STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S2 DOKTORANDSKÁ D1 Doktorandská D2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.
Bartošák Michal
Termomechanická únava a creep skříně turbodmychadla: Damage operator approach
Vedoucí práce: Španiel Miroslav, doc. Ing. CSc. (12105)
Metoda DOA (Damage operator approach) je použita pro výpočet životnosti termomechanicky namáhané skříně turbodmychadla. Uvažována je kombinace termomechanické únavy a creepu za podmínkek proměnlivé teploty. Vliv oxidace je zahrnut nepřímo. Výsledky z provedené tepelné a strukturální analýzy metodou konečných prvků jsou následně zpracovány ve vytvořeném post-processing programu. Predikováno je únavové a creepové poškození. Předpovězená místa iniciace trhlin jsou porovnána se skutečnými.
Drahorádová Lucie
Výzkum pohybového závitového mechanismu
Vedoucí práce: Andrlík Vladimír, doc. Ing. CSc. (12135)
Krátký článek pojednává o pohybových, zejména kuličkových, šroubech a porovnání s pohybovým závitovým mechanismem (zkráceně PZM) – výhody, nevýhody a jejich omezení. PZM je alternativa k pohybovým šroubům s valivými elementy, kde kuličky jsou nahrazeny kladičkami, které jsou uložené uvnitř matice. Odpadá tak komplikace s oběhem kuliček, jak je to u kuličkových matic. Konstrukci a funkci pohybového závitového mechanismu je věnována samostatná kapitola. Další částí je výroba tohoto mechanismu, kde v porovnání s maticí kuličkových šroubů nebylo nutné použít žádné speciální technologie. Článek obsahuje také popis budoucího zkoumání chování a vlastností PZM, kde výsledky PZM budou porovnány s výsledky čtyřchodým kuličkovým šroubem společnosti KS Kuřim. Pro přesnost porovnání obou šroubů se bude kuličkový šroub měřit stejným způsobem jako PZM.
Fridrichovský Tomáš
Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel
Vedoucí práce: Kolář Josef, doc. Ing. CSc. (12120)
Tento příspěvek se věnuje analýze torzního kmitání v pohonech moderních kolejových vozidel. Obsahuje úvod do problematiky a zabývá se možným dopadem na komponenty pohonu. K analýze dynamických dějů byla v rámci finančních možností pracoviště zvolena simulační cesta s použitím MBS software SIMPACK & Matlab Simulink. V příspěvku jsou ukázány a popsány způsoby, kterými dochází k rozkmitání, zároveň se pozastavuje nad některými detaily těchto stavů.
Fumfera Jaromír
Návrh vzorků pro experimenty nízkocyklové únavy při vysokých deformacích
Vedoucí práce: Španiel Miroslav, doc. Ing. CSc. (12105)
Jsou prezentovány zkoušky nízkocyklové únavy austenitické oceli 08Ch18N10T při vysokých deformacích a některé komplikace, které tato problematika přináší. Jsou shrnuta základní fakta o nízkocyklové únavě a jejích zkouškách. Je diskutována nevhodnost historicky používaných vzorků, ztráta stability řízení experimentu vlivem vzpěru a popsána analýza na vzpěr se zahrnutím materiálové plasticity. Je popsán návrh nových vzorků s eliptickým podélným průřezem a prezentována nově získaná materiálová data.
Grau Jan
Vliv pohonů na kmitání strojů
Vedoucí práce: Souček Pavel, doc. Ing. DrSc. (12135)
Dosažení vysoké rozměrové a povrchové kvality za co nejkratší možný čas je trend, ženoucí výrobce obráběcích strojů kupředu. Následující text rozebírá možnosti nastavení pohonu jedné z pohybových os obráběcího stroje a vliv pohonových konstant na polohu nástroje. Poloha nástroje udává konečný rozměr obrobku, tedy jeho přesnost. Primárně jsou vyšetřovány přenosy pro různé naladění pohonu. Z těchto je následně určována mezní tloušťka třísky, která dále závisí na měrném řezném odporu a reálné složce přenosu dynamické poddajnosti. Vliv je prezentován na dvojhmotovém modelu pohonu s lineárním motorem.
Hosnedl Stanislav
Návrh dílů pro technologii additivního obrábění na hybridních strojích
Vedoucí práce: Smolík Jan, Ing. Ph.D. (12135)
Tato práce se zaobírá pojednáním o návrhu výroby dílců metodou additive manufacturing na hybridních strojích, které dokáží vytisknou 3D díl vrstvu po vrstvě a následně ho obrobit. Obrábění dílů nemusí být vždy snadné, hlavně pokud se jedná o tenkostěnné obrobky, nebo skořepiny. Proto v práci bude pojednání o návrhu těchto výrobků.
Chmelař Jakub
Modelování a analýza přímkového Hertzova kontaktu těles válečkových ložisek v rovině
Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch, prof. Ing. Ph.D. (12113)
Článek shrnuje praktické poznatky z oblasti modelování čárového kontaktu elastických hladkých těles v rovině. S využitím Hertzovi teorie kontaktu těles je modelován kontaktní tlak a napjatost ve středu kontaktu pod povrchem materiálu. Detailní grafické zobrazení kontur maximálního smykového napětí, ekvivalentního napětí dle von Mises a směr hlavních smykových rovin je provedeno s využitím MKP modelu kontaktu. Výsledky ukazují na velmi komplexní stav napjatosti v materiálu, který se v průběhu přejezdu valivého elementu mění.
Kolář Martin
Metody modelování spotřeby energie obráběcích strojů
Vedoucí práce: Andrlík Vladimír, doc. Ing. CSc. (12135)
Simulace energetických toků a spotřeby energie obráběcích strojů je zásadní pro budoucí vývoj energeticky efektivních strojů stejně jako pro optimalizaci již existujících strojů, výrobních systémů a procesů. Tento příspěvek popisuje aktuální stav poznání v oblasti modelování a simulací spotřeby energie obráběcích strojů. Metody modelování jsou představeny včetně vzájemného porovnání, neboť složitost modelu a jejich přesnost se značně liší v závislosti na účelu použití daného modelu.
Kříbala Petr
Návrh měřicího korečku pro kompaktní kolesové rýpadlo
Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch, prof. Ing. Ph.D. (12113)
Článek pojednává o návrhu měřicího korečku pro kompaktní kolesové rýpadlo. Kolesové rýpadlo se využívá pro kontinuální těžbu v povrchových dolech. Měřicí koreček je určený k měření aktuálních rypných sil. Rypné síly jsou síly potřebné k odtěžení materiálu z dobývaného bloku. Koreček má šest zubů a rypné síly budou měřeny na každém zubu. Měřicí koreček bude před měřením v povrchovém dole zkalibrován v laboratoři na měřicím standu.
Pitrmuc Zdeněk
Experimentální metody měření zbytkových napětí
Vedoucí práce: Vrabec Martin, doc. Ing. CSc. (12134)
Příspěvek je věnován hodnocení integrity povrchu součástí z pohledu zbytkových napětí po obrábění a dokončovacích zpevňovacích technologiích. Zbytková napětí hrají klíčovou roli pro cyklickou životnost a provozní spolehlivost součásti, zvláště pak u rotačních lopatkových dílů z titanových a niklových slitin. Kromě stručného přehledu metod měření článek uvádí praktické zkušenosti s aplikací mechanické metody vetknutého nosníku kombinovanou s bezsilovým elektrolytickým úběrem. Příspěvek uvádí konkrétní výsledky měření pro reálné lopatky kompresoru turbovrtulového motoru z Ti6Al4V a pro experimentální destičky s povrchy po různých technologických operacích.
Zavřelová Tereza
Analýza metod výpočtu ohybu kompozitního nosníku
Vedoucí práce: Mareš Tomáš, doc. Ing. Ph.D. (12105)
Tato práce se týká modelování výpočtu ohybu kompozitních nosníků pomocí MKP modelů. Práce porovnává výsledky získané z MKP modelů jak mezi sebou, tak s analytickými metodami výpočtu ohybu kompozitních nosníků. Hodnoceny jsou tři základní modely MKP: skořepina, objemová skořepina a klasický objemový model. Pro porovnání s analytickými výpočty jsou vybrány metody ABD matic a klasická laminátová teorie s respektováním Bernoulliho teorie ohybu. Geometrie modelu nosníku je vybrána tak, aby vyhovovala předpokladům všech výše zmíněných metod výpočtu. Výsledky lze přímo porovnat mezi sebou. Jsou analyzovány změny průhybu nosníku při změně úhlu natočení vláken v jednotlivých vrstvách kompozitního materiálu.
  << HOME >> English version