STC - Student's Conference

 

Conference proceedings

 

<< Postgraduate D1 POSTGRADUATE D2 Postgraduate D3 >>
Chairman: prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Hlaváček David
Výpočtový model stupně odstředivého kompresoru pro letadlové motory
Supervisor: Hanus Daniel, Doc. Ing. CSc. (16121)
Příspěvek popisuje první kroky při vývoji inovativního stupně odstředivého kompresoru vhodného pro použití v letadlových turbovrtulových motorech. Jeho tzv. tandemová koncepce lopatek bude porovnána s konvenčním lopatkováním a následně bude pomocí výpočtů nalezen její optimální tvar. Předkládaný přispěvek se zabývá probíhající validací výpočtového modelu prostřednictvím porovnání jeho výsledků s naměřenými údaji.
Hromádka David
Přibližné řešení 0D pulsačního proudění v kapiláře
Supervisor: Žitný Rudolf, prof. Ing. CSc. (12118)
Práce se zabývá slabým řešením pulsačního proudění v kapiláře. Je uvažován případ laminárního, nestacionárního toku, nestlačitelné kapaliny v tuhé přímé kapiláře s konstantním poloměrem. Byly testovány tři metody přibližného řešení - Galerkinova metoda, metoda nejmenších čtverců, metoda expertního odhadu váhové funkce s integrací residua a váhy přes poloměr a přes plochu. Bylo otestováno několik variant tvarů rychlostních profilů. Přibližné řešení bylo porovnáno s přesným řešením. Přibližné řešení s nejmenší chybou poskytla Galerkinova metoda, kdy byla provedena integrace integrandu přes plochu. Řešení, při němž byl uvažován Hagen–Poiseuillův rychlostní profil, vykázalo chybu v desítkách procent, zatímco u rychlsotního profilu s polynomem 4-ho řádu klesla chyba na jednotky procent.
Kožíšek Martin
Implementace semi-implicitních řešičů pro simulace stlačitelného proudění do prostředí OpenFOAM
Supervisor: Fürst Jiří, doc. Ing. Ph.D. (12101)
Tento příspěvek se zabývá implementací dvou řešičů metody konečných objemů pro numerickou simulaci proudění stlačitelné tekutiny do výpočetního prostředí OpenFOAM. První řešič obsahuje algoritmus tlakových korekcí, druhý obsahuje algoritmus navzájem svázaných korekcí tlaku a teploty. Oba řešiče používají AUSM interpolaci. Práce obshuje výsledky numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny v testovacích úlohách, které potvrzují, že implementace jsou vhodné pro simulace vysokorychlostního proudění zahrnujícího i transonické a supersonické rychlosti.
Kulhánek Robert
Aerodynamcké charakteristiky křídel s prohnutím po rozpětí
Supervisor: Pátek Zdeněk, doc. Ing. CSc (12122)
Příspěvek se zabývá problematice křídel mající prohnutí křídel ve směru rozpětí. V první části příspěvku je odvozena numerická metoda využívající principu Prandtlovy rovnice vztlakové čáry. Tato metoda dovoluje řešit prostorově prohnutá křídla. V další části práce je diskutován vliv prohnutí křídla na aerodynamické charakteristiky křídla. V poslední části se autor věnuje plánovanému rozšíření metody.
Mlynarczyk Przemyslaw
Supervisor: Cyklis Piotr Prof. Dr hab. Inż.
Pressure pulsations are one of the major problem in compressors systems. Most of the phenomena caused by pressure pulsations had bad influence on the whole installation. Wide range of machines which induce pressure pulsations cause that there is no universal solution to this problem. Nowadays the refrigerating compressors with variable rotational speed are becoming increasingly important. In this article author presents results of a series of measurements of passive pressure pulsations attenuation for selected rotational speed which, according to the author’s thesis, depends mostly on the geometry of the damping element. Author also conducted a series of measurements with variable rotational speed for selected muffling elements. The results are shown in the paper, as well as discussion of the results and some conclusions.
Skála Vladislav, Pick Petr
Optimalizovaná pětiotvorová sonda
Supervisor: Adamec Josef, doc. Ing. CSc. (12112)
Práce se zabývá návrhem, konstrukcí a stanovením charakteristik pětiotvorové sondy pro měření směru a velikosti rychlosti proudu vzduchu v aerodynamickém tunelu. Sonda byla při návrhu optimalizována. stanovené charakteristiky budou použity při vyhodnocování rychlosti měřených touto sondou.
Sommer Tomáš, Helmich Martin
Matematické modelování proudění tekutiny s užitím numerického schématu s umělou vazkostí
Supervisor: Slavík Svatomír, doc. Ing. CSc. (12122); Janko Luboš, doc. Ing. CSc. (12122)
Příspěvek se zabývá matematickým modelováním a numerickým řešením systému hyperbolických parciálních diferenciálních rovnic s ověřením na stlačitelné nevazké tekutině. K řešení proudění je použita metoda konečných objemů definovaná na strukturované čtyřúhelníkové výpočtové síťi. Výstupem práce je vytvoření vlastního programu, řešiče ve výpočtovém systému Matlab. Jako testovací příklad byl zvolen rovinný kanál s vydutou spodní částí. Výsledky řešení jsou srovnány s pracemi jiných autorů publikovaných v literatuře.
Štorch Vít
3D panelové metody pro návrh točivých strojů
Supervisor: Nožička Jiří, prof. Ing. CSc. (12112)
Panelové metody umožňují rychlé řešení potenciálního proudění kolem jednoduchých i složitějších geometrií. Jsou vhodné pro návrhové výpočty a optimalizační algoritmy, kde je kladen důraz na rychlost řešiče a kde není dominantní vliv disipace, viskozity a turbulence. Práce se zabývá možnostmi a omezeními současných panelových metod v aplikaci na točivé stroje a popisuje vývoj vlastního výpočetního modelu založeného na Hessově formulaci 3D panelové metody upravené pro případy vnějšího a vnitřního proudění v okolí rotorů točivých strojů.
Vitkovičová Rut
Experimentální vyšetřování proudového pole za válci
Supervisor: Nožička Jiří, prof. Ing. CSc. (12112)
Vyšetřování proudění za tělesy nazývanými „bluff bodies“, hlavně tedy za válcem, je jedním z dlouhodobých témat výzkumu v mechanice tekutin. Přesto ale, hlavně díky své komplikovanosti, je toto téma stále otevřeným problémem. Tento článek pojednává o probíhajícím projektu na ČVUT v Praze, fakultě strojní a zabývá se jednak realizací a metodikou měření úplavu za válci o různých průměrech v aerodynamickém tunelu a jednak rekapituluje dílčí výsledky dosažených měření.
Vlček Petr
Stacionární CFD simulace tvorby víru na volné hladině v nádobě bez narážek míchané třílopatkovým míchadlem
Supervisor: Jirout Tomáš, doc. Ing. Ph.D. (12118)
Tato práce se zabývá numerickou simulací proudění kapaliny v nádobě bez narážek se zaměřením na vytvoření víru a jeho tvaru na volné hladině. Nádoba je míchána třílopatkovým míchadlem vlastní geometrie se zakřivenými lopatkami. Pro simulaci je použit CFD program ANSYS FLUENT. Uvažuje se ustálený režim proudění. Pro výpočet jsou použity modely turbulence SST k-omega a Reynolds Stress a pro simulaci pohybu míchadla přístup MRF. Pro řešení vícefázového proudění je použit model VOF. Je řešena jedna geometrie míchané nádoby bez narážek, pro kterou je provedena citlivostní analýza na jemnost sítě. Pro řešení jsou použity vyšší otáčky v rozmezí 200 až 350 min-1, aby byl vytvořen středový vír. Pro stejnou geometrii byly dále provedeny experimenty a naměřené hodnoty byly porovnány se simulacemi. Z porovnání vyplynulo, že při použití modelu Reynolds Stress se velmi dobře shoduje jak tvar a hloubka víru, tak i moment či příkon na míchadle.
  << HOME >> Česká verze