedoucí práce: Kudláček Jan, Ing. Ph.D. (12133)
Tento článek je zaměřen na testování nátěrových systémů pro použití v teplotně exponovaných prostředích a na teplotně namáhaných součástech. Cílem práce bylo ověření fyzikálně-mechanických a ochranných vlastností těchto systémů, jich funkčnost na základě technologických specifikací a odolnost vůči teplotnímu zatěžování. Výsledky byly interpretovány a konzultovány s výrobcem, který navrhl pokračování v testování nových a stávajících nátěrových systémů s upraveným způsobem přípravy.
6.
Jeník Filip
Vliv plasmování na pevnost lepených spojů u PP desek
Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka, Ing. Ph.D. (12132)
Pevnost lepeného spoje především závisí na vlastnostech spojovaných povrchů. Plazmovou úpravou lze ovlivnit velikost adheze. Byly provedeny zkoušky pevnosti lepených spojů hliníkového plechu s deskami z polypropylénu bez úpravy povrchu lepidlem, které je a které není vhodné pro lepení nepolárních polymerů. Lepidlo určené pro lepení nepolárních polymerů má přibližně dvojnásobnou cenu. Snahou bylo na povrchu nepolárního plastu vytvořit polární skupiny, které by umožnily používat levnější lepidlo při zachování stejné pevnosti lepeného spoje, které bylo dosaženo dražším lepidlem.
6.
Kurek Izabela
Použití gumových granulí z recyklace pneumatik jako plniva geopolymerů.
Vedoucí práce: Marek Hebda, dr hab. inż. (Cracow)
Waste management is currently one of the most important issues. One of the main sources of rubber waste are worn car tires. This problem have led to the increasing research focus on the useful application of rubber granules derived from the recycling of tires. The paper presents an overview of the literature about concrete and geopolymer with addition of rubber granules and their physical, mechanical and acoustic properties. Moreover, the article contains the results of research on geopolymer based on fly ash with rubber granules partially replacing sand. Control samples with a sand content of 25% and 50% and also samples containing sand and rubber granulate in equal proportion of 12.5% or 25%, were investigated. The rubber granules derived from the recycling of car tires in two sizes of particles: 0.0 - 0.8 mm and 1 - 4 mm, were used. The results of testing density, compressive strength and abrasibility were presented. A positive effect of the addition of rubber granules on abrasion resistance was observed.
6.
Marczyk Joanna
Vliv zpracování třecího míchání (FSP) na mikrostrukturu a mikrotvrdost kompozitů Al-TiC
Vedoucí práce: Marek Hebda, dr hab. inż. (Cracow); Przemysław Nosal, mgr inż. (Cracow)
Friction stir processing (FSP) is a metalworking technology based on the same basic principles as friction stir welding (FSW). Using a stiff tool, FSP can be applied for the bulk or superficial processing of metallic materials. The process could be also applied for local modification of the microstructure for specific property improvement. Moreover, processed surfaces show an enhancement of mechanical properties, such as tensile strength, hardness, wear and corrosion resistance. In this paper, it has been shown that friction stir processing can be used efficiently to the TiC particles distribution in Al based samples. Two types of specimens were made. In one of the samples, a groove was made in the matrix material in which reinforcement particles are dispersed using a tool. In the second sample, the addition of titanium carbide particles was introduced between the matrix material and the thin plate. Effect of parameters like traverse speed and tool rotational speed were studied. The samples were subjected to single pass FSP and its effect on the microstructure and microhardness was evaluated.
6.
Vastl Vojtěch
Volba alternativního polymerního materiálu pro výrobek aplikovaný v nemocničním lůžku
Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka, Ing. Ph.D. (12132)
Diplomová práce, která vznikla ve spolupráci s firmou Linet spol s r.o., se zabývá výběrem polymerního materiálu pro konkrétní plastový výrobek aplikovaný v nemocničním lůžku. V praktické části dochází k navrhnutí optimální směsi polyamidu 6 s polypropylenem, jakožto jednoho z potenciálních materiálů.
6.
Vítek Tomáš
Emise pevných částic při svařování
Vedoucí práce: Vondrouš Petr, Ing. Ph.D. (12133)
Způsoby měření částic vznikajících při svařování podle platných zákonů a norem a výsledky tohoto měření při cvičení svařování v praxi. Současně je prezentováno nestandardizované měření kaskádovým impaktorem, který umožňuje rozlišit částice dle jejich velikosti, hmotnosti atd. Výzkum ukazuje, že výsledky měření dle norem nemají úplnou vypovídací hodnotu pro ochranu zdraví pracovníků.