www.fs.cvut.cz/en/home/

Student's Conference

STC 2017

Information → Authors | Papers | Program | Proceedings | Jury | Results | Download

Conference results

Chairman: doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
1.
Štorch Vít
Verifikace a možnosti uplatnění nové 3D panelové metody s mezní vrstvou
Vedoucí práce: Nožička Jiří, prof. Ing. CSc. (12112)
Spojením osvědčené a robustní 3D panelové metody pro řešení problémů potenciálního proudění a dvojrovnicového integrálního modelu 2D mezní vrstvy vznikl výkonný nástroj pro řešení stacionárního i nestacionárního proudění v okolí dobře obtékaných vztlakových těles, jako jsou křídla a lopatky. Klíčovým prvkem celého modelu je kvasisimultánní výpočet za pomoci interakčních koeficientů, umožňující řešení přechodu mezi laminární a turbulentní mezní vrstvou a další oblasti s vysokou interakcí mezní vrstvy a nevazkého modelu. Přednosti i nedostatky nového modelu jsou kriticky shrnuty na základě porovnání s výsledky CFD výpočtů a rozšířeného modelu nosné čáry.
2.
Brankov Ivaylo
Předběžný návrh spalovacího motoru jako prodlužovač dojezdu
Vedoucí práce: Macek Jan, prof. Ing. DrSc. (12201)
The current paper focuses on a preliminary reseach for a basic proposal of an internal combustion engine as a range extender for an electric vehicle. It presents a basic description of the problems and challenges at beginning of the design process. Some of them are the selection of the engine configuration or determination of the main engine parameters with respect for how do they affect the engine cycle and engine performance. The used simulation models are based on parametric modelling.
3.
Kořínek Jan
Tepelná analýza sinusového filtru a její verifikace
Vedoucí práce: Novák Jaroslav, prof. Ing. CSc. (12110)
Tento příspěvek se zabývá závislostí mezi výkonovými ztrátami sinusového filtru a jejich vlivem na distribuci teplotního pole uvnitř,na povrchu a v okolí sinusového filtru pod zátěží. Je zde popsána tvorba třírozměrné CFD analýzy případ řešení přestupu tepla volnou konvekcí do okolí, porovnání jejích variant a vyhodnocení výsledků. Zároveň je zde uvedena validační metodika pro její ověření s finálním vyhodnocením a porovnáním experimentálně získaných hodnot se simulovanými.
3.
Králíček Jan
Vyhodnocení hluku generovaného obtékáním vzduchu přes lopatkovou VZT mříž
Vedoucí práce: Bašta Jiří, prof. Ing. Ph.D. (12116); Nový Richard, doc. Ing. CSc. (12116); Kučera Miroslav, Ing. Ph.D. (12116)
Článek pojednává o aerodynamickém hluku vznikající od proudění vzduchu při nízkých Machových číslech přes lopatkovou mříž běžně používanou jako koncový element vzduchotechnických systémů. Aerodynamický hluk ve VZT (vzduchotechnických) systémech je nežádoucím vlivem nejenom v obytných objektech, kancelářích a nemocnicích, ale také v prostředí s vysokými nároky na hlučnost pozadí jako jsou nahrávací a rozhlasová studia. Pro posuzování hluku není jediným kritériem celkový hluk v daném místě, významné je také spektrum hluku, ve kterém se mohou vyskytovat tónové, resp. diskrétní složky hluku. Hlavní výzvou pro tento experiment byla realizace experimentální tratě, jelikož hlučnost pozadí tvořené ventilátorem je nutné utlumit na minimum. Výsledkem experimentu je porovnání spekter hladin akustického tlaku, spekter rychlosti vibrací obtékané lopatky a spekter rychlosti fluktuací turbulentního proudění. Tento experiment je částí rozsáhlejšího výzkumu aerodynamického hluku od obtékání koncových elementů VZT.
5.
Flídr Erik
Experimentální výzkum vlivu expanze vlhkého vzduchu na jeho relativní vlhkost
Vedoucí práce: Šafařík Pavel, prof. Ing. CSc. (12112)
The aim of this paper is an experimental investigation of the impact of the expansion of moist air on its relative humidity. Two capacitive sensors (Honeywell HIH-4000-100 and Humistar HTP-1) were used for the experiments. At first calibration of the Honeywell sensor was performed using Humistar sensor as a reference standard. Than air was saturated at five different levels of the relative humidity (29, 43, 54, 66 and 90\%, respectively) in a small pressure vessel. An expansion was performed after each saturation and dependency of relative humidity on pressure was observed. Experimental results were compared to theoretical data gained from ideal gas model.
6.
Forejtová Lucie
Vývoj ostřikových komor pro zkoušení ultrazvukem
Vedoucí práce:
Příspěvek je věnován vývoji nové ostřikové komory pro nedestruktivní ultrazvukovou kontrolu leteckých dílů z kompozitu. V úvodní části jsou uvedeny požadavky na zkoušení ultrazvukem a podmínky zkoušení. Následuje výběr a popis zkoušeného uhlíkového kompozitu CFRP používaného na letecké díly. V poslední části je návrh a ukázka praktického zkoušení ultrazvukových ostřikových komor a další praktické využití. Při hodnocení výsledných dat byly porovnávány data z prvního a druhého návrhu komory.
7.
Sova Jiří, Kolář Petr, Kekula Josef, Sulitka Matěj
Experimentální zařízení pro výzkum chování vřetenových ložisek
Vedoucí práce: Kolář Petr, Ing. Ph.D. (12135)
Příspěvek představuje experimentální zařízení, které bylo vyvinuto pro výzkum teplotně- mechanického chování vřetenových ložisek s mazáním tukem a směsí olej-vzduch. Ložiska s kosoúhlým stykem jsou nejčastěji užívána ve vysokorychlostních vřetenech díky jejich malým třecím ztrátám a malým nákladům na údržbu. Vedle motoru jsou ložiska hlavním zdrojem tepla, vedoucím k teplotním dilatacím vřetenových soustav. Dilatace hřídele a ložisek způsobují změny předepnutí, které vyvolává změny tření a dynamické tuhosti ložisek. Schopnost správně predikovat teplotně mechanický stav vřeten je jedním z hlavních předpokladů pro optimalizace konstrukce vřeten a zvyšování provozních stavů. Výsledky provedených experimentů pro mazání ložisek tukem a směsí olej-vzduch jsou porovnávány s teplotně mechanickým modelem ložisek.
Pechová Hana
Emise CO2 ze silniční dopravy a dopad na změny klimatu
Vedoucí práce: Preclík Vratislav, doc. Ing. CSc. (12134)
Článek zkoumá emise CO2 ze silniční dopravy vypouštěné do ovzduší. Pro experiment bylo použito silniční vozidlo, které jelo po předem stanovené trase z výchozího bodu do koncového bodu. Během jízdy vozidla byly zaznamenávány hodnoty, ze kterých se zjistila četnost emisí CO2 ze silničního vozidla.
Řezníčková Jitka
Interakce hydrofobních nanočástic s biologickou membránou
Vedoucí práce: Daniel Matej, prof. RNDr. Ph.D. (12105)
Interakce nanočástic s buněčnými membránami byly zkoumány v posledních letech, hlavně z důvodu jejich unikátních elektronických, optických, katalytických a magnetických vlastností. Tyto vlastnosti jsou důležité zejména pro celou řadu biomedicínských aplikací. Byl vytvořen matematický model začlenění nanočástic do lipidové membrány, pro výpočet energií a možných velikostí nanočástic.