www.fs.cvut.cz/en/home/

Student's Conference

STC 2021

InformationAuthors | Papers | Program | Proceedings | Jury | Results | Download

List of registered contributions

Section: Presentation form: Presentation language:
B - bachelor, M - master, D - postgraduate PR - lecture EN, CZ, DE, FR, RU
Andronov Vladislav
Využití technologie DMLS při výrobě forem a nástrojů
Study on the use of DMLS technology in design of molds and tools
D2
PR
EN
Atiyah Ahmad
Vyhodnocení různých metody řízení asynchronního motoru pro aplikace v trakčním systému lokomotivy
Evaluation of different asynchronous motor control strategies for locomotive traction system applications
D3
PR
EN
Belda Marek
Tvorba modelu akumulátoru tepla s fázovou přeměnou v softwaru OpenModelica
Creating a model of a latent heat accumulator in the OpenModelica software
B1
PR
CZ
Bílková Anna
Charakterizace vlivu tepelného zpracování na strukturu polyhydroxyalkanoátu (PHA)
Characterization of polyhydroxyalkanoate (PHA) heat treatement influence on its structure
M3
PR
CZ
Brajer Jan
Konstrukční návrh robotického manipulátoru pro zakládání modulů stripového detektoru ATLAS CERN
Design of a Robotic Manipulator for Loading of Strip Detector Staves for ATLAS CERN strip detector
M1
PR
CZ
Bystřický Kryštof
Identifikace interpretovatelných modelů z dat pomocí metod řídké regrese
Data-driven model discovery using Sparse Identification of Nonlinear Dynamics
M2
PR
EN
Cahyna Martin
Vylepšení algoritmu inteligentního relé
Improving an algorithm of intelligent relay
D3
PR
EN
Cibulka Jaroslav
Numerická simulace proudění v kanále čtvercového průřezu s kolenem.
Numerical Simulation of Flow past a Band Channel of Squared Section
M1
PR
CZ
Černík Josef
Analýza nalisovaného spoje
Stress of state analysis of compound pressed cylinders
B2
PR
CZ
Červenka Petr
Změna mechanických vlastností palivového pokrytí s Cr povlakem v podmínkách jaderné havárie LB-LOCA
Mechanical properties degradation of Cr-coated cladding under the loss-of-coolant accident conditions
M3
PR
EN
Daubner Matúš
Matematický model a návrh riadenia inverzného robota
Mathematical model and control design of inverse robot
B1
PR
SK
David Radek
Metoda flux reconstruction pro numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny
The Flux Reconstruction method for numerical simulations of compressible fluid flow
D3
PR
EN
Dobrovolschi Olga
Podnikání v novém formátu: kreativní sektor.
Business in a new format: the Сreative Sector.
D2
PR
RU
Dvořák Ladislav
Modifikace konstrukce vozu pro zlepšení výsledků MPDB nárazového testu
Improvements of Car Crash Structure for Better Mobile Progressive Deformable Barrier Test Performance
M1
PR
EN
Dybala Vojtěch
Elektromagneticky buzená rezonance pastorku zcela odpruženého pohonu lokomotivy a její citlivost na torzní tuhost hřídele rotoru
The electromagnetically excited resonance of the pinion in fully-suspended drive of a locomotive and its sensitivity on the tors
D1
PR
EN
Edel Karin
Termodynamické vlastnosti čediče a čedičového produktu pro použití při skladování energie
Thermodynamic Properties of Basalt and a Basalt Product for the Use in Energy Storage
D1
PR
EN
Flek Jan
Možnosti stanovení tuhosti evolventního ozubení
Determination of mesh stiffness of involute gear
D1
PR
EN
Gazeau Maxime
Provedení magnetické spojky
Magnetic coupling design
M1
PR
EN
Halada Tomáš
Simulace proudění s volnou hladinou ve vtokových objektech pomocí metody SPH
Simulation of free surface flow in inflow object using SPH method
M1
PR
CZ
Hedar Mohammad
Přehled řídicích strategií PAM a PWM pro řízení vysokorychlostních elektrických strojů
Overview of PAM&PWM Control Strategies for Controlling High-Speed Electrical Machines
D3
PR
EN
Hladík Ondřej, Hýbner Petr, Kocourek Michal, Svoboda Libor
Rychlý vývoj výkonného modelu rakety za využití simulačních metod
Rapid development of model rocket using simulation methods
M1
PR
CZ
Hurta Adam
Metody oceňování reálných opcí v odvětví energetiky
Real Options Valuation Methods in Energetics
D2
PR
EN
Jančaříková Ester
Inteligentní podtlaková úchopná hlavice manipulačního robota
Smart vacuum gripper for manipulator
B2
PR
CZ
Jančík Petr
Použití Finite-Time Lyapunov Exponent analýzy na úlohu s volnou hladinou řešenou metodou Smoothed Particle Hydrodynamics
Finite-time Lyapunov Exponent analysis used on a free-surface flow problem solved by Smoothed Particle Hydrodynamics
D3
PR
EN
Jasný Michal
Zubová spojka bez obvodové vůle
Dog Clutch Without Circular Backlash
D1
PR
EN
Jindřich Leoš
Vícekriteriální optimalizace tepelného akumulátoru
Multiobjective optimization of heat accumulator
B1
PR
CZ
Kalombo Simon
Řízení PMSM metodou MTPA
PMSM control with MTPA strategy
M2
PR
CZ
Kasík Filip
Vývoj metody inprocesního měření dotykovou sondou na pětiosém CNC stroji
The development of the in-process measurement method by a touch probe on a five-axis CNC machine tool
B2
PR
CZ
Kopecký Vojtěch
Magnetoreologická pružina pro automatické rázové buzení vibrujících struktur s laditelným frekvenčním spektrem
Magnetorheological spring for automatic impact excitation of vibrating structures with tunable frequency spectra
M1
PR
CZ
Kráčmar František
Robotická noha s proměnlivou dynamikou paralelního mechanismu
Variable-dynamic control of robotic leg with parallel mechanism
M2
PR
CZ
Křeček Martin
Klasifikace rakoviny kůže pomocí algoritmů strojového učení
Skin cancer classification using machine learning algorithms
B1
PR
CZ
Kučera David
Vliv kvality CAD modelu na pětiosé obrábění
Influence of CAD model quality on five-axis machining
M3
PR
CZ
Kuprin Nikita
Řízení robotu Comau pomocí řídicího systému Siemens Sinumerik 840D sl
Integration of Comau robot into the Siemens Sinumerik 840D sl control system
M3
PR
EN
Linhart Stanislav
Objektově orientované programování PLC
Object oriented programming of PLC
M2
PR
CZ
Michalec Václav
Vývoj a aplikace mapování toku hodnot
Evolution and Application of Value Stream Mapping
D2
PR
EN
Mohelník Jan
Laboratorní úloha CP Lab
Laboratory task CP Lab
B2
PR
CZ
Musálek Lubomír
Model energetické bilance sušení biomasy suchým vzduchem
Energy balance model of biomass air drying
D1
PR
EN
Mykhailov Konstantin
Bezsenzorové řízení vysokorychlostního synchronního motoru s permanentními magnety s minimalizací chyby odhadu
Sensorless Control of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor with Minimization of Estimation Error
M2
PR
CZ
Nagashima Kengo
Přehled a návrh magnetických spojek
Review and Design of High-Speed Magnetic Couplings
M1
PR
EN
Nedoma Marek
Návrh fotogrammetrické sondy pro měření hrubé vodní disperze v parních turbínách
Photogrammetric probe design for coarse water droplet measurements in steam turbines
D3
PR
EN
Poloch Adam
D
PR
EN
Pražák Marcel
Vizualizace interpolovaných drah nástroje při pětiosém frézování
Visualization of interpolated toolpaths in five axis milling
B1
PR
CZ
Přádková Sára
Kompletace a odzkoušení pracoviště pro mikroplazmové navařování kolaborativním robotem
Completion and testing of a workplace for microplasma transferred arc powder deposition by a collaborative robot
M3
PR
CZ
Přívozník Pavel
Experimentální měření simulující impaktní loupání semen slunečnice
Experimental measurement of Impact Oilseed Hulling
B2
PR
CZ
Riedl Karel
Měření dechového vzorce pomocí vlhkoměru
Measurement of breathing patterns with a relative humidity sensor.
M2
PR
CZ
Rudolf Jan
Optimalizace vyplachování dvoudobého spalovacího motoru spojením 1D a 3D přístupu
Optimalization of a two-stroke ICE scavenging process while combining 1D and 3D CFD approach
M1
PR
CZ
Řehák Daniel
Konstrukce robotické ruky
Construction of a robotic hand
B2
PR
EN
Saldanha Adrian
RELÉOVÁ ZPĚTNOVAZEBNÍ IDENTIFIKACE A ŘÍZENÍ VYUŽITÍM GEA OPTIMALIZACE
Relay feedback identification and control using GEA optimisation
M2
PR
EN
Siblík Petr
Optimalizace parametrů PSD regulátorů s použitím naváděného evolučního algoritmu
Optimization of PSD controller parameters using Guiding Evolutionary Algorithm
M2
PR
CZ
Straka Michal
Přenositelnost kompenzačního, teplotně mechanického modelu frézovacího centra
Portability of the thermo-mechanical compensation model of the milling center
M3
PR
EN
Štádler Marek
Měření předpětí v poli klinčových spojů
Measurement of prestress in group of clinched joints
D2
PR
EN
Turek Oskar
Technologie přesného lepení funkční kompozitové sestavy pro detektor ATLAS CERN
Precise gluing technology of a functional composite assembly for the ATLAS CERN detector
D2
PR
EN
Valášek Adolf
Analýza vlivu dílčích rozměrových a tvarových chyb nosných dílců obráběcího stroje na dosažitelnou přesnost pohybových os po jej
Machine tool structure part geometrical error influence analysis on the resulting motion axis accuracy
M3
PR
CZ
Vašák Martin
Analýza ohybové tuhosti kompozitových trubek
Analysis stifness of composite tubes
B1
PR
CZ
Vitoušek Martin
Zabezpečení komunikace chytrého senzoru protokolem TLS na platformě Micropython
Communication security of smart sensor using TLS protocol on Micropython platform
M2
PR
CZ
Vondráček Dominik
Optimalizace kompozitních nosníků
Composite beam optimization
M1
PR
CZ
Vorobev Vladislav
Opotřebení elektrod při odporovém svařování v závislosti na typu finální povrchové vrstvy svařovaných plechů
Electrode wear during resistance welding depending on the type of final surface coating of welded sheets
M3
PR
CZ
Votruba Vojtěch
Korekce dráhového řízení a výkonu pro optimalizaci polohy a tvaru návaru metodou WAAM
Corrections of toolpath and welding power for optimization of position and shape of welds for WAAM
D1
PR
EN