STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

  STUDENTSKÁ S1 Studentská S2 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Fišer Milan, Růžička Luboš
Measuring of elastokinematics of suspension vehicle wheel
Vedoucí práce: Achtenová Gabriela, doc. Dr. Ing. (12120)
Práce popisuje stav pro měření elastokinematiky zavěšení kol vozidla v laboratořích ústavu v Praze na Julisce. Součástí práce je také souhrn výsledků z měření tuhosti pryžových lůžek na trhacím stroji na FS ČVUT v Praze a měření torzní tuhosti nápravnice zadní nápravy pomocí hydraulického zvedáku.
Hlaváček David
Propulsion Unit of an Unconventional Ultra-light Aircraft
Vedoucí práce: Theiner Robert, Ing. Ph.D. (12122)
Příspěvek v úvodu shrnuje dosavadní vývoj nekonvenčního ultralehkého letounu UL-39 s ventilátorovým propulzorem, vyvíjeného na Ústavu letadlové techniky FS ČVUT v Praze. Dále je věnována pozornost statickým a dynamickým vlastnostem použitého kompozitního transmisního hřídele a výpočtu torzních a krouživých kmitů pohonné soustavy. V závěru je nastíněn budoucí vývoj projektu UL-39.
Chudý Ondřej
Automatic detection of crack increment by using digital image processing
Vedoucí práce: Doubrava Karel, Ing. Ph.D. (12105)
Obsahem textu je popis algoritmu pro detekci přírůstku trhlin a stanovení velikosti tohoto přírůstku z digitálních snímků povrchu vzorků. Algoritmus je sestaven v prostředí Matlab a využívá především jeho Image Processing Toolbox.
Lang Lukáš
Check - up of abrasion cutting tool in machine tool working space
Vedoucí práce: Koubek Jan, Ing. (12135)
Práce obsahuje návrh a ověření metodiky kontroly opotřebení břitu řezného nástroje laserovou sondou. Součástí řešení je také návrh konstrukce měřícího zařízení pro kontrolu opotřebení řezných nástrojů v prostoru obráběcího stroje.
Novák Zdeněk
Controlling speed of motor powered by solar energy
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc. (12110)
Tato práce se zabývá řízením otáček solárního motoru známého jako Mendocino. V jejím rámci je nutné navrhnout řídící jednotku s možností připojení k počítači, provést naprogramování řídící jednotky, navrhnout řídící algoritmy v programu Matlab s použitím prostředí Simulink a úspěšně zkonstruovat laboratorní model motoru Mendocino, jehož otáčky se budou regulovat.
Novotný Martin
Design and analysis of manipulation of Out Jig on program CSeries
Vedoucí práce: Burešová Antonie, Ing. (12134)
Tato práce popisuje návrh trasy pohybu Out Jig vozíku taženého elektrickým tahačem. Návrh trasy je proveden v simulačním programu. Simulace jsou doplněny o popis překážek na teoreticky navržené trase. V práci je dále uveden rozbor, teoretické řešení a realizace přejezdu překážek. Závěrem práce je zdokumentován průjezd tažné soupravy navrženou trasou.
Pecháček Jan
The program for the analysis of stress and deformation of shafts
Vedoucí práce: Vítek Karel, Ing. CSc. (12105)
Studentská práce se zabývá vytvořením programu pro analýzu staticky určitě uložených hřídelů kruhového průřezu zatížených prostorově vnějšími silami a momenty. Program řeší reakce, vnitřní síly a stav napjatosti konstrukce hřídele a jeho deformace způsobené silovými dvojicemi v ohybu a krutu. Průběhy posouvajících sil, ohybových momentů, redukovaného napětí, úhlů natočení, průhybů i úhlů zkrutu počítá a vykresluje podél hřídele do grafů kartézského systému, ve kterém je hřídel zobrazen.
Pilbauer Dan
Design and implementation of the laboratory task of the "inverted rotary pendulum"
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc. (12110)
Tématem bakalářské práce je návrh a realizace laboratorní úlohy na téma „inverzní rotační kyvadlo“. Součástí práce je i simulace v programovém prostředí Matlab. Pro tuto úlohu bylo nutné zakoupit některé komponenty, které byly nezbytné pro její správné fungování úlohy. K reálnému řízení pak byl využit program Labview od firmy National Instruments. Účelem této práce není vyšvihnutí kyvadla, pouze jeho udržením ve vzpřímené poloze. Řízení zde zajišťuje PID regulátor, implementovaný v programu Labview.
Řápek Lukáš
Laboratory model of machine tool TriJoint
Vedoucí práce: Zavřel Jan, Ing. Ph.D. (12105)
Laboratorní model je založen na kinematice obráběcího stroje TRIJOINT 900H. Pohon je realizován dvěma pohybovými šrouby poháněnými motory MAXON. Model je řízen systémem B&R Automation, kde je naprogramován řídicí algoritmus včetně regulátorů a inverzní kinematiky. Pohyb struktury je prováděn manuálně za pomoci joysticku.
Sommer Tomáš
Primary control of light sport aircraft
Vedoucí práce: Malásek Tomáš, Ing. (12122)
Příspěvek obsahuje rozbor podélné a příčné trasy primárního řízení, jejich vzájemné ovlivňování a eliminace ovlivňování tras. Zjednodušený výpočet klopivého momentu plovoucí vodorovné ocasní plochy a výběr dvou případů silového zatížení podélného řízení dle předpisu UL 2.
Veselý Martin
The concept of mechatronic chassis for rough terrain and its implementation on an RC model Axial AX10
Vedoucí práce: Novák Martin, Ing. Ph.D. (12110)
Práce v prvé části hodnotí požadavky podvozků automobilů pohybujících se v těžkém terénu. Následně zkoumá výhody a nevýhody klasických konceptů řešení. Na základě těchto informací a s požadavky na funkčnost a realizovatelnost se snaží nalézt takové řešení, které by nedělalo kompromisy mezi jednotlivými vlastnostmi, ale řešilo problém komplexně. Druhá část se zabývá realizací nalezeného řešení na RC modelu Axial AX10 a zhodnocením předpokládaných vlastností s reálným chováním modelu.
Vosecký Miloš
The implementation of theory into practice - design, development and manufacture of measurement for coordinate measuring machine
Vedoucí práce: Podaný Jan Ing. BcA. Ph.D. (12134)
Práce se zaměřuje na propojení teoretických znalostí získaných během studia na Fakultě strojní ČVUT z oblasti technologie (metrologie, obrábění, slévání). Cíl práce je návrh a výroba měřicího přípravku pro metrologickou laboratoř ve firmě TTS Polak s.r.o. v Mimoni, který bude svojí konstrukcí jednoduchý, levný, splňovat podmínku tuhého upnutí součásti, zároveň umožňovat rychlou a opakovatelnou výměnu měřeného odlitku.
  << HOME >> English version