STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D1 DOKTORANDSKÁ D2 Doktorandská D3 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Brajer Jan
Návrh a optimalizace technologie laserového svařování senzoru bezpečnostního automobilového pásu
Vedoucí práce: Zeman Pavel, Ing. Ph.D. (12135)
Laserové svařování plastů je novou technologií vytváření nerozebíratelných spojů, které přináší řadu výhod oproti konvenčním technologiím svařování. Jedná se o fyzikální způsob svařování, to znamená, že je využíváno tepla, které vzniká interakcí laserového paprsku se svařovaným materiálem. S ohledem na výhody této perspektivní technologie jsme společně s firmou TRW Carr s.r.o. navrhli a odladili parametry technologie, aby jí bylo možné použít nejprve v prototypové výrobě a následně i ve výrobě velkosériové. Spolupráce s naším ústavem spočívala v návrhu pozic a tvarů svarů pro různé požadavky na pootočení součástí. Dále nalezení vhodných parametrů svařování pro pevnolátkový laser, porovnání s ostatními druhy laserů a následně výběr nejvhodnějšího zařízení pro svaření dané aplikace. Poté byla navržena metodika testování svarů a doporučeny další provozní zkoušky. Nakonec byla firmě poskytnuta podpora při náběhu technologie, která se skládala z poradenství o optimalizaci laserového svařování a ze zkoušek svarů svařených na prototypovém zařízení.
Broučková Zuzana
Spectral analysis of continual and synthetic jet
Vedoucí práce: Trávníček Zdeněk, Ing. CSc.; Šafařík Pavel, prof. Ing. CSc. (12112)
Tato experimentální práce se zabývá charakterizací tří druhů proudů vzduchu (kontinuálního, syntetizovaného a kontinuálního řízeného syntetizovaným proudem) pomocí spektrální výkonové hustoty (PSD). Tyto charakteristiky byly vyhodnocovány z bodových měření rychlosti, prováděných pomocí anemometru se žhaveným drátkem (CTA). Z naměřeného signálu, popř. z časového průběhu rychlosti, byla spektrální výkonová hustota vyhodnocována pomocí programu MATLAB. Výsledné grafy ukázaly vliv řízení na hlavní proud. U samotného syntetizovaného proudu byla navíc nalezena výrazná kvalitativní změna v okolí hranice jeho existence. Dále bylo prokázáno, že takto zásadní změna proudového pole může být velmi dobře kvantifikována.
Helmich Martin
Zkoušky pohonné jednotky nekonvenčního ultralehkého letounu
Vedoucí práce: Janko Luboš, doc. Ing. CSc. (12122)
This paper deals with static tests of the demonstrator of a new engine for the category of ultralight and small sport aircraft. Used laboratory stand for the fan drive allows the comparison of different construction solutions. The purpose of these tests was to verify the functionality of the drive, the measurement procedure and to compare the individual obtained propulsion system results. Realized experiments focused primarily on determining the available thrust of the new engine, its dependence on the engine speed, the view of the velocity field in the output of proudovodu while at the same time ensuring the necessary cooling of the engine and data acquisition for subsequent design optimization.
Hlaváček David
Možnosti snížení hluku ventilátorové letadlové pohonné jednotky
Vedoucí práce: Janko Luboš, doc. Ing. CSc. (12122)
Ultralehký letoun UL-39, vyvíjený Ústavem letadlové techniky FS ČVUT v Praze, je vybaven nekonvenční ventilátorovou pohonnou jednotkou. Předkládaný příspěvek se zabývá zdroji hluku této pohonné jednotky a možnostmi jeho tlumení. Pro každý ze zdrojů jsou představeny metody výpočetního odhadu hodnot akustických veličin a možná konstrukční opatření vedoucí ke snížení hlučnosti.
Kramár Tomáš
Welding of magnesium alloys utilising the concentrated heat source welding methods
Vedoucí práce: Kovačócy Pavel doc. Dr. Ing.
Príspevok sa zaoberá výskumom a pokrokom v oblasti metalurgického spájania horčíkových zliatin koncentrovanými zdrojmi energie, ako je zváranie laserovým a elektrónovým lúčom. Sú uvedené charakteristiky a použitie horčíkových zliatin, ako aj niektoré dôležité parametre laserového zvárania a zvárania elektrónovým lúčom. Z laserového zvárania sú riešené predovšetkým problémy spojené so zváraním na pevnolátkových Nd:YAG laseroch a plynových CO2 laseroch. Cieľom tejto práce je zhodnotiť súčasný pokrok a poskytnúť základ pre ďalší výskum v oblasti zvárania horčíkových zliatin.
Mosler Pavel
Stanovení tlakové ztráty spoje polyetylénového potrubí zhotoveného svařováním na tupo
Vedoucí práce: Melichar Jan, prof. Ing. CSc. (12112)
Plastové materiály v potrubní technice jsou dnes již velmi často používaným materiálem, přesto se stále vyskytuje jejich nesprávné použití. Důvodem je nedostatek komplexních a ověřených podkladů nutných pro spolehlivý hydraulický výpočet. V příspěvku je uveden popis chystaného experimentálního měření, při kterém bude zkoumána velikost místní ztráty ve spoji polyetylénového potrubí svařovaného metodou na tupo. Právě tato ztráta na rozdíl od ocelového potrubí může v plastovém potrubí významně ovlivnit celkovou charakteristiku potrubního systému.
Skála Vladislav
Charakteristiky generátorů syntetizovaného paprsku
Vedoucí práce: Adamec Josef, doc. Ing. CSc. (12112)
The work deals with measurement of characteristics of the synthetic jet generator. Synthetic jet mean velocity in dependence of the parameters of actuating signal (type of signal, frequency, electrical current value). A hot wire anemometry method (HWA) measurement technique was used. It was measured two variants with different geometry. Both of them was compared.
Sommer Tomáš, Kratochvíl Aleš
Modální analýza sportovního letounu
Vedoucí práce: Slavík Svatomír, doc. Ing. CSc. (12122)
Příspěvek pojednává o funkci jednotlivých přístrojů v laboratoři, přípravě geometrie měřeného letounu. Dále je v příspěvku popsán průběh pozemní frekvenční zkoušky a vyhodnocení dat. This list deals with function of individual devices in laboratory, preparation of the measured geometry of the light sport aircraft. Further the paper describes the process of ground vibration test and evaluation of data.
Stach Eduard
Výpočtové porovnání regulace hydrostatických vedení
Vedoucí práce: Sulitka Matěj, Ing. Ph.D. (12135)
In this contribution operation principle of machine tools hydrostatic regulators are described and based on mathematical models a case study comparing a performance of hydrostatic regulators connected to a pocket without preload is evaluated.
Vondrouš Petr
Stavba diodového CNC řezacího laser a jeho využití ve výukových aktivitách Ústavu strojírenské technologie
Vedoucí práce: prof. Ing. Dunovský Jiří, CSc., IWE (12133)
V minulém roce byl zpracováván na Ústavu strojírenské technologie grant s tématem Zkvalitnění výuky praktických cvičení v oblasti laserových technologií. V rámci tohoto projektu byl postaven CNC řezací laser jako výuková pomůcka. Tento stroj využívá 1 W laserovou diodu, CNC pohybový stůl, ovládací PC a bezpečnostní krytování. Stroj s 1 W diodou umožňuje řezat papír Tato výuková pomůcka je využita ve výuce předmětů vyučovaných na Ústavu strojírenské technologie. V článku je představena náplň předmětu Technologie spojování a dělení materiálu (TSDM), kde je studentům představen princip fungování laserů, laserová bezpečnost a studenti také vytváří samostatně řeznou trajektorii.
  << HOME >> English version