www.fs.cvut.cz/en/home/

Student's Conference

STC 2017

Information → Authors | Papers | Program | Proceedings | Jury | Results | Download

List of registered contributions

Section: Presentation form: Presentation language:
S - udergraduate, D - postgraduate PR - lecture EN, CZ, DE, FR, RU
Způsoby renovace nástrojů z rychlořezné oceli
Renovation techniques of tools made from HSS
S1
PR
CZ
Předběžný návrh spalovacího motoru jako prodlužovač dojezdu
Preliminary proposal of an internal combustion engine as a range extender
D2
PR
EN
Padasip - open source knihovna pro adaptivní zpracování signálu v jazyce Python
Padasip - open source library for adaptive signal processing in language Python
D1
PR
EN
Vybrané problémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti výroby a opravy APU motorů
Selected issues of health and safety at work in the production and repair of APU engines
S2
PR
CZ
Měření energetických toků na pásovém dopravníku
Measurement of energy flow on the conveyor belt
D1
PR
EN
Numerická optimalizace lití hliníkových ingotů
Numerical optimization of casting aluminum ingots
S2
PR
CZ
Monitorování synchronních generátorů pracujících v parelelním chodu se zaměřením na jejich dynamické chování
Monitoring of the synchronous generators working in parallel opera-tion with focus on their dynamic behavior
D1
PR
EN
Experimentální vyšetřování vypařování z horizontálních vodních filmů
Experimental investigation of evaporation from horizontal water films
S2
PR
EN
Hodnocení rizika při přípravě podnikatelského projektu
Risk assessment in a business plan
S1
PR
EN
Vliv integrity povrchu součásti vyrobené 3D tiskem na mechanické vlastnosti
Influence of surface integrity of component produced by 3D printing on the mechanical properties
S1
PR
CZ
Experimentální výzkum vlivu expanze vlhkého vzduchu na jeho relativní vlhkost
An experimental investigation of the impact of the expansion of the moist air on its relative humidity
D2
PR
EN
Vývoj ostřikových komor pro zkoušení ultrazvukem
Development of ultrasonic squirters
D2
PR
EN
Dynamika pohonů moderních kolejových vozidel
Dynamics of drives used in modern railway vehicles
D1
PR
EN
Návrh spalinového výměníku pomocí CFD ANSYS Fluent
Design of heat exchanger using CFD ANSYS Fluent
S2
PR
CZ
Určení parametrů anisochronního modelu soustavy pomocí releové identifikace a diferenciální evoluce
Estimation of parameters of plant anisochronic model using relay feedback identification and differential evolution
S2
PR
CZ
Zlepšení obrábění tenkostěnných dílců vznikajících hybridním obráběním
Improvement of Machining Thin-Walled Parts Generated Hybrid Manufacturing
D3
PR
EN
Návrh parametrů inertoru pro zlepšení vypružení vozidla
Draft parameters of inerter for improve vehicle suspension
S2
PR
CZ
Lehké tryskání (sweeping) žárově zinkovaného povrchu pro aplikaci nátěrových hmot
Light blasting (sweeping) of hot galvanized surface for application of coating materials
S1
PR
CZ
Numerická analýza toku tekutiny a přestupu tepla ve 2D sinusově zvlněném kanále
Numerical analysis of fluid flow and heat transfer in 2D sinusoidal wavy channel
S2
PR
EN
Kvalifikace postupu svařování konstrukční oceli se zvýšenou mezi kluzu
Welding procedure qualification record for stell with increased yield strength
S1
PR
CZ
Experimentální zařízení pro kalibraci širokého spektra senzorů pro IoT aplikace
Experimental setup for calibration of wide scope of sensors for IoT applications
S2
PR
EN
Testovací zařízení pro výzkum spotřeby energie periferních zařízení obráběcích strojů
The test bed for investigation of the machine tools' auxiliary units’ energy consumption
D3
PR
EN
Zařízení pro nanášení olejových vrstev
The device for deposition of oil layers
S2
PR
CZ
Tepelná analýza sinusového filtru a její verifikace
Thermal Analysis of the Sinus Filter and Verification
D2
PR
EN
Vyhodnocení hluku generovaného obtékáním vzduchu přes lopatkovou VZT mříž
The evaluation of noise emitted by flow around the blade of HVAC system
D2
PR
EN
Monitorování pohybové aktivity ramenního kloubu
Monitoring of shoulder joint motion activity
D1
PR
EN
Porovnání oxidických vrstev na vybraných biokompatibilních Ti slitinách
The comparison of oxide layers on selected bio-compatibile Ti alloys
D3
PR
EN
Vliv foulingu na tepelné a hydraulické parametry výměníku tepla
Effect of fouling on thermal and hydraulic parameters of heat exchanger
S2
PR
EN
Efekt koncentrace síťovacího činidla na mechanické vlastnosti nanostrukturovaného kolagen-CaP kompozitu
Effect of cross-linking agent concentration on mechanical properties of Collagen-CaP nanostructured composite
D1
PR
EN
Metody oceňování nehmotného majetku s důrazem na ocenění know-how ve strojírenském podniku
Methods of valuating intangible assets with emphasis on the valuation of know-how
D3
PR
EN
Vlastnosti materiálů jako vstupní data pro simulaci svařování
Material properties as input data for the simulation of welding
S1
PR
CZ
SmartWAMs - Přístupy zvýšení stability výkonových systémů
SmartWAMs-The approaches for stability improvement in power system
D1
PR
EN
Vliv parametrů kuličkování tenkostěnných plechů na technologickou úroveň pracovních ploch
The influence of the parameters of the thin walled metal sheets shot peening on the technological quality of work surfaces
S1
PR
EN
Analýza poškození vláknových kompozitů metodou akustické emise
Damage Analysis of Fiber Reinforced Composites using Acoustic Emission
D3
PR
EN
Magnetické abrazivní finišování rotačně symetrických těles: dosavadní experimentální výsledky
Magnetic abrasive finishing of rotational symmetrical bodies: actual experimental results
D1
PR
EN
Kompozity s částicemi tufu na matrici odpadního polystyrenu
Composites with particles tuff on matrix waste polystyrene
S1
PR
EN
Metodika hodnocení opotřebení vybraných nástrojových ocelí s kryogenním zpracováním při práci za studena
Evaluation methodology of wear for chosen tool steel with cryogenic treatment at cold work
S1
PR
CZ
Difúzní svařování ve vakuu homogenních spojů slitiny AlMg3
Diffusion welding in vacuum of homogeneous joints of alloy AlMg3
D3
PR
EN
Optická třídička semen
Optical seeds sorter
S2
PR
CZ
Experimentální ověření tvarovačů signálů pro tlumení vibrací
Experimental verification of signal shapers for vibration suppression
S1
PR
CZ
Přehled a princip funkce hybridních vozidel
An Overview and operation of Hybrid vehicles
S2
PR
EN
Review obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů
Review Of Renewable energy Sources and alternative sources
S2
PR
EN
Odhad a vývoj poruch buněčného materiálu
Cellular material fatigue estimation and development
D1
PR
EN
Emise CO2 ze silniční dopravy a dopad na změny klimatu
CO2 emissions from road transport and impact on climate changes
D2
PR
EN
Vliv procesních parametrů a orientace součásti na mechanické vlastnosti DMLS tištěné nerezové oceli AISI 316L
Influence of process parameters and part orientation on mechanical properties for DMLS manufactured Stainless steel AISI 316L
D3
PR
EN
Inženýr
Engineer
S1
PR
EN
Kvalitativní zhodnocení modifikací alitačních vrstev
The evaluation of the aluminium phase layers modifications
S1
PR
CZ
Interakce hydrofobních nanočástic s biologickou membránou
Interaction of hydrophobic nanoparticles with a biological membrane
D2
PR
EN
Vliv rychlosti skenování na způsobilost procesu měření na souřadnicových měřicích strojích
Influence of scanning speed on measurement process capability on CMMs
D3
PR
EN
Experimentální zařízení pro výzkum chování vřetenových ložisek
The test rig for the research of the spindle bearings behavior
D2
PR
EN
Anizotropie dílů vyráběných pomocí DMLS technologie
Anisotropy of parts produced using DMLS technology
D3
PR
EN
Verifikace a možnosti uplatnění nové 3D panelové metody s mezní vrstvou
Verification and possible applications of new 3D panel method with boundary layer
D2
PR
EN
Metody stanovení vah kritérií při výběru strojního zařízení
The methods to evaluation of each criterions during the decision selection for machines and their components
D3
PR
EN
Optimalizace kontroly kvality na souřadnicových měřicích strojích z hlediska produktivity měření
Optimierung der Qualitätskontrolle bei Koordinatenmessgeräten hinsichtlich der Messproduktivität
D3
PR
DE
Biomechanika namáhání krční páteře v důsledku používání chytrých telefonů
Biomechanics of stress of the cervical spine due to use of smartphones
D1
PR
EN
Využití plazmové úpravy práškových plastů pro spojování polyolefinů s kovy
Use of plasma modification of plastic powders for joining of polyolefins and metals
S1
PR
CZ