STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S3 DOKTORANDSKÁ D1 Doktorandská D2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.
Bušek Jaroslav
Problematika saturace v řídicích systémech využívajících modelové funkce se zpožděním
Vedoucí práce: Zítek Pavel, prof. Ing. DrSc. (12110)
Příspěvek pojednává o problematice saturace regulačních orgánů se složitější strukturou dynamiky, v níž jsou obsaženy kromě operací integrace i operace zpoždění. Na simulačním modelu v prostředí Simulink je názorně ukázán vliv saturace akční veličiny na proces regulace. Jsou zmíněny používané postupy řešení této problematiky pro klasické regulátory a uvedeny testované návrhy modifikace algoritmů řízení pro meromorfní funkce.
Fiala Štěpán
Řízení rychlé NC osy s klikovým mechanismem
Vedoucí práce: Machyl Jan, Ing. Ph.D. (12135)
Úkolem této práce bylo sestavit matematický model testovacího standu Rychlé NC osy s klikovým mechanismem včetně regulačního schématu a pomocí naměřených přechodových charakteristik porovnat kvalitu simulačního modelu s měřením na skutečném stroji. Ke stroji bylo nutné sestavit též regulační schéma včetně polohové, rychlostní a proudové smyčky. Matematický model klikového mechanismu byl zpracován v prostředí blokového editoru schémat Simulink a následně dostatečně verifikován pomocí jiného modelu. Výrobní dokumentace k ose k dispozici nebyla a vzhledem k preciznímu ustavení osy ji nebylo možné rozebrat pro změření fyzikálních parametrů jednotlivých dílců. Zařazením matematického modelu do regulačního schématu se stejnosměrným motorem bylo možné přistoupit k ladění regulátorů a měření sledovaných veličin. Takto vzniklé charakteristiky bylo možné dále verifikovat měřením na skutečném stroji.
Kołomycki Maciej
Použijte NVIDIA CUDA technologie k vytvoření genetické algoritmy s rozsáhlou populací
Vedoucí práce: Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
This article presents a method of implementation genetic algorithm in CUDA. Used algorithm operat on a large population and a complex genotype, so that it exceeded the size of the cache memory. It is not completely transferred to the graphics card. It consists of modules that run on the CPU and are synchronized through it. Calculations were based on weak, but widely available graphics cards to test the ability of acceleration algorithms at low cost.
Kouba Adam
Řízení malého benzínového agregátu
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc. (12110)
Byly zkoumány statické a dynamické charakteristiky malého benzínového agregátu o jmenovitém výkonu 650W při 3000 min-1 typu ASIST AE 8G95-F. Zejména byla měřena otáčková nerovnoměrnost chodu v různých režimech od 1,5 do 3%. Ikdyž tato nerovnoměrnost je vyšší než 1% považované za běžný limit pro větší agregáty, pro účely malých přenosných zdrojů je však ještě vyhovující. Na závadu ovšem i pro nouzové použití jsou malé setrvačné hmoty rotoru, které spolu s nekvalitním mechanickým regulátorem otáček způsobují hluboké poklesy otáček při rázovém zatížení. Agregát ve své podstatě nemá regulaci napětí v uzavřené smyčce a nelze ji nijak doplnit, neboť rotor samo-budícího alternátoru nemá přívod energie. Těžištěm práce byla záměna jednoduchého mechanického regulátoru otáček za elektronický regulátor s akčním členem. Tato rekonstrukce byla fyzicky provedena, nepřinesla však významné zlepšení technických parametrů daného agregátu. Vhodným řešením je doplnění agregátu o usměrňovač a velký sběrný kondenzátor, který bude napájet střídač. Velký sběrný kondenzátor může následně překrýt impuls při rázovém zatížení, střídač s filtrem vyrobí na výstupu požadované kvalitní sinové napětí. Závěrem práce je, že takovéto jednoduché agregáty s nízkou pořizovací cenou, nelze jednoduše zlepšit jejich parametry pouhým doplněním o elektronickou regulaci otáček a případně i napětí.
Kovanda Karel
Trhliny vznikající při svařování vysoce pevných hliníkových slitin
Vedoucí práce: Suchánek Jan, prof. Ing. CSc. (12133)
Příspěvek pojednává o problematice trhlin vznikajících při svařování vysoce pevných hliníkových slitin, jsou zde objasněny typy trhlin, podmínky a mechanismus jejich vzniku. Na základě rozboru této problematiky byly navrženy experimenty v podobě technologických zkoušek svařitelnosti. Záměrem tohoto experimentu bylo porovnat vliv přídavných materiálů, o různém chemickém složení, na náchylnost k tvorbě trhlin. Zkušební vzorky byly vytvořeny pomocí metody TIG a vybrané vzorky byly podrobeny materiálové analýze.
Kovář Filip
Kooperující nepřetahující se roboty
Vedoucí práce: Valášek Michael, prof. Ing. DrSc. (12105)
Práce se zabývá simulací kooperujících robotů. Testované modely jsou dva dvouramenné rovinné roboty. Spojovací element mezi roboty je tvořen pružinou a tlumičem. Řízení je realizováno dvěma smyčkami kaskádní regulace. Jedna hlídá polohu pohonu, druhá polohu ramene. Dále byl přidán algoritmus proti přetahování. Bylo zjištěno zlepšení dynamické tuhosti i přesnosti.
Kubera Ondřej
New Conception of Rotary Table for Multi-Profession Machining Centre
Vedoucí práce: Novotný Lukáš, Ing. Ph.D. (12135)
Příspěvek popisuje novou koncepci otočného stolu s prstencovým motorem, která umožní přesné bezvůlové polohování s dostatečným krouticím momentem a zároveň dostatečně vysoké otáčky pro soustružnické aplikace. Předpokládané využití tohoto stolu je zejména u multifunkčních obráběcích center pro větší obrobky, ale navrženou koncepci lze uplatnit též na soustružnická vřetena.
Macúchová Karolína
Skryto za světlem
Vedoucí práce: Zicha Josef, doc. Ing. CSc. (12110)
Tato práce popisuje pozadí vědeckého experimentu OSQAR (CERN), které spočívá v technickém zázemí a přípravě provedení experimentů. Cílem experimentu je detekce optických jevů, které jsou příznakem nových fyzikálních objevů. Experimentální metody zkoumání propojujeme s konstrukčními řešeními optického a mechanického charakteru.
Mironovova Martina
Analýza EKG signálu pro optimalizaci vstupních dat dynamického kvadratického neuronu
Vedoucí práce: Bíla Jiří, prof. Ing. DrSc. (12110); Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)
Práce se zabývá analýzou EKG signálu pro optimalizaci vstupních parametrů dynamického kvadratického neuronu pomocí rychlé fourierovy transformace a waveletové analýzy. Optimalizace vstupních parametrů neuronové sítě umožňují efektivní adaptaci neuronových vah a dopravního zpoždění kvadratického neuronu, jehož vlastnosti jsou dále analyzovány.
Moravec Miloš
Vliv teploty při modelování tvárného porušení
Vedoucí práce: Španiel Miroslav, doc. Ing. CSc. (12105)
This paper describes effect of temperature for ductile damage model. This problem has been invesigated within the project "Identification of ductile damage parameters for nuclear facilities". It explains calibration process for the uncoupled Bai-Wierzbicki material model that is based on fifteen tested speciments corresponding with the literature and subsequent process to obtain the fracture locus for higher temperatures. This approach was verified through FE simulation of comparison of each specimen with experimental data. This verification was created for two material using in nuclear facilities.
Novák Zdeněk
Měření hysterezní smyčky toroidního jádra pomocí LabVIEW pro optimalizaci návrhu PMSM
Vedoucí práce: Chyský Jan, doc. Ing. CSc. (12110)
Při průchodu proudu vodičem vzniká v okolí tohoto vodiče magnetické pole B. Toto magnetické pole může být zesíleno při použití feromagnetických materiálů, čehož se využívá například v elektromotorech. Tato práce se zabývá měřením hysterezní smyčky (B-H křivky) toroidního jádra, aby bylo možné stanovit její charakteristiku a celkové ztráty představující výkon spotřebovaný magnetickým materiálem při jeho střídavém magnetování. Výsledky budou sloužit pro konstrukci synchronního motoru s permanentními magnety, kde bude zvolený materiál jádra použit v jeho statorové části pro zesílení elektromagnetického pole v okolí vinutí cívek, a pro optimalizaci návrhu tohoto motoru. Pro automatizaci měření je využit software LabVIEW, který usnadňuje práci se získáním a uložením naměřených dat.
Siwiec Jakub
Výzkum soustružení kalené oceli s nástrojem vyrobený ze super tvrdého materiálu
Vedoucí práce: Zebala Wojciech, prof. PK (M-63)
The paper presents results of research on hardened steel turning with tool made of cubic boron nitride - superhard tool material. Arcitle present comparison of grinding and hard cutting, which is an alternative technology for machining hardened materials. During experiments workpiece made of hardened cold work tool steel was machined in accordance to investigation plan with cubic boron nitride inserts by means of specialised equipment, such as high speed camera, surface and roughness 2D and 3D profilometers, thermal camera, dynamometer, roundness tester and hardness tester. Research is connected with real industrial component application. Mathematical equations of influence cutting parameteres, such as cutting speed, feed rate, depth of cut and hardness on surface roughness and cutting force components are presented.
Vrba Pavel
Tlumení prizmatických hybridních struktur
Vedoucí práce: Smolík Jan, Ing. Ph.D. (12135)
Ve vývoji obráběcích strojů je kladen důraz na neustálé zlepšování vlastností strojů, jako jsou například: trvalá přesnost v místě obrábění, statické a dynamické vlastnosti, hmotnost, aj. Všechny tyto parametry lze do jisté míry ovlivnit, avšak většinou je jejich zlepšení výsledkem vhodných kompromisů. Jednou z možností je ke stávajícím konstrukcím přidat kompozitní materiály. Příspěvek se zabývá možností jak pomocí přidaných kompozitních materiálů ke stávající struktuře zvyšovat hodnoty vlastních frekvencí a tlumení na těchto frekvencích. Analýza je podpořena dynamickými výpočty s využitím metody konečných prvků a experimentální modální analýzou.
Zinke Karel
Vliv poddajnosti nápravy na výsledky simulace jízdy kolejového vozidla
Vedoucí práce: Kolář Josef, doc. Ing. CSc. (12120)
Matematický model, popisující pohyb kolejového vozidla, může být velice komplexní systém diferenciálních rovnic. Jedna z nejvíce důležitých částí tohoto systému je matematický popis kontaktu kolo kolejnice. Většinou je tento problém matematicky popsán bez ohledu na poddajnost nápravy. Tato publikace popisuje, jak poddajnost nápravy ovlivní tvar profilu kola a jak se změna profilu promítne do výsledků matematické simulace jízdy vozidla.
  << HOME >> English version