STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D2 DOKTORANDSKÁ D3  
Předseda sekce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Černý Martin
Automatizace v oboru tlakového lití
Vedoucí práce: Maňas Stanislav, doc. Ing. CSc. (12135)
Prezentace se zabývá navrhováním tecnologických pracovišť tlakového lití, návrhem stroje a periferií, dále popisuje novinky v oboru tlakového lití- vzužití metod rheocasting, semi solid metal processing, následuje vyzdvihnutí výhod těchto metod.
Findová Šárka
Use of the matrix model of sustainable development (MSD) in the production sector
Vedoucí práce: Macík Karel, prof. Ing. CSc. (12138); Beran Theodor, Ing. Ph.D. (12138)
Příspěvek se zabývá praktickým využitím modelu matice udržitelného rozvoje, tzv. MSD (Matrix of Sustainable Development) ve strojírenském podniku a představením případných problémů při implementaci. Výstupem z relační matice jsou hodnoty důležitosti, resp. přehled priorit řešeného problému, tj. jednotlivých společenských požadavků a faktorů kvality produktů. Implementace modelu MSD přispívá k celostnímu chápání životního cyklu produktů. Přínosem je navíc zapojení do výzkumu v oblasti řízení kvality a navržení a ověření softwarové podpory, resp. příprava metodické šablony.
Gruia George Cristian
Experimentování v oblasti lhůtového plánování s využitím včelích algoritmů
Vedoucí práce: Kavan Michal, doc. Ing. CSc. (12138)
In this paper a case of identical parallel machine scheduling is presented and based on the swarm intelligence of honey bees, a Bee Preventive Quality Assurance System is introduced. Our goal is to maintain the quality of work and consequently of the product, within certain limits, prior defined, according to the total costs and makespan of the foraging operations. Our purpose is to see if a manufacturing process can be managed by a computer programme with only some input data from user-defined intervals, and when we can rely on such a situation, where quality of work, time and productivity maximization play an important and strategic role in the company. The complex issue of scheduling is designed through a mathematical model and its viability is successfully tested using a 16 full factorial experiment.The paper shows partial results of the author’s research and was elaborated within the project SGS13/191/OHK2/3T/12.
Košťálek Josef
Optimalizace logistických tras pomocí matematických modelů
Vedoucí práce: Kavan Michal, doc. Ing. CSc. (12138)
Logistika je oborem nacházející silné uplatnění v průmyslové výrobě i návazných oblastech. Logistika jako obor využívá poznatky celé řady jiných disciplín. Předmětem mého příspěvku je ukázat využití některých speciálních matematických a výpočetních aplikací v oblasti stanovení nejvhodnější logistické trasy. Představuji zde mnou vytvořený model ve snadno dostupném prostředí MS Excel, který je schopen naplánovat nejkratší možnou spojnici pro 14 libovolných bodů s návratem do bodu výchozího. Model, kterému jsem dal označení Edita 3, řeší kombinatorický problém označovaný termínem "Úloha obchodního cestujícího" ovšem zobecněný pro libovolný počet míst 1 až 14.
Kupec Michael
Nástroj Řizení materiálových nákladů
Vedoucí práce: Klimeš František, doc. JUDr. CSc. (12138)
At present all industrial enterprises are struggling with the global economic crisis. Thats´s why is needfulness for companies good control of costs. Special category is the category “material costs“, just because material costs make up that part of the price, which occurs when pricing the substantial differences between the various suppliers. Tool "project evaluation" is used for the economic evaluation of the project. The project, which can be evaluated using, it must also be focused on the monitoring of material costs thanks to the reduction of this is company able to generates more profit.
Molotovnik Alexey
Application of the statistical methods for analysis of cutting conditions
Vedoucí práce: Dvořák Rudolf, doc. Ing. CSc. (12134)
Provedení technických experimentů vyžaduje následující důkladnou statistickou analýzu výstupních dat. V některých případech dostačujícími jsou základní metody analýzy jako analýza rozptylů, ale v dalších případech je potřeba provést další testy pro ověření statistických hypotéz. V rámcích výzkumného projektu po analýze systému čištění průmyslových kálů byly analyzovány řezné podmínky pro obrábění bubnů odstředivky. Základní statistická analýza se ukázala jako nedostačující a proto byly použity další metody porovnání kontrastů několika souborů hodnot.
Pechová Hana
Logistic - theory of inventory, inventory management, transportation
Vedoucí práce: Preclík Vratislav, doc. Ing. CSc. (12134)
Logistika je velmi důležitá pro funkčnost firmy. Finanční ztráty jsou příčinou špatně zvolené logistiky, proto je velmi důležité vědět, které prvky je potřeba změnit. Pokud nedochází k problémům, je velmi pravděpodobné, že v základech něco nefunguje. Otázkou je, zda existuje metoda, která může najít špatná místa v procesech. Další otázkou jsou objednací systémy, které jsou důležitou součástí logistiky a doprava produktů k zákazníkovi ve stanoveném termínu a požadované kvalitě.
Prajer Miroslav
LCC analýza hydrotermální syntézy nanomateriálů
Vedoucí práce: Freiberg František, prof. Ing. CSc. (12138)
Cílem příspěvku je představit projekt SHYMAN (Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials), který se zabývá analýzou výroby nanomateriálů pomocí hydrotermální syntézy. Tato metoda je alternativou k metodám jako je ball milling, plazmová syntéza a další. Jedním z cílů projektu je prokázat nižší nákladovost výroby nanomateriálů pomocí hydrotermální syntézy oproti ostatním metodám výroby. Náklady jsou analyzovány z pohledu nákladů životního cyklu (LCC).
Roháčová Barbora
Evaluation Procedure of Technical Condition of Gas Equipment
Vedoucí práce: Zelenka Antonín, prof. Ing. CSc. (12134)
Společnosti, které působí v českém energetickém odvětví jako provozovatelé nebo poskytovatelé služeb byli a stále jsou do značné míry chráněni vládními regulačními opatřeními, která umožňují stanovení cen s přijatelnými náklady. Tato ochrana je však mnohdy vykoupena tím, že legislativní podmínky v České republice a zastaralé pojetí brání ve využívání nových technologií a přístupů, které povinnosti plynoucí z provozování zařízení přenáší na provozovatele zařízení nebo poskytovatele služeb. V zahraničí, zejména v západní části Evropy se setkáváme s přístupy k údržbě, které umožňují provozovatelům plynárenských zařízení při plánování údržby využívat moderní a progresívní nástroje, jako jsou například analýza rizik, metodika RCM nebo údržba podle stavu zařízení.
Zralý Jan
Manažerský model MOPTIS
Vedoucí práce: Kavan Michal, doc. Ing. CSc. (12138)
Tento příspěvek popisuje konstrukci a účel manažerského rozhodovacího modelu MOPTIS. Model MOPTIS bude po dokončení určen pro manažery malých a středních strojírenských podniků a jeho účelem bude získání přesnějšího obrazu o odbytovém potenciálu finálního produktu na vybraném zahraničním trhu. Model by měl napomoci lepšímu rozhodování o vhodné exportní strategii, konkrétně o tom, zda na daný trh s produktem vstoupit, a případně jakou formu vstupu zvolit při zachování aktuálních vnitropodnikových procesů. Model by měl taktéž umožnit simulovat různá nastavení vnitropodnikových procesů při různých variantách vývoje trhu, to vše za účelem zvýšení prodejů.
Žilka Miroslav
Strategy of maintenance system in industrial enterprise
Vedoucí práce: Kavan Michal, doc. Ing. CSc. (12138)
Příspěvek seznamuje s hlavními závěry a přínosy disertační práce Strategie systému údržby ve strojírenském podniku, jejímž hlavním posláním je zvyšování ekonomické efektivity systému údržby prostřednictvím volby vhodné strategie údržby strojů. V příspěvku se zaměřuji především na přiblížení výsledků průzkumu mapujícího úroveň managementu údržby a rozsahu využívání SW nástrojů pro řízení a plánování údržby v cílových podnicích, dále na stručný popis metodiky volby vhodné strategie údržby a charakteristiku modelu MAM (Maintenance Analytical Module), který byl v rámci disertační práce vyvinut jako softwarový nástroj usnadňující manažerům údržby volbu strategie údržby pro vymezený soubor strojů.
  << HOME >> English version