STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S1 STUDENTSKÁ S2 Doktorandská D1 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
Borovička Martin
Matematický model výparníku pro domácí spotřebiče
Vedoucí práce: Čížek Jan, Ing. Ph.D. (12112); Jean-Yves Noël, Ing. Ph.D.
Tato práce představuje vybrané výsledky výzkumného projektu zabývající se matematickým modelem výparníku pro domácí spotřebiče. Cílem tohoto projektu je vytvořit matematický model, který bude schopen simulovat přenos tepla hmoty uvnitř výparníku pro předepsané vstupní parametry proudu vzduchu, chladiva a různé geometrické parametry. Vlastní model je vytvořen v SW MATLAB a pro zjednodušení problému je model dvou-rozměrný. Tato volba tvoří kompromis mezi výpočetním časem a přesností výsledků. Samotný model je vytvořen sjednocením více podprocedur - řešení povrchové teploty desky, teploty filmu kondenzátu, teplotního rozložení chladiva, řešení lokálních hodnot součinitelů přestupu tepla a hmoty a změna entalpie vlhkého vzduchu. Tento parametrický model bude ověřen měřeními a následně implementován do CFD SW STAR-CCM+. Aby bylo možné efektivně pracovat s daty z MATLAB modelu, byl zvolen přístup pomocí POD(Proper orthogonal decomposition) + RBF(Radial basis functions) ke zpracování těchto dat.
Devera Jakub
Experimentální ověření numerického modelu odpařování z vodního filmu
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, Ing. Ph.D. (12112)
Příspěvek se zabývá experimentem, který má ověřit správnost numerického modelu odpařování z vodního filmu. První část je věnována výběru a popisu zvolené metody. Druhá část se zabývá samotným návrhem měřící trati. Pro prvotní návrh trati byl sestaven matematický model respektující zákon zachování hmoty a energie. Dále je popisován konstrukční návrh trati a použitá měřící technika. Poslední část se týká ověření, zda trať splňuje veškeré předpoklady, které jsou v návrhu a numerickém modelu zohledněny.
Flídr Erik
Aktivní řízení proudového pole syntetizovaným proudem v případě příčně obtékaného kruhového válce
Vedoucí práce: Šafařík Pavel, prof. Ing. CSc. (12112); Trávníček Zdeněk, Doc. Ing. CSc.; Ing. Zuzana Broučková (12112)
Tato experimentální práce se zaměřuje na aktivní řízení proudového pole při obtékání kruhového válce s využitím syntetizovaných proudů. Vliv aktivního řízení na obtékání válce byl zkoumán pomocí vizualizace prováděné v malém aerodynamickém tunelu. Dále byly vyhodnoceny frekvenční a výkonové charakteristiky generátoru syntetizovaného proudu, na základě měření rychlosti Pitotovou sondou. Rezonanční frekvence generátoru byla také určena teoretickým výpočtem a porovnána s experimentálními výsledky.
Haubner Michal
Experimentální měření součinitele přestupu tepla při dvojfázovém proudění binární zeotropické směsi chladiv horizontální trubkou
Vedoucí práce: Vacek Václav, doc. Ing. CSc. (12102)
Byl změřen součinitel přestupu tepla při varu binární zeotropické směsi chladiv v horizontální trubce. Složení měřených směsí se pohybovalo mezi 5% až 25% C2F6 v C3F8, s krokem 5%. V příspěvku je popsán proces stavby a zprovoznění měřicího zařízení, stejně jako postup měření a nakonec diskuze výsledků. Systém použitý pro kontrolu, vizualizaci a archivaci experimentálních dat byl SIEMENS WinCC, zatímco vyhodnocení výsledků měření proběhlo v prostředí MATLAB. Na základě analýzy naměřených dat byly pozorovány různé režimy dvojfázového proudění v závislosti na průtoku chladiva, tepelném toku, suchosti a složení směsi. Použité experimentální zařízení je věrným modelem chlazení vnitřního detektoru ATLAS SCT a získané výsledky mají potenciál přímé aplikace při plánované modernizaci chladicího okruhu.
Hunčovský Martin, Siegel Petr
Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc. (12110)
Práce srovnává klasický PID regulátor seřízený metodou Ziegler&Nichols a anischronní regulátor vytvořený pomocí anisochronního modelu s parametry odhadnutými pomocí rozšířené reléové identifikace. Oba způsoby regulace jsou implementovány jako regulátor s auto-tuningem na programovatelném automatu Tecomat Foxtrot CP-1015. Kromě simulačních experimentů jsou oba způsoby řízení testovány na laboratorní úloze "Teplovzdušný model" umístěné v laboratoři automatického řízení na FS.
Pítr Tomáš
Návrh a topologická optimalizace dílu pro vůz Formula Student
Vedoucí práce: Vašíček Michal, Ing. (12201)
Článek popisuje návrh sloupku řízení pro vozidlo FS07 týmu CTU CarTech. Cílem návrhu sloupku řízení bylo zvýšit tuhost systému řízení. Zároveň byla podmínka minimální hmotnosti systému řízení. K dosažení nejvhodnějšího výsledku byla použita metoda topolo-gické optimalizace. Podle výstupu z topologické optimalizace byl následně vymodelován finální tvar sloupku řízení, který byl zkontrolován MKP analýzou. Díly navržené topologickou optimalizací mají většinou velmi složitý tvar, proto se už od začátku návrhu dílu počítalo s využitím technologie 3D tisku kovu.
Ponížil Tomáš
Experimentální analýza rámu jízdního kola
Vedoucí práce: Růžička Milan, prof. Ing. CSc. (12105)
Tato práce se věnuje experimentálnímu určení silových a momentových účinků rámu jízdního kola vyrobeného technikou ovíjeného spojování navíjených kompozitových trubek. Rám byl měřen v různých zatěžovacích režimech při zkouškách v autorizované zkušebně jízdních kol EFBe Pruftechnik Gmbh. pomocí odporových tensometrů. Cílem práce je stanovení namáhání jednotlivých komponent rámu kola pro využití při optimalizaci materiálových a průřezových charakteristik trubek a snížení hmotnosti rámu, při zachování požadovaných jízdních vlastností a potřebné pevnosti a životnosti.
Solnař Stanislav
Aplikace metody teplotních oscilací při měření přestupu tepla
Vedoucí práce: Dostál Martin, Ing. Ph.D. (12118)
Příspěvek se zabývá aplikací metody teplotních oscilací pro měření součinitele přestupu tepla. Tato metoda umožňuje mapovat rozložení intenzity přestupu tepla na ploše. Metoda je založena na měření odezvy povrchové teploty na dopadající tepelný tok definovaného průběhu na povrchu, kde intenzitu přenosu tepla vyšetřujeme. Příspěvek popisuje princip metody, přístrojové vybavení potřebné pro její aplikaci a metody používané při vyhodnocení. Výsledky experimentálního měření jsou porovnány s výsledky získanými numerickým výpočtem s pomocí programu ANSYS Fluent.
  << HOME >> English version