www.fs.cvut.cz/en/home/

Student's Conference

STC 2017

Information → Authors | Papers | Program | Proceedings | Jury | Results | Download

Conference proceedings

Chairman: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
Cyran Marcin
Vybrané problémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti výroby a opravy APU motorů
Vedoucí práce: Wójtowicz Ryszard, Dr. inż. (K-106)
The theme of the thesis is "Selected EHS in the production and repair of APU engines." The main intent is to bring closer some security issues in the airline component manufacturing and testing plant. The first part focuses on the characteristics of the backup motor. We find here a description of the unit APU- general design and praxis. Furthermore, in this chapter the author describes the process of manufacturing jobs in different departments of the plant. The next chapter is a presentation of risks in the most technically advanced workstation occurring in the Department of Manufacturing, Assembly and Test Airline Components - a wire-submerged. Listed here as well as the effects of these risks and the technical and administrative methods for neutralizing or limitation them. Next chapter includes the legal requirement for the use of security systems and their types. The last chapter of the BSc Thesis describes the procedure Logout Tagout.
Čermák Václav
Numerická optimalizace lití hliníkových ingotů
Vedoucí práce: Herman Aleš, Ing. Ph.D. (12133)
Numerická optimalizace lití ingotů ze slitin hliníku, které se deformují vlivem prudkého chlazení při zachování vysokých vnitřních teplot vlivem nedostatečně chlazených kokil.
Devera Jakub
Experimentální vyšetřování vypařování z horizontálních vodních filmů
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, Ing. Ph.D. (12112)
Experimentální studie se zabývá dvěma případy proudění ve vodorovném kanálu čtvercového průřezu s přestupem hmoty z tenkého vodního filmu v režimu smíšené konvekce při nízkých rychlostech: Gr_m/ Re^2>10 a 0.1>Gr_m/ Re^2<10. Změřené množství vypařené vody je pro oba případy porovnáváno s v literatuře dostupnými korelacemi. Dále je diskutováno, za jakých podmínek lze volnou, resp. nucenou konvekci zanedbat. V prvním režimu bylo dále změřeno vertikální teplotní pole ukazující komplexní proudění vzniklého kombinací nuceného proudění s prouděním vyvolaným vztlakovými silami. V důsledku této kombinace vzniká stabilní zpětné proudění pod horních povrchem kanálu. Naopak největší teplotní fluktuace byly změřeny nad vodní hladinou.
Heger Kryštof
Návrh spalinového výměníku pomocí CFD ANSYS Fluent
Vedoucí práce: Jůza Zdeňek, Ing. Ph.D. MBA (12115)
Tato práce se zabývá problematikou spalinového výměníku, který je součástí kogenerační jednotky firmy TEDOM a.s. Stěžejní část práce je věnována simulování proudění ve spalinovém výměníku a jeho následných geometrických úpravách pomocí programu využívajícího metody konečných objemů, a to CFD programu ANSYS FLUENT. Výsledkem práce je navržení a vyhodnocení geometrických úprav výměníku, které jsou pro firmu TEDOM a.s. optimální.
Hornychová Alžběta
Určení parametrů anisochronního modelu soustavy pomocí releové identifikace a diferenciální evoluce
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc. (12110)
Práce ukazuje použití releové identifikace v kombinaci s metodou diferenciální evoluce jako cestu k určení parametrů anisochronního modelu soustavy. Releovou identifikací se v průběhu jediného měření získají tři body Nyquistovy frekvenční charakteristiky. Polohu tří bodů charakteristiky je možné specifikovat pomocí pěti rovnic. Pomocí metody diferenciální evoluce lze z těchto rovnic určit parametry anisochronního modelu. Popsaný postup byl úspěšně aplikován na čtyři simulační soustavy a reálnou úlohu vodní levitace.
Houfek Pavel
Návrh parametrů inertoru pro zlepšení vypružení vozidla
Vedoucí práce: Steinbauer Pavel, Ing. Ph.D. (12105)
Cílem práce je prozkoumat možností využití prvku inertoru v kmitavém mechanickém systému zavěšení kola automobilu. Jsou zkoumány různé varianty konfigurace mechanického schématu vypružení. Pro návrh nejlepší sady parametrů pro danou konfiguraci je použita vícekriteriální optimalizace s genetickými algoritmy. Jako konfliktní kritéria bylo použito minimalizace zrychlení chassis při jízdě po stochastické vozovce a minimalizace síly do vozovky při přejezdu překážky typu rampa.
Chakravarty Arunanshu
Numerická analýza toku tekutiny a přestupu tepla ve 2D sinusově zvlněném kanále
Vedoucí práce: Skočilas Jan, Ing. Ph.D. (12118)
Wavy passages are one of the many devices being considered by manufacturers in the HVAC/R industry for a variety of heat exchanger applications. The numerical investigation of the flow field and heat transfer of air in two dimensional sinusoidal wavy channel was conducted to compute the pressure drop characteristic and heat transfer. Simulations were performed for fully developed flow conditions at inlet sections of the channel of wavelength 0.04 m. The variation of pressure drop on flow velocity was studied and also the local Nusselt number and heat transfer were computed for the wavy channel geometry. The results of the wavy channel geometry were also compared with the heat transfer for the flow of air in two dimensional rectangular channels. It was found that the heat transfer by the usage of corrugated walls in an appropriate Reynolds number regime is enhanced as compared to the rectangular channel.
Jurík Jiří
Experimentální zařízení pro kalibraci širokého spektra senzorů pro IoT aplikace
Vedoucí práce: Vacek Václav, doc. Ing. CSc. (12102)
Experimentální zařízení, které bylo postaveno na katedře fyziky, umožňuje testování a kalibrace senzorů za požadovaných relativních vlhkostí, teplot a směsí atmosferického vzduchu. Navržený desing umožňuje vytvářet dva na sobě nezávislé proudy vzduchu, s nastavitelnými podmínkami. U každého proudu je možné měřit relativní vlhkost, teplotu, tlak, průtok a koncentrace kyslíku a vodíku. Zařízení je možné modifikovat pro vysoké relativní vlhkosti saturací atmosferického vzduchu pomocí průchodu přes bubbler naplněný vodou, pro nízké relativní vlhkosti pak pomocí vysušování sillika gelem. Pro sběr a vyhodnocování dat je použita kombinace ELMB hardware a SIEMENS WinCC software. Využití tohoto zařízení je tedy velice široké, od testování a kalibrace senzorů, přes kontrolu kvality vzduchu anebo detekci hořlavých plynů, použitelné pro IoT aplikace.
Kopřiva Andreas
Zařízení pro nanášení olejových vrstev
Vedoucí práce: Kudláček Jan, Ing. Ph.D. (12133)
Tento příspěvek je zaměřen na vytvoření nové metody pro nanášení olejového filmu na vzorky. Vychází z předchozí bakalářské práce a je základem pro další práci. V tomto příspěvku je popsáno provedení experimentu a jeho možný vývoj. Dále je zde popsáno zařízení využívané pro kontrolu olejového filmu.
Kumar Gautam Rahul
Vliv foulingu na tepelné a hydraulické parametry výměníku tepla
Vedoucí práce: Dostál Martin, Ing. Ph.D. (12118)
The heat transfer surface fouls during operation, resulting in increased thermal resistance and often an increase in the pressure drop and pumping power. In the present paper, for shell and tube heat exchanger characteristics optimization we are calculating the effect of change in fouling thickness by changing mass flow rate and the flow velocity of fluid in tube which analyzed with help of HTRI Exchanger 5.0.
Nedbálek Tomáš
Optická třídička semen
Vedoucí práce: Starý František, Ing. (12113)
Práce na téma optická třídička semen se zabývá vytvořením funkčního modelu průmyslových třídících optických strojů. Tento model byl sestaven s cílem co nejnižších pořizovacích nákladů. Třídění je zaměřeno na slunečnicová semena, která vystupují z loupacího stroje nedokonale oloupaná. Třídička má za úkol tato semena rozdělit na vyloupaná a nevyloupaná. Vysokorychlostní kamery jsou zde nahrazeny webkamerami a řízení je pomocí mikrokontroleru Arduino MEGA2560. Vyhodnocení obrazu z webkamer a ovládání mikrokontroleru je programem LabVIEW.
Pannu Parminder Singh
Přehled a princip funkce hybridních vozidel
Vedoucí práce: Mindl Pavel, doc. Ing. CSc. (13114)
The principle of Internal combustion engine (ICE) works on conventional vehicles that operates on fossil fuel such as gasoline, diesel etc from oil deposit which is millions of years old. These vehicles emit hydrocarbon, sulphur oxide, carbon dioxide, and carbon monoxide through their outer pipes. These resultant gases which emits from the conventional vehicles increases the concentration of Carbon dioxide in the atmosphere and it results global warming and pollution which is very dangerous for the climate and lives. Fuel and electricity is two storage units of hybrid electrical vehicles. Electricity stands for battery which is used as a storage of energy and this energy is used to operate an electromotor (also called motor) and it will used as an traction motor. As we all know that motor plays important role in the Hybrid Electric vehicles drives systems. This motor operates the wheels of the vehicle. However a traditional vehicle, where the engine must be “ramp up” before full torque can be reached, at low speed an electric motor gives full torque. The motor can provide low noise and high efficiency. Excellent off the line acceleration, good fault tolerance, flexibility and good drive control are the other characteristics in alliance to voltage fluctuation. This works describe the overview and operation of hybrid vehicles.
Patel Samirkumar
Review obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů
Vedoucí práce:
Electricity consumption will comprise an increasing share of global energy demand during the next two decades. In recent years, the increasing prices of fossil fuels and concerns about the environmental consequences of greenhouse gas emissions have renewed the interest in the development of alternative energy resources. In particular, the Fukushima Daiichi accident was a turning point in the call for alternative energy sources. Renewable energy is now considered a more desirable source of fuel than nuclear power due to the absence of risk and disasters. Considering that the major component of greenhouse gases is carbon dioxide, there is a global concern about reducing carbon emissions. In this regard, different policies could be applied to reducing carbon emissions, such as enhancing renewable energy deployment and encouraging technological innovations. Two main solutions may be implemented to reduce CO2 emissions and overcome the problem of climate change: replacing fossil fuels with renewable energy sources as much as possible and enhancing energy efficiency. In this paper, we discuss alternative technologies for enhancing renewable energy deployment and energy use efficiency.