STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S1 STUDENTSKÁ S2 Studentská S3 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
Adamec Jakub
On a flow modelling at a triple phase interface arising during partial wetting
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, Ing. Ph.D. (12112)
Studie se zabývá numerickým řešením proudění tekutiny ve 2D mikrooblasti, která vzniká při částečném smáčení povrchu tekutinou. Tato oblast má tvar zahnutého klínu, na jehož konci se nachází rozhraní tří fází (tzv. „gas-liquid-solid contact line“). Úloha je řešena metodou konečných prvků v programu Matlab. Pro zadané okrajové podmínky je vyřešeno výsledné pole rychlosti a tlaku.
Bělohlávek Karel
Stirling engine micro-CHP
Vedoucí práce: Kolovratník Michal, doc. Ing. CSc. (12115)
Práce obsahuje přehled významných komerčně dostupných mikro-kogeneračních technologií využívajících Stirlingův motor. Podrobněji se zabývá systémy se Stirlingovým motorem s volnými písty, který používá u svých zařízení řada evropských výrobců tepelné techniky. Dále pro zvolený objekt, kterým je rodinný dům nebo byt s běžným technickým vybavením, stanovuje jednotlivé potřeby energií a následně analyzuje možnosti jejich pokrytí pomocí mikro- kogeneračního zařízení.
Beneš Peter Mark
Softwérová aplikace pro adaptivní identifikaci a nastavení regulátoru
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)
This paper introduces a new software for adaptive identification and controller tuning, with the use of higher-order neural units and gradient descent based techniques(including back- propagation through time). The software allows the user to load real process data offline and to identify the plant or control loop as a whole. Furthermore the software experimentally investigates potentials for optimisation of the control loop response, via a non-linear adaptive state-feedback controller. The software is aimed as a quick tool for students, scholars and practitioners who wish to check potentials for optimisation of their control loop (utilising available process data and non-linear controller).
Cejnek Matouš
New Approach to Novelty Detection in Biological Time Series
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Práce navazuje na původní vývoj adaptivní metodiky vyhodnocování komplexních dynamických systémů, zavedené na Ústavu přístrojové a řídící techniky, ČVUT FS. Oproti známým metodám zde rozvíjený přístup je založen na okamžitém vyhodnocování každé nově naměřené hodnoty vzhledem ke konzistenci s dočasnou dynamikou systému a bez nutnosti použití historie signálu. V porovnání s původní vyvíjenou metodikou Adaptivního grafu je zde představovaná metoda zjednoduššená a využivá vyhodnocení okamžité chyby predikce spolu s informací o chování systému, která je ukládána v adaptovatelných parametrech kognitivního prediktivního modelu. Potenciál této metody je demonstrován na reálném signálu EKG.
Celar Hynek
Thermal-expansionary hydrolysis effect on biomass structure
Vedoucí práce: Krátký Lukáš, Ing. (12118); Jirout Tomáš, doc. Ing. Ph.D. (12118)
Proces výroby bioplynu, který představuje perspektivní způsob zpracování biologicky rozložitelných odpadů, především zemědělských zbytků, se skládá z několika po sobě následujících fází. Pro zvýšení výnosnosti a větší optimalizaci celého postupu je rozhodující fáze hydrolýzy, tj. předúprava surového materiálu fyzikální či chemickou cestou. Tento příspěvek se zabývá metodou termické hydrolýzy s následnou expanzí, která v sobě kombinuje dvě klasické hydro-termické metody. V první části se příspěvek věnuje problematice výroby bioplynu, významu předúpravy, výčtu jednotlivých technologií se zaměřením na hydro-termické metody a jejich vlivu na strukturu materiálu. Druhá část rozebírá ověření vlivu expanze na distribuci částic a strukturu mikrokrystalické celulózy. Dále obsahuje popis experimentu zaměřeného na studii mikrostrukturálních změn v pšeničné slámě vlivem procesu předúpravy (teploty a doby zdržení). Na základě vyhodnocení výsledků jsou doporučeny procesní parametry pro zpracování pšeničné slámy.
Erben Miroslav
Návrh a stavba měřící tratě pro testování prototypu AIRCOOLER I
Vedoucí práce: Vacek Václav, doc. Ing. CSc. (12102)
Cílem této práce bylo postavit pokusnou měřící trať pro testování prototypu chladícího zařízení nazvaného AIRCOOLER I. Zařízení AIRCOOLER I produkuje pomocí vírových trubic velmi studený vzduch použitelný pro chlazení. Pro měřící trať byly vybrány vhodné senzory teploty, tlaku a průtoku vzduchu. Byl zapojen přívod stlačeného vzduchu a vstup i výstupy prototypu byly osazeny senzory pro sledování jeho funkce. Pro určení chladicího výkonu zařízení byl sestaven elektricky vyhřívaný výměník, který je chlazen vzduchem z proměřovaného prototypu. Pro zobrazení a archivaci dat je užit automatizovaný systém sběru dat založený na software PVSS II. Na měřící trati bylo provedeno několik ověřovacích měření správné funkce tratě. Funkce a chladící výkon prototypu AIRCOOLER I jsou v souladu s předpoklady, nejnižší dosažená teplota vzduchu na výstupu ze zařízení byla méně jak -50 °C.
Hanek Martin
Numerical simulation of flow in hydrostatic bearing
Vedoucí práce: Burda Pavel, prof. RNDr. CSc. (12101)
Ve své práci se zabývám numerickým řešením Navierových-Stokesových rovnic pro stacionární proudění v hydrostatickém ložisku pomocí metody konečných prvků. Nejprve se věnuji 2D úloze pro rotačně symetrické proudění a poté se zabývám problematikou řešení 3D úlohy, kde využiji rozklad oblasti na nepřekrývající se podoblasti a předpodmiňovač BDDC.
Kořán Miroslav
Thermodynamic analysis of turbocharger
Vedoucí práce: Skočilas Jan, Ing. Ph.D. (12118)
Tato práce se zabývá termodynamicko analýzou turbodmychadla (dále jen TD) C-13 výrobce ČZ Strakonice a.s. divize turbo. Dílčími úkoly této práce je stanovení veškerých možných tepelných toků tělesem TD ve vybraném ustáleném stavu. Pro zjištění tepelných toků byly použity zákony termodynamiky a bilanční výpočty. Zdrojem vstupních dat pro tyto výpočty jsou experimentální data převzatá od firmy ČZ Strakonice a.s. divize turbo. Výsledky analýzy budou aplikovány v navazující diplomové práci, kde je řešeno mimo stanovení tepelných toků jednotlivými částmi TD rozložení teplot v jednotlivých tělesech TD v ustáleném stavu.
Wyremeblski Adam
Detekce vybrané základní emoce založená na výrazu obličeje pomocí Kinectu
Vedoucí práce: Gądek-Moszczak Aneta, Dr. inż. (Cracow)
Automation of reading emotion from facial expression is a milestone of communication between human and computer. This paper presents an application and way which allows to recognize four (anger, happiness, sadness and surprise) from six basic emotions defined by Paul Ekman. Application “Emotion Detector” use very simple method to recognize it. Thanks to data provided by Kinect, alghorithm (k – nearest neighbors) can classify user emotion in real time.
  << HOME >> English version