STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S2 STUDENTSKÁ S3 Doktorandská D1 >>
Předseda sekce: doc. Dr. Ing. Libor Beneš
Brathová Michaela
Spectral analysis of the Old Town Astronomical Clock mechanism to determine its approximate age
Vedoucí práce: Zikmund Petr, Ing. (12133); Skála Petr, ak. soch.; Bondra Jan
Otazníků nad původem jednotlivých částí Staroměstského orloje je dnes velmi mnoho. Pokud by se prokázalo, že některé části orloje jsou zhotoveny ze stejného materiálu, bylo by oprávněné se domnívat, že pocházejí ze stejné doby a od stejného autora. V první fázi byly vytipovány součásti, které by mohly být ze stejného období. V další fázi byly analyzovány části s cílem prokázat, že není shoda ve složení materiálu a mohl by se potvrdit předpoklad, že jsou mladší, případně starší. K měření byla použita nedestruktivní metoda spektrální analýzy - konkrétně se jednalo o ruční rentgenový spektrometr. Součástí textu je i tabulka naměřených hodnot.
Ficková Zuzana
Design and surface treatment of pikosatelite
Vedoucí práce: Kudláček Jan, Ing. Ph.D. (12133)
Příspěvek se zabývá problematikou navrhování konstrukce a povrchových úprav malých satelitů. Tyto družice se využívají pro výzkumné účely - měření magnetického pole Země či jejího snímkování. Vzhledem k požadavkům kladeným na vesmírnou techniku je optimální povrchovou úpravou anodická oxidace. Tato práce je tvořena v rámci projektu CzechTechSat.
Frouz Jan
Simple lathe calculations carried out through web-based interface
Vedoucí práce: Vrabec Martin, doc. Ing. CSc. (12134)
Při obrábění na soustruzích můžeme najít celou řadu jednoduchých výpočtových úkonů, sloužících například ke korekci posunu nástroje, při změně poloměru špičky nože atp. Vykonávání výpočtů během obráběcího procesu je nežádoucí, vzhledem k možnému vzniku chyb a rozptylování pozornosti pracovníka – obráběče. Dříve se na tyto jednoduché výpočty používaly tabulky a nomogramy. Představovaná práce nahrazuje zmiňované metody výpočtovým formulářem s moderním webovým uživatelským rozhraním.
Kopecký Jakub
The dependence of Al alloys casting hardness at aging and course of heat treatment
Vedoucí práce: Herman Aleš, Ing. Ph.D. (12133)
Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních hliníkových slitin, silumínů, na době jejich stárnutí a tepelném zpracování. Odlitky byly odlévány pomocí vysokotlakého lití do kovových forem. V práci je též ukázána a popsána mikrostruktura těchto slitin.
Kult Ondřej
Virtual prototype welding of stretch foil
Vedoucí práce: Mrázek Jiří, Ing. Ph.D. (12113)
Návrh zařízení pro snížení předpětí ve fólii na ovíjecím stroji Rotomatic firmy Pragometal pro svaření vrstev fólie na konci balícího cyklu. Jedná se o virtuální úpravu stávajícího zařízení doplněnou o zkonstruované mechanické prvky snižující předpětí fólie, ve formě kleští s přítlačnými válci. Výpočet se skládá z teoretického odhadu zatížení, konstrukčního návrhu a výpočtu jednotlivých prvků zařízení. Kontrola prvků je provedena pomocí MKP. Projekt pokračuje návrhem zkušebního standu pro zjištění skutečných mechanických vlastností průtažných fólií, za účelem ověření výsledků konstrukčního prototypu svařování fólie.
Nováček Vojtěch
Development of hi-tech composite sandwiches for ballistic protection
Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka, Ing. Ph.D. (12132)
Práce se zaobírá problematikou vývoje kompozitních sendvičů pro balistickou ochranu, jehož hlavním řešitelem je společnost LA composite, s.r.o. Je zde uveden trend při nahrazování ocelových pancířů za kompozitní z důvodu snižování hmotnosti materiálů používaných v leteckém průmyslu a současně při zachování požadované třídy balistické odolnosti (TBO) dle normy STANAG 4569. Práce dále obsahuje podrobnější popis průběhu deformace projektilem, požadavky na balistickou odolnost, příklady používaných nejnovějších materiálů, komparační zkoušky navržených materiálů a jejich analýzy pomocí DSC zkoušky a SEM mikroskopu.
Opěla Jiří
Effects of Moisture absorption on structural changes and characteristics of plastic mouldings
Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka, Ing. Ph.D. (12132)
Tato práce vznikla na základě spolupráce ústavu materiálového inženýrství na ČVUT s firmou BEHR Ostrava. Je zde řešen problém chování plastových výlisků z daného materiálu v závislosti na zvolených parametrech. Především se jedná o proces kondicionace a krystalizace plastových výlisků. Na základě předem stanovených předpokladů byly provedeny nejprve výrobní a následně laboratorní zkoušky pro analýzu vlivů jednotlivých parametrů. Cílem této práce je stanovení míry ovlivnění chování materiálu procesem kondicionace a jeho záměrné řízení pro zkrácení výrobních časů v závodě BEHR Ostrava s ohledem na dodržení kvality plastových dílů.
Pačák Tomáš
Device for monitoring the strain rate sensitivity
Vedoucí práce: Tatíček František, Ing. (12133)
Předmětem této práce je popis návrhu a realizace zkušebního zařízení, díky kterému bude možno sledovat vliv rychlosti deformace na tvařitelnost plechů. Úvodní část se zabývá stávající problematikou v oblasti plošného tváření a faktorů ovlivňujících proces tváření. Ve zbývající části této práce je popsána stávající realizace stroje pro sledování citlivosti na rychlost deformace.
Pour Petr
Epoxy coatings filled with carbon nano tubes
Vedoucí práce: Kudláček Jan, Ing. Ph.D. (12133)
Práce se zabývá představením nanočástic obecně, jejich vlastnostmi a potenciálem. Dále představuje dosavadní zjištění v oboru organických povlaků využívajících jako aditiva nanočástice, kdy převážná část práce je zaměřena na povlaky z epoxidových pryskyřic s disperovanými CNT v různých poměrech.
Pres Pavel
Robotic welding bridge handrail by method GMAW
Vedoucí práce: Kolařík Ladislav, Ing. Ph.D. (12133)
Příspěvek pojednává o nasazení metody MAG svařování pro výrobu mostního zábradlí. Nejprve bylo nutné zjistit proveditelnost, dále provést konstrukční návrh svařovacího přípravku, programování robota systémy on-line i off-line a zejména technologie svařování pro dosažení požadované kvality svarů. Praktická část byla prováděna v Laboratoři výuky svářečských technologií na Fakultě strojní, ČVUT v Praze a bylo docíleno úspěšného návrhu robotizace vybrané součásti, kterou lze dále použít v průmyslové výrobě.
Šoukal Robin
ABRASION RESISTENT STEEL SHEETS HARDOX 450 WELDED BY LASER
Vedoucí práce: Vondrouš Petr, Ing. (12133)
Práce je zaměřena na svařování otěruvzdorných plechů Hardox 450 pomocí laseru. V teoretické části se zabývám chemickým složením základního a přídavného materiálu. Také zde budu rozebírat princip diodového laseru a teorii laserového svařování. V praktické části se zabývám experimentem, hlavně podmínkami které ovlivňují mechanické podmínky výsledného svaru a možnosti změn v procesu svařování za docílení lepší mechanických vlastností. V závěru bych chtěl experiment vyhodnotit a najít nejvhodnější postup pro aplikaci v průmyslu. Vzhledem k užití Hardox 450 bych za toto využití považoval např. korby aut.
Vaňková Barbora
Measures to reduce the occurrence of die casting defects on the head flange of the engine block
Vedoucí práce: Zikmund Petr, Ing. (12133)
Práce je zaměřena na řešení problému zvýšeného výskytu slévárenských vad (porezita, mikrostaženiny) na hlavové přírubě odlitku bloku motoru. Tyto odlitky jsou vyráběny ve slévárně Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi ze slitiny hliníku AlSi9Cu3 technologií vysokotlakého lití. Cílem práce je nastínění problému porezity vyskytující se na hlavové přírubě, popis technologie lití pod tlakem, rozbor navržených opatření a zhodnocení těchto opatření v praxi.
  << HOME >> English version