www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2018

InformacePro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Seznam přihlášených příspěvků

Sekce: Způsob prezentace: Jazyk prezentace:
S - studentská, D - doktorandská PR - přednáška EN, CZ, DE, FR, RU
Nízkokobaltové návarové materiály pro energetiku
Low-cobalt welding materials for power industry
S1
PR
CZ
Elektrické vozidlo se spalovacím motorem jako prodlužovač dojezdu
An electric vehicle with an internal combustion engine as a range extender
D2
PR
EN
Analýza rozložení teploty a zbytkového napětí ve svařovaných konstrukcí
Investigation of the Temperature Distribution and Residual Stresses in Welded Structures
D1
PR
EN
Návrh dvouosého řízeného tlumiče vibrací pro potlačení kmitání dlouhých štíhlých smykadel
Design of two-axis controlled damper to suppress vibration of long slim rams
D1
PR
EN
Automatizace zpracování dat získaných pomocí IPI metody
Automation of data processing obtained by IPI method
D2
PR
EN
Anatomie rizika s ohodnocením dopadu do nákladů
Anatomy of risk with the cost impact valuation
S3
PR
EN
Měření sil působících na volejbalový míč při letu - popis experimentu
Description of experimental setting: volleyball in the wind tunnel
D2
PR
EN
Návrh řešení pro SIL simulaci výukové sestavy stroje
Solution for SIL simulation of educational machine assembly
S3
PR
CZ
Technologie WAAM s využitím offline 3D simulací robota
WAAM technology using offline 3D robot simulation
S1
PR
CZ
Konstrukce humanoidního robota InMoov
Construction of the Humanoid Robot InMoov
S3
PR
EN
Inovace robotu BCN3D MOVEO
Innovation of robot BCN3D MOVEO
S3
PR
CZ
Interaktivní termocitlivé nátěrové systémy pro bezpečnostní účely
Interactive thermosensitive painting systems for safety purposes
S1
PR
CZ
Návrh kompaktní dvouosé hlavy
Design of compact two-axis head
S2
PR
CZ
Reléová identifikace v uzavřené regulační smyčce pomocí programovatelného automatu Tecomat Foxtrot
Relay feedback identification using programmable controller Tecomat Foxtrot
S3
PR
CZ
Zlepšení obrábění tenkostěnných dílců vznikajících hybridním obráběním pomocí optimalizovaného podepření
Improvement of Machining Thin-Walled Parts Generated by Hybrid Manufacturing Using Optimalized Support
D1
PR
EN
Realizace a porovnání samoladících regulátorů za použití systému Tecomat Foxtrot
Implementation and comparison of self-tuning controllers using the Tecomat Foxtrot system
S3
PR
CZ
Simulace kolapsu sloupce kapaliny ve 2D metodou SPH
Simulation of a simple 2D dam break problem using SPH
D2
PR
EN
Vliv plasmování na pevnost lepených spojů u PP desek
The influence of plasma treatment on strength of bonded joints for PP plates
S1
PR
CZ
Metodika konstrukčního návrhu externí vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů
Methodology of design of an external injection unit for multi-component molding
S2
PR
CZ
CFD modelování vypařování z vodního filmu v režimu smíšené konvekce
CFD modelling of liquid film evaporation in regime of mixed convection
D2
PR
EN
Optimalizace skladového hospodářství a materiálových toků
Optimization of Warehouse management and Material flows
D1
PR
EN
Vývoj a návrh lineárního pohonu a metodiky testování lineárních pohonů
Development and design of linear drive and metodology of linear drive testing
D1
PR
EN
Experimentální a numerická analýza hluku axiálního ventilátoru
Experimental and numerical analysis of axial fan noise
S2
PR
CZ
Chytré Brýle
Smart glasses
S3
PR
CZ
Možnosti plánování a simulace obrábění průmyslovým robotem v programu Siemens NX
Machining with industrial robots: Possible strategies and simulation with Siemens NX
S3
PR
CZ
Použití gumových granulí z recyklace pneumatik jako plniva geopolymerů.
The use of rubber granules from tire recycling as geopolymers filler.
S1
PR
EN
Návrh pracoviště montáže s ohledem na ergonomii práce
Design of the Assembly Workplace considering the Ergonomics
D1
PR
EN
Vliv hydrostatického vedení na snížení amplitudy vynuceného kmitání nástroje obráběcího stroje
Effect of Hydrostatic Guideway on Reduction of Machine Tool Ram Vibration
D1
PR
EN
Vliv natočení a změny geometrie distančních kroužků v deskových otopných tělesech
Influence of rotation and change of geometry of spacer rings in panel radiators
D2
PR
EN
Numerické ověření metody pro určení parametrů tuhosti v modelech s hromadnými pružinami pro velké posuny a deformace
Numerical verification of a method for determining stiffness parameters in mass-spring models for large displacements and deform
S3
PR
EN
Plánování nákladů výrobku v předvýrobních etapách
Product cost planning in pre-production stages
D1
PR
EN
Vyhodnocení experimentálního měření kmitání vibrační třídičky pomocí optické metody
The Analysis of Experimental Measurement of Motion of the Vibrating Sorter Using Optical Methods
S2
PR
CZ
Vliv zpracování třecího míchání (FSP) na mikrostrukturu a mikrotvrdost kompozitů Al-TiC
Effect of friction stir processing (FSP) on microstructure and microhardness of Al–TiC composites
S1
PR
EN
Prediktivní řízení systému využitím netopýřího algoritmu
Predictive System Control Using Bat Algorithm
S3
PR
CZ
Optimalizace žárového nástřiku elektrickým obloukem
Electric arc wire spray optimization
S1
PR
CZ
Porovnání trojúhelníkových sítí pomocí tvarových funkcí
Comparison of triangular meshes by using shape functions
D2
PR
EN
Návrh bezpilotního létajícího prostředku pro experimentální účely
Design of unmanned aerial vehicle for experimental purposes
S2
PR
CZ
Suché vrtání do svařenců z těžko obrobitelného materiálu
Dry drilling into weldments from hard-to-machine material
D1
PR
EN
Konstrukční úprava připojení pneumatického vysokootáčkového vřetene na CNC frézovací stroj
Interface modification of the pneumatic high-speed spindle to CNC milling machine
S2
PR
CZ
Vyhodnocení vlivu rozhraní výpočetních sítí různého typu na kvalitu simulace.
Evaluation of CFD simulation on boundary between meshes of different types
D2
PR
EN
Konstrukce kulového mlýna určeného k broušení dolomitových hornin.
The design of ball mill, intended for grinding dolomite rocks.
S2
PR
EN
Vliv montážního předpětí na napjatost ve spojení hlavně a pouzdra závěru během výstřelu.
Influence of assembly pre-tension between gun barrel and reciever on stress state during the shot.
D1
PR
EN
Analýza technologických parametrů při bodovém obrábění tvarově složitých součástí
Analysis of cutting parameters in point machining of parts with complex shape
D1
PR
EN
Využití nových modifikovaných materiálů v hloubkovém broušení
Utilization of new modified materials in creep-feed grinding
D1
PR
CZ
Experimentální popis chování řídící strategie hybridního vozidla
Experimental description of control strategy of hybrid vehicle
S2
PR
CZ
Studie kalibrace modelu NOx emisí pro zážehový plynový spalovací motor
Calibration study of a NOx emission model for natural gas spark-ignition internal combustion engine
D2
PR
EN
Popis kmitání vibrační třídičky s více stupni volnosti pomocí numerických metod
The Description of Motion of the Vibrating Sorter Using Numeric Methods
S2
PR
CZ
Monitoring technického stavu strojů na základě dat kontroly kvality komponentů
Monitoring the technical state of the machines based on component quality control data
D1
PR
DE
Vyšetřování akustického signálu vyvolaného vibrací lidských hlasivek
The investigation of acoustical signal induced by vibrations of human vocal folds
D2
PR
EN
Volba alternativního polymerního materiálu pro výrobek aplikovaný v nemocničním lůžku
Selection of alternative polymer material for a product applied in a hospital bed
S1
PR
CZ
Emise pevných částic při svařování
Measurement of particle emissions during welding
S1
PR
CZ
Přístupy k měření výkonnosti firem
Approaches to measure the performance of companies
D1
PR
CZ
Návrh a ověření metody pro hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast
Proposal and verification of the method for evaluation of adhesion in metal-plastic welded joints
S1
PR
CZ
Numerické simulace problémů proudění pomocí nespojité Galerkinovy metody a metody konečných objemů
On numerical simulation of flow problems by discontinuous Galerkin and finite volume techniques
D2
PR
EN
Mikrostrukturální a mechanické vlastnosti spojů hliníkových slitin vyrobených svařováním třecím mícháním (FSW)
Microstructural and mechanical properties of aluminium alloys joint fabricated by friction stir welding (FSW)
S1
PR
EN