STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D2 DOKTORANDSKÁ D3  
Předseda sekce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Hašková Irena
Studium vlastností nátěrů slévárenských jader a jejich využití ve slévárenských provozech
Vedoucí práce: Němec Milan, doc. Ing. CSc. (12123)
V příspěvku byly řešeny vlastnosti nátěrů používaných pro slévárenská jádra vyráběná metodou Cold - Box. Experimenty se zabývaly chováním a vlastnostmi těchto nátěrů, jejich působením na jádra a výslednou kvalitu odlitků. Provedením těchto experimentů se umožňuje predikce vad odlitků odlévaných ze slitin hliníku při použití jader Cold - Box opatřených těmito nátěry.
Chlubna Vojtěch
Finanční aspekty pracovních úrazů
Vedoucí práce: Chundela Lubor, prof. Ing. DrSc. (12138)
Pojištění zaměstnavatele pro případ úrazu zaměstnance je dnes nedílnou součástí výčtu povinností českých zaměstnavatelů. Česká Republika zavedla toto pojištění počátkem devadesátých let především kvůli ochraně zaměstnanců ve složité situaci transformace ve státním a potažmo soukromém sektoru. Ve své přechodné podobě setrvává dodnes, i když jsou snahy tuto nedostačující podobu změnit. Článek dokládá tato fakta a vysvětluje možnosti, které by zefektivnily a zobjektivnily užité přístupy v systému pojišťování pracovních úrazů a to nejen v České Republice.
Konovalova Olga
Výzkum vlivu struktury a zakřivení vrstvených tenkostěnných kompozitních prvků na jejich stabilitu pod tlakem
Vedoucí práce: Suchánek Jan, prof. Ing. CSc. (12133)
В данном проекте проведены оценка влияния структуры композиционной панели на ее устойчивость при чистом сжатии и шарнирном опирании кромок и определение оптимальной структуры, а также расчетная оценка влияния кривизны композиционной панели на ее устойчивость. Сформулированы рекомендации по выбору структуры панелей обшивки несущей поверхности самолета из композиционного материала. Определена экономическая эффективность использования композиционных материалов с более рациональной структурой.
Kupec Michael
EKONOMICKÉ HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH VARIANT ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY
Vedoucí práce: Klimeš František, doc. JUDr. CSc. (12138)
Odborná i laická veřejnost se kloní k myšlence, že smyslem bytí společností je generace alespoň takových činností, které jim zaopatří dostatečnou likviditu a zisk. Cílem předkládané práce je tedy technicko-ekonomické zhodnocení investičních variant zajištění výroby ve vybrané firmě, které při adekvátní aplikaci může výše uvedené poslání naplnit. V návrhové části práce proto dochází pomocí metod hodnocení investic, konkrétně technik čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta, postupu komparace doby návratnosti, ke stanovení finanční výhodnosti jednotlivých podnikatelských záměrů. Závěr, kromě prezentace konkrétních návrhů, pak zejména odkazuje na zjištění, že kapitálové investice mají pro organizace své nenahraditelné strategické odůvodnění. Správně provedený investiční záměr totiž přispívá ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku, přičemž je však nezbytné jej provádět zodpovědně a soustředěně na podkladech správně zpracovaných dat, prognostických analýz a metod hodnocení.
Kuzniar Paulina
Vedoucí práce: PhD Stanislaw Kuciel ()
This paper presents selected results of the research on biocomposites of a long-chain polyamide (Suzhou Hipro Polymers, China) obtained from castor oil, filled with 10 and 20 wt.% of glass, carbon and flax fibers. For that purpose, tensile properties of the neat biopolymer and its composites in their conditioned state were determined. Tensile tests in a wide range of temperatures (from -170°C to 100°C) were also performed. As the results showed, strong effect of reinforcement was obtained for all of the composites at all temperatures. Both synthetic and natural fibers can be successfully used as long-chain bio-polyamide fillers in order to improve its stiffness, strength and heat resistance. The results of this work can be used in a designing process of structural materials. Such biocomposites could be applied in the automobile industry, consumer goods sector or medical devices.
Lebedev Mikhail
Systém vyhledávaní nehmotných statku pro “Technologické burzy” nebo patentové organizace.
Vedoucí práce: Freiberg František, prof. Ing. CSc. (12138)
V úvodu bude popsán pojem „Technologická burza“. Dále nedostatky současných systému vyhledávání používaných patentovými úřady nebo organizacemi které vlastní databáze IP. V konečné častí prezentace bude předvedena ideologie vyhledavače, struktura, systém filtrů, možný interface a samotný postup vyhledávaní. Předvedeny vyhledavač musí sloužit pro osoby který hledají nové technologie s cílem uplatnění ve své hospodářské činnosti, neboli pro transfer technologií.
Michálek David
Role lidského faktoru v implementaci a využití manažerských informačních systémů
Vedoucí práce: Zralý Martin, doc. Ing. CSc. (12138)
Cílem tohoto příspěvku je postihnout klíčové vlivy lidského faktoru na úspěšnost implementace a provozu řešení manažerských informačních systémů. Celý proces zavádění řešení v podniku je rozdělen do několika navazujících fází, od obchodní až po provozní. V rámci každé fáze jsou následně popsány klíčové body, jejichž zvládnutí je klíčové pro to, aby implementace manažerského informačního systému v podniku proběhla hladce a následně přinášela maximální efekt pro zákazníka a vedla k vytvoření dlouhodobé úspěšné spolupráce s dodavatelem tohoto řešení.
Prajer Miroslav
Model pro hodnocení investic
Vedoucí práce: Kavan Michal, doc. Ing. CSc. (12138)
Model pro hodnocení investic slouží pro ekonomické vyhodnocení projektu. Ke zhodnocení projektu využívá metodu diskontované doby návratnosti (DDN), čisté současné hodnoty (ČSH), čisté konečné hodnoty (ČKH), čisté konečné hodnoty s návratností (LRP), vnitřní míry výnosu (VMV) a ekonomické přidané hodnoty (EVA). Dále je možné nástroj využít k popisu výrobního podílu zařízení, popisu výrobního procesu, k porovnání dvou projektů na základě výše uvedených metod mimo EVA. Při porovnávání dvou projektů je možné alespoň částečně zohlednit neekonomické parametry v podobě spolehlivosti výrobního zařízení. Tento nástroj slouží nejen k vyhodnocení výhodnosti projektu, ale díky možnosti zadání korekcí je možné využít nástroje i k modelování.
Vogl Jan
Analýza rizik v rámci metody nákladů celoživotního cyklu
Vedoucí práce: Macík Karel, prof. Ing. CSc. (12138)
Tento příspěvek se zabývá problematikou nákladů celoživotního cyklu (WLCC), na příkladu stavebnictví, z důvodu propracovanosti metody WLCC v této oblasti. Příspěvek dále poukazuje na důležitost provedení analýzy rizik, představuje základní rozdělení technik této analýzy a blíže se věnuje těm, které se používají nejčastěji. Na závěr jsou uvedeny příklady rizik, která se mohou vyskytnout u dodavatele nebo odběratele během zakázky.
Zatsepin Ilya
Symptomy včasného varování v rámci rizik vnějšího a vnitřního prostředí podniku
Vedoucí práce: Freiberg František, prof. Ing. CSc. (12138)
Cílem práce je zkoumání, defenice a návrh signálů a symptomů včasného varování v rámci rozvoje EWS(systému včasného varování) za za účelem použití v řízení podniku. Práce bude vycházet ze znalosti aktuálních vnitropodnikových aktivit a processů, zvýšení přesností determinace nebezpečných jevů a z potřeby vykazování pravdivých ekonomických výsledků a zároveň znalosti reálného stavu ekonomického potenciálu podniku a jeho okolí.
  << HOME >> English version