STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D2 DOKTORANDSKÁ D3  
Předseda sekce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Brajer Jan
Aplikace metody laser shock peening
Vedoucí práce: Mádl Jan, prof. Ing. CSc. (12134)
Laser Shock Peening (LSP), neboli vytvrzování povrchu materiálu rázovou vlnou pomocí laseru, je velmi moderní a progresivní technologií, která umožňuje výrazné zvýšení únavové životnosti cyklicky namáhaných součástí. Laserový paprsek generuje v povrchové vrstvě zpracovávaného materiálu tlaková zbytková napětí, která významně zlepšují únavové vlastnosti materiálu a omezují vznik a rozvoj povrchových trhlin. Tato technologie proto nalézá praktického uplatnění ve velmi náročných aplikacích zejména v leteckém průmyslu. Z tohoto důvodu se zabýváme nejen technologií samotnou ale i zmapováním vlastností povrchu po zpracování touto technologií. Pro aplikaci technologie je důležité určení vhodných parametrů pro různé druhy materiálu a požadavků na výsledek ovlivnění. S tím je spojena potřeba vypracování metodiky měření integrity povrchu po ovlivnění metodou LSP, protože tato metodika není zatím sjednocena.
Findová Šárka
Hospodářský výsledek ve finančním a vnitropodnikovém účetnictví
Vedoucí práce: Macík Karel, prof. Ing. CSc. (12138)
Příspěvek se zabývá problematikou vzniku rozdílu mezi hospodářským výsledkem finančního a vnitropodnikového účetnictví, který má vliv na objektivitu hodnocení podniku, při kterém se využívá bilanční (finanční) analýza. Účetní informační systém je nástrojem hodnocení úspěšnosti podniku v konkurenčním prostředí. Podnik jako celek je charakterizován finančním účetnictvím, na které působí určité vnější vlivy, které jsou příčinou toho, že informace poskytované vnějším uživatelům nezobrazují plně momentální realitu. Naopak od vnitropodnikového účetnictví se požaduje, aby realitu zobrazovalo, a to zvláště proto, že řízení podniku je možné pouze tehdy, jsou-li k dispozici reálné informace. Mezi oběma okruhy účetnictví tedy existují rozdíly.
Gruia George Cristian
Tvorba experimentů a scénářů kvality dodržování lhůt materiálových toků ve výrobě
Vedoucí práce: Kavan Michal, doc. Ing. CSc. (12138)
Příspěvek se zaměřuje na zvýšení produktivity podniku, z pohledu řízení kvality, časové struktury výrobního procesu, jedné i vice pracovních operací, na souběžně řazených strojích. Úkolem bylo rozšířit řízení kvality i do oblastí zatím málo probádaných, fungujících v režimu JiT. Eliminaci časových odchylek od smluvního času dodání. Mimo jiné byl vytvořen nový manažerský nástroj, schopný postihnout požadovanou míru časových odchylek i náklady s tím spojené. Metodologie implementace nového manažerského nástroje (Indexu S) směřuje do podnikové praxe, eliminuje rizika výpadku podniku z dodavatelsko-odběratelského řetězce. Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č.SGS13/191/OHK2/3T/12 "Optimalizační algoritmy rozvrhování strojírenské výroby" a grantem Grantové Agentury ČR, č.P403/12/1950 "Navrhování experimentů v oblasti vývoje produktu a více-faktorová optimalizace produkce"
Hanzal Petr
Význam výrobních faktorů v podnikovém systému plánování výroby
Vedoucí práce: Kavan Michal, doc. Ing. CSc. (12138)
Výrobní podniky vytvářejí transformací vstupů ve výstupy produkty s přidanou hodnotou s cílem uspokojit požadavky zákazníků. Aby byly podniky konkurenceschopné, musí se vypořádat se stále rostoucí složitostí procesů a vzrůstajícími nároky na flexibilitu v důsledku změn ve vnějším prostředí. V příspěvku je zdůrazněn význam vybraných výrobních faktorů v podnikovém systému plánování výroby a současně je stručně popsán model kapacitního plánování výroby, který by měl být jedním z hlavních výstupů disertační práce.
Krajewska Joanna
Vedoucí práce: Prof. D.Sc., Ph.D. Józef Gawlik
Abstract An increasing role of the difficult-to-machine materials group can be observed in following industrial sectors: automotive, aerospace and manufacturing (with focus on manufacturing machine elements), which is due to the favorable and unique mechanical, physical and chemical characteristics of these materials. The primary aim of this paper is to present the different options of machining the difficult-to-machine materials, titanium alloys and ceramic in particular. The paper elaborates on the impact of the cutting fluids/lubricants in machining on the environment and, Furthermore, the article presents the issues related to the importance of a high level of accuracy in precision machining process of difficult-to-,machine elements and the neccessity of required collaboration between specified technologies and appropriate tools.
Kyncl Jiří
Volba řezných podmínek pro obrábění superslitin s ohledem na integritu povrchu
Vedoucí práce: Zelenka Antonín, prof. Ing. CSc. (12134)
V současné době lze zaznamenat nárůst produkce dynamicky namáhaných strojních součástí vyrobených z tzv. superslitin. Mezi super slitiny lze řadit materiály jako Inconel, Hastelloy, Waspaloy, Nimonic nebo Titat. Výhody těchto materiálů jsou využívány zejména v leteckém průmyslu, při výrobě turbín, v kosmonautice či výrobě součástí pracujících za tepla. Díky svým speciálním vlastnostem jsou superslitiny velice těžce obrobitelné materiály, což je dáno zejména jejich vysokou tepelnou odolností při obrábění. U superslitin a těžkoobrobitelných materiálů jsou parametry obráběcího procesu nastaveny tak, že obecně dochází k většímu tepelnému, silovému i napěťovému zatížení obrobku i nástroje, a je tedy klíčové znát vztah mezi celkovým nastavením obráběcího procesu a dosaženými hodnotami parametrů integrity povrchu. Kvalita výrobku je klíčová nejen k úspěchu na vysoce konkurenčních trzích, ale zejména s ohledem na oblasti jejich uplatnění, kterými jsou zejména letecký průmysl a energetika, což jsou obory známé svými přísnými požadavky z důvodů katastrofálních dopadů případných havárií. Z tohoto důvodu bylo navrženo experimentální 4-osé frézování turbínových lopatek z materiálu Inconel 738 LC a Inconel 718 různými řeznými podmínkami. Následně bylo provedeno měření a vyhodnocení parametrů prvku profilu obrobených lopatek. Integrita povrchu je velice rozsáhlé téma, proto se tento článek zaměřuje pouze na hodnocení parametrů drsnosti povrchu po obrábění superslitin.
Prajer Miroslav
Model hodnocení výrobní fáze životního cyklu produktu v podniku
Vedoucí práce: Freiberg František, prof. Ing. CSc. (12138)
Životní cyklus produktu je v literatuře nejčastěji členěn na čtyři fáze. Jedná se o fázi vývoje, výroby, užití a likvidace. Tento nákladový model se zaměřuje na výrobní fázi životního cyklu výrobku. Cílem modelu je definovat nejběžnější nákladové položky výrobní fáze a stanovit jejich výši.
Ryś Maciej
Vedoucí práce: Halina Egner, Ph.D.
In the present work, a constitutive model materials udergoing the plastic strain induced phase transformation has been developed. The model is based on the linearised transformation kinetics, which is revelant for the cryogenic conditions. The constitutive model has been implemented in the finite element software Abaqus/Explicit by means of the external user subroutine VUMAT, which incorporates the user defined plasticity law. An uniaxial tension test was simulated in Abaqus to compere experimental and numerical results.
Tabin Jakub
Vedoucí práce: Skoczeń Błażej, prof. dr hab. inż. (PK-WM-M1)
FCC metals, alloys or composite materials such as: austenitic stainless steel (304, 316, 316LN, 321, etc.), Cu-OFE (C10100, C10200, C11000) or superconductor composite materials (Cu-Nb/Ti, Cu-Nb, Al.-Zr-Nb) are frequently used in cryogenic applications at temperature near to absolute zero, because of their excellent physical and mechanical properties, including ductility. As example, austenitic stainless steels are commonly used to manufacture components of superconducting magnets and cryogenic transfer lines. In such extreme temperature, these materials undergo discontinuous plastic flow phenomenon (DPF). Macroscopic character of DPF is related with stress oscillations and energy dissipation during deformation of sample. The DPF has been investigated by many authors, among them: Basiński, Zeiser and Hahner, Obs and Nyilas, but previous investigations did not develop models which explain nature of DPF. A new uniaxial model of DPF, which include the mechanical nature of this phenomenon and the thermodynamic background has been developed at Cracow University of Technology. Previous experiments allow to validate model and identify new phenomena, such as evolution of slip bands during uniaxial tensile test at liquid helium temperature, which has not enough recognized . The present paper is dedicated not only validation of constitutive model but also to identify the parameters of traveling slip bands which are fundamental in development of temperature model related with DPF phenomenon
Tabin Jakub
Vedoucí práce: Skoczeń Błażej, prof. dr hab. inż. (PK-WM-M1)
During low-temperature tensile tests of austenitic stainless steels ( 304, 316, 316LN, etc.) two phenomena may occur: discontinuous plastic flow and γ → α’ phase transformation. Previous investigations have considered separately each of phenomena. The present paper is focused on strong coupling between discontinuous plastic flow and γ → α’ phase transformations at cryogenic temperatures. For the investigated materials- austenitic stainless steel (304), test results indicate that inclusions of new martensitic phase can block the movement of bands slip during deformation at liquid helium temperature (4.2K).
Vyskočilová Tereza
Učící se organizace
Vedoucí práce: Zralý Martin, doc. Ing. CSc. (12138)
The aim of this paper is to present a systematic review of knowledge and access to the current management. This topic is assessed as the present approach to management especially from the perspective of the newly applied discipline, usually known as Knowledge Management, which forms the basis for building a Learning Organization. Firstly, the paper is focused on a brief introduction to Modern Management theory. Overview of approaches and ideas of Modern Management creates a information base and generates the opportunity for comparison of the current management. The main part of this paper is dedicated to discussion of the current developments in management, especially Knowledge Age and Learning Organization concept. Conclusion of this paper is devoted to converging views on the Knowledge Age.
  << HOME >> English version