www.fs.cvut.cz/en/home/

Student's Conference

STC 2017

Information → Authors | Papers | Program | Proceedings | Jury | Results | Download

Conference program

Chairman: doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc.
Secretary: Ing. Vojtěch Bělohlav
09:00
Finaeva Uliana
Vliv integrity povrchu součásti vyrobené 3D tiskem na mechanické vlastnosti
Vedoucí práce: Králík Vlastimil, Ing. Ph.D. (12105)
Práce se zabývá vlivem integrity povrchu součástí vyrobených 3D tiskem na mechanické vlastnosti. Experimentální část byla uskutečněna na vzorcích ze slitiny Ti6Al4V s povrchovým a tepelným opracováním a bez něj. Vzorky byly vyrobené metodou DMLS na tiskárně M2 cusing, Concept Laser GmbH. V rámci této práci bylo provedeno měření drsnosti dotykovým a bezdotykovým způsobem a měření mezi únavy. Větší pozornost byla věnována zpracování a analýze dat získaných bezdotykovým snímáním. Z výsledků měření byly zjištěné základní závislosti mezi drsnosti, přítomnosti tepelného opracování a únavovou pevnosti.
09:15
Hylák Kamil
Lehké tryskání (sweeping) žárově zinkovaného povrchu pro aplikaci nátěrových hmot
Vedoucí práce: Kudláček Jan, Ing. Ph.D. (12133)
Tento článek je zaměřen na problematiku lehkého tryskání žárově zinkovaného povrchu a hlavní využití této technologie především při tvorbě duplexních systémů pro dlouhodobou protikorozní ochranu s doporučením optimálního tryskacího prostředku a nátěrového systému pro zinkový povrch.
09:30
Rohlová Marie
Kvalitativní zhodnocení modifikací alitačních vrstev
Vedoucí práce: Čižmárová Elena, Ing. Ph.D. (12132)
Příspěvek je zaměřen na kvalitativní zhodnocení alitačních vrstev vytvořených z různých druhů prášků, za rozdílných podmínek přípravy i průběhu vlastního difuzního žíhání. Hodnocení je založeno na pozorování příčných řezů vrstvou alitace, prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Pro posouzení kvality byla hodnocena tloušťka vrstvy, její proměnlivost, homogenita jednotlivých částí a porozita vrstvy.
09:45
Boxanová Monika
Způsoby renovace nástrojů z rychlořezné oceli
Vedoucí práce: Rohan Pavel, Ing. Ph.D. (12133)
Studie provedená v rámci této práce se zabývá možností renovace nástrojů z rychlořezných ocelí navařováním plazmatem. Za základní i přídavný materiál byla zvolena rychlořezná ocel HSS23. zkušební návary byly provedeny kontinuálním navařovacím proudem a proudem o frekvenci 100 Hz, která byla na základě předcházejících prací určena jako vhodná pro zlepšení navařovacích parametrů. Vzorky byly navařeny při teplotě předehřevu 250 °C. Bylo prokázáno, že lze úspěšně plazmatem vytvořit návar přídavným materiálem z rychlořezné oceli na základním materiálu z totožné oceli. Byly porovnány základní vlastnosti provedených návarů - geometrické charakteristiky a tvrdost při různých tepelných režimech navařovacího procesu.
10:00
PŘESTÁVKA/COFFEE BREAK
10:30
Moravcová Nikola
Metodika hodnocení opotřebení vybraných nástrojových ocelí s kryogenním zpracováním při práci za studena
Vedoucí práce: Sobotová Jana, doc. Ing. Ph.D. (12132)
Tato práce se zabývá hodnocením a porovnáním opotřebení dvou různých nástrojových ocelí. Na základě dat od zadavatele o konkrétním problému v oblasti životnosti nástrojů na profilovací lince byla provedena analýza a její výsledky byly podkladem pro plánování experimentu. Pro tvářecí nástroje byly vybrány dva zkušební materiály. První volbou byla konvenčně vyrobená nástrojová ocel Sverker 21 a druhou byl Vanadis 23 – ocel vyrobená práškovou metalurgií. Na základě předchozích prací bylo do konvenčního tepelného zpracování u obou sledovaných materiálů zařazeno kryogenní zpracování mezi kalení a popouštění. Byla sledována velikost opotřebení nástrojů v závislosti na ujeté délce tvářeného plechu. Opotřebení nástrojů bylo vyhodnocováno pomocí optického měřícího přístroje, softwaru SolidWorks a měřením váhových úbytků. Předložená práce je dílčí součásti DP.
10:45
Weberová Zuzana
Využití plazmové úpravy práškových plastů pro spojování polyolefinů s kovy
Vedoucí práce: Špatenka Petr, prof. RNDr. CSc. (12132)
Většina průmyslově využívaných plastů má nízkou povrchovou energii, což znesnadňuje jejich přímé spojování s odlišnými materiály (např. kovy) a musí být k tomuto účelu použito lepení nebo jiný spojovací materiál. Na základě publikace "Investigation of Adhesion Between Metal and Plasma-Modified Polyethylene" [Horáková M., Plasma Proces. Polym. 2011], která prokázala adhezi hydrofilizovaného PE ke kovu, je v práci rozpracováván technologický postup, který umožňuje přímé spojení polyolefinů s kovy pouze natavením bez dalšího přídavného materiálu. Vliv plazmové úpravy na cenu prášku je v tomto postupu taktéž brán v úvahu a postup je tomu přizpůsoben. Pro zjištění únosnosti spojů byla provedena smyková zkouška, jejíž výsledky mohou být použity k porovnání s jinými metodami spojování.
11:00
Lewiński Jakub
Vliv parametrů kuličkování tenkostěnných plechů na technologickou úroveň pracovních ploch
Vedoucí práce: Niżankowski Czesław, prof. Ing. SCs
Sandblasting and shot peening is used in many branches of production, utilized in proccesses. Abrasive blasting is a surface processing method which uses loose abradant with certain kinetic energy capable of cutting. The abradant can be transported by liquid or by gas. The factors which infuence the quality of the processed surface are geometrical parameters of the jet – blast angle, attack angle and distance between nozzle and workpiece. Energetic factors are the mass of abrasive and pressure in the system. Measuring technique of properties which was examined in this dissertation such, as surface roughness, waviness and deflection were thoroughly explained.
11:15
Ježek Štěpán
Kvalifikace postupu svařování konstrukční oceli se zvýšenou mezi kluzu
Vedoucí práce: Kovanda Karel, Ing. Ph.D. (12133)
Tato se práce se zabývá vytvořením opravného vzorku pro kvalifikaci postupu svařování oceli S960QL z důvodu nesplnění požadavku ohybové zkoušky dle normy ČSN EN ISO 15614-1.
11:30
Langr Marek
Vlastnosti materiálů jako vstupní data pro simulaci svařování
Vedoucí práce: Vondrouš Petr, Ing. Ph.D. (12133)
V příspěvku je představena důležitost simulace svařování kovů. Současně je podrobně uvedeno, proč jsou simulace svařování tak obtížné a doposavad považovány za málo přesné. Je to především z důvodu požadavku na znalost velkého množství materiálových vlastností, jako vstupních dat pro simulace, v širokém intervalu teplot, jejichž přesné zjištění je experimentálně velmi složité a nákladné. Doposud tak materiálové databáze softwarů na simulaci svařování obsahují maximálně 10-20 kovů.
11:45
PŘESTÁVKA/COFFEE BREAK
12:15
Mazur Karolina
Kompozity s částicemi tufu na matrici odpadního polystyrenu
Vedoucí práce: Kuciel Stanislaw, dr inż. (Cracow)
The article presents the possibility of producing composites based on polystyrene recyclate with particles tuff in the injection moulding process and carried out basic tests of mechanical properties in wide range of temperatures. An additional aim of the study is demonstrate the possibility of using the particles mineral filler as compatibilizer of waste polystyrene of poor quality. Development of this type of waste from a segregated municipal waste is difficult, due to significant deterioration due to properties caused by the aging characteristics and the heterogeneous composition of the waste. The composites were made by injection moulding process without and with 10% and 20% of particles tuff in polystyrene matrix. In the experimental part of this thesis basic tests of mechanical properties were carried out, such as tensile strength test, bend test, toughness test. Impact strength was also determined on samples without notch. To analyse adhesion to particles tuff and determine their type, the scanning electron microscope (SEM) was used.
12:30
Dobrovolschi Olga
Hodnocení rizika při přípravě podnikatelského projektu
Vedoucí práce: Beran Theodor, doc. Ing. Ph.D. (12138)
Nowadays during the process of creation of a business plan must be payed attention on risk management. Risks make inalienable part of an investment project. By means of risk analysis can be raised probability of success of the business plan, or determined enterprise`s rates in case of its realization. In the article are defined business risks and described some of the methods for its analysis and assessment. Majority of them are quantitative calculations, applied on the factors of risk of the business plan of the engineering company. As evaluation of the examined risks will be procurement for its decrease, and decision about acceptability of the risk, or its elimination.
12:45
Osta David
Experimentální ověření tvarovačů signálů pro tlumení vibrací
Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš, prof. Ing. Ph.D. (12110)
Práce se zabývá experimentálním ověřením metody tvarování signálů pro tlumení vibrací na laboratorní soustavě vozíků s kyvadlem. Dále posouzením kompenzace nelinearit soustavy za účelem snadnějšího návrhu řízení. Experimentální a simulační výsledky jsou porovnány.
13:00
Rabiej Maciej
Inženýr
Vedoucí práce: Krawczyk Janusz, prof. dr hab. inż. (K218)
This work aims to provide extension for knowledge of safety, with specific examples from industry, which in the last several years is growing rapidly mainly due to the increasing public demand for luxury goods. The use of overhead cranes instead handcart The use of non-slip floor surface. The use of other gas. The use of valves with aluminum bags. Mute gas-filling chambers. Compliance with the requirement not blocking transport routes. The use of an electronic system for the organization of the warehouse, Comarh XL Changing packer model with movable foil.