www.fs.cvut.cz/en/home/

Student's Conference

STC 2017

Information → Authors | Papers | Program | Proceedings | Jury | Results | Download

Conference proceedings

Chairman: prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.
Cejnek Matouš
Padasip - open source knihovna pro adaptivní zpracování signálu v jazyce Python
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Knihovna Padasip je navržena pro zjednodušení úkolů adaptivního zpracování signálu (filtrace, predikce, detekce, rekonstrukce, klasifikace) v Jazyce Python. V této knihovně jsou přítomné i některé výrazně nové metody adaptivního zpracování signálu. Knihovna je navržena ke zpracování datasetů, ale je možné jí používat také v reálném čase (zpracování vzorek po vzorku). Tato knihovna je open-source projekt a je distribuována pod MIT licencí. Pro optimalizaci rychlosti používá funkce knihovny Numpy (pro maticové operace).
Čejka Jan
Měření energetických toků na pásovém dopravníku
Vedoucí práce: Bečka Jan, doc. Ing. CSc. (12113); Mrázek Jiří, Ing. Ph.D. (12113); Dynybyl Vojtěch, prof. Ing. Ph.D. (12113)
Při dopravě s využitím pásových dopravníků je potřeba překonávat odpory proti pohybu materiálu. Tato práce se zabývá jejich mapováním a jejich chováním v závislosti na zatížení pomocí měření na měřících stanovištích a zatížením dle skutečného dopravníku.
Daneček Milan, Kouba Adam
Monitorování synchronních generátorů pracujících v parelelním chodu se zaměřením na jejich dynamické chování
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc. (12110)
Tento článek je zaměřen na dynamické chování diesel agregátů připojených k rozvodné síti. Měření dynamického chování je prováděno za použití vyvinutého analogového wattmetru. Navržená metoda měření využívá dva diesel agregáty a porovnává dva výkonové výstupy, jeden synchronizovaný s elektrickou sítí a druhý, který je právě fázován. Výsledné dynamické odezvy obou výstupů jsou vyhodnoceny tak, že znázorňují viditelnou závislost dynamického chování obou diesel agregátů. Získané výsledky budou použity k vyhodnocení frekvenčních charakteristik distribuční sítě a k identifikaci škodlivých frekvencí narušujících stabilitu distribuční sítě.
Fridrichovský Tomáš
Dynamika pohonů moderních kolejových vozidel
Vedoucí práce: Kolář Josef, doc. Ing. CSc. (12120)
Tento příspěvek se zabývá výzkumem zaměřeným na torzní oscilace v pohonech moderních kolejových vozidel, které jsou v uplynulých sedmi letech tématem řady výzkumů a vášnivých diskuzí v odborné společnosti. Příspěvek je zaměřen na možnost vzájemného ovlivnění ryze mechanických součástí pohonu (konstrukce pohonu, kontakt kolo-kolejnice) a elektrických veličin (asynchronní stroj, regulace pohonu). Příspěvek popisuje použité metodiky výzkumu a některé jeho výstupy, užitečné pro potlačení výskytu oscilací.
Kratochvíl Adam
Monitorování pohybové aktivity ramenního kloubu
Vedoucí práce: Daniel Matej, prof. RNDr. Ph.D. (12105)
Cílem této práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro určování aktivity ramenního kloubu. Takovéto zařízení bude možné používat k měření bez jakéhokoliv omezení pro pacienta. Jako základ zařízení je použita programovatelná deska Arduino Leonardo. K zaznamenávání aktivity jsou použity 2 senzory – akcelerometr a povrchové EMG. Data z těchto senzorů jsou zaznamenávána na SD kartu s frekvencí 20Hz. Činnost zařízení byla experimentálně verifikována. Byl vytvořen algoritmus pro identifikaci jednotlivých aktivit na bázi rozhodovacího stromu.
Kužma Ján
Efekt koncentrace síťovacího činidla na mechanické vlastnosti nanostrukturovaného kolagen-CaP kompozitu
Vedoucí práce: Horný Lukáš, doc. Ing. Ph.D. (12105)
Infekce je zodpovědná za mnoho komplikací doprovázejících ortopedické zákroky. Osteomyelitída může vést k naprostému selhání implantátu kvůli jeho uvolnění. Taková situace často končí nutností reoperace. Na implantáty jsou vyvíjeny povrchové vrstvy, které mají předcházet možným pooperačním komplikacím. Náš výzkum je věnován optimalizaci přípravy kolagen-CaP nanostrukturované kompozitní vrstvy, která bude sloužit jako nosič léčiva. Kolagen-CaP kompozit bude sloužit jako povrchová úprava implantátu. V tomto příspěvku se zabýváme vlivem síťovacích podmínek na strukturní stabilitu kompozitu. K sesíťování elektrostaticky zvlákňovaného kolagen-CaP jsme použili tři různé koncentrace N-(3-dimethylaminopropyl)-N0-ethylcarbodiimid-hydrochlorid/N-hydroxysukcinimidu v etanolovém roztoku. Doba síťování byla 24 hodin. Mechanické vlastnosti byly zhodnoceny na základě výsledků jednoosých tahových zkoušek a strukturní stabilita byla hodnocena pomocí degradačních testů a řádkové elektronové mikroskopie. Výsledky naznačují, že sesíťování zlepšuje studované vlastnosti.
Le Thi Minh Trang
SmartWAMs - Přístupy zvýšení stability výkonových systémů
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc. (12110)
The main cause of wide-area disruptions in the present power network is due to the relatively long transmission lines between regions, the continuous load growth without a corresponding increase in transmission network capacities. This disturbances have stressed power systems further and forced them operate closer to voltage and angle instabilities. As a result, stability of such power systems becomes a serious issue in operation and control process. In recent years, the advance technology of Wide Area Measurement System (WAMS) provides observability of the status of the power system to operators in real time. In addition to, preplaned corrective actions of WAMS can be taken to minimize the risk of wide-area oscillation, increase the power transfer capability of the system and led to advanced application in wide area monitoring, protection, control system.
Mašek Jakub
Magnetické abrazivní finišování rotačně symetrických těles: dosavadní experimentální výsledky
Vedoucí práce: Zicha Josef, doc. Ing. CSc. (12110)
Článek se zaměřuje na dosavadní výsledky výzkumné práce autora, týkající se technologie magnetického abrazivního leštění rotačně symetrických těles za účelem rozvoje nekonvenční automatizované výroby rentgenových optik. Kromě úvodního popisu principu technologie článek popisuje faktory, mající vliv na finální kvalitu obrobku, metodiku monitorovacího experimentu, jeho provedení a vyhodnocení (ANOVA, Pareto) a zvláště pak interpretaci výsledků. Analytické závěry monitorovacího experimentu jsou následně potvrzeny verifikačním experimentem. Pro vymezení variability a deklaraci reprodukovatelnosti je provedena a vyhodnocena replikace jednoho z ošetření screeningového experimentu.
Pehlivan Eren
Odhad a vývoj poruch buněčného materiálu
Vedoucí práce: Daniel Matej, prof. RNDr. Ph.D. (12105)
To develop porous metal that mimics the architecture and mechanical properties of the natural bone is a new approach in biomedical application. The microstructure and cellular architecture of these metallic foams dictate their mechanical behaviour. This study attempts to improve the fundamental understanding of the fatigue behaviour of titanium foam as well as control the lifetime of the porous structure according to changing mesh architecture.
Votava Jan
Biomechanika namáhání krční páteře v důsledku používání chytrých telefonů
Vedoucí práce: Daniel Matej, prof. RNDr. Ph.D. (12105)
Je známo, že opakované nebo dlouhodobé používání chytrých telefonů působí jako jeden z rizikových faktorů při bolesti krční páteře. Cílem této studie je proto vyvinout výpočetní svalově-kosterní model krční páteře, který by umožnil kvantifikovat vliv flexe hlavy, krku a trupu na jednotlivé obratle krční páteře.