STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D1 DOKTORANDSKÁ D2 Doktorandská D3 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Grdzelishvili Gulnara
Výpočet rychlosti vypařování vlhkosti při IČ sušení
Vedoucí práce: Hoffman Pavel, doc. Ing. CSc. (12118)
V prezentovaném příspěvku je uveden výpočet rychlosti vypařování vlhkosti, jež určuje rychlost a dobu infračervené (IČ) sušení a přiměřeně kvalitu vysušeného produktu a náklady na sušení. Sušený materiál je jablko GALA. IČ sušení probíhá při přirozené konvekci ve volném prostoru. V příspěvku je projednána oblast konstantní rychlosti sušení. Vypočítané hodnoty rychlosti vypařování vlhkosti jsou srovnány s experimentální daty sušení.
Heis Václav
Omezování konvekční složky tepelného výkonu deskových otopných těles
Vedoucí práce: Bašta Jiří, prof. Ing. Ph.D. (12116)
Hlavním cílem práce je popsat teplotní a rychlostní pole nad deskovým otopným tělesem opatřeným krycí mřížkou nestandardních otvorů o různých průřezech, a následné ovlivnění proudění v celém prostoru. Experimentálně byl stanoven vliv průtočného průřezu a tvaru otvorů horní krycí mřížky na tepelný výkon deskových otopných těles. Další experiment se věnoval popisu rychlostního pole nad otopným tělesem, za použití integrální laserové anemometrie (PIV). Výsledky měření jsou předkládány graficky jako pokles výkonu v závislosti na parametrech krycí mřížky a ve formě vektorů rychlosti nad otopným tělesem ve dvou navzájem kolmých rovinách. Na základě experimentálně získaných dat bude verifikován model a za použití počítačové mechaniky tekutin (CFD) bude simulováno teplotní a rychlostní pole jak na tělese tak v prostoru.
Hromádka David
Identifikace relaxačního parametru kompozitní trubice z dynamického experimentu
Vedoucí práce: Žitný Rudolf, prof. Ing. CSc. (12105)
Příspěvek prezentuje experiment zaměřený na nestacionární proudění v poddajné kompozitní trubici. Tento druh experimentu je vhodný pro určení relaxačních parametrů visko-elastických materiálů. Visko-elasticita stěny se projevuje útlumem tlakových pulsací během nestacionárního proudění uvnitř testovaného vzorku. Kompozitní trubice representuje fyzikální model cévní stěny. Testovaný vzorek byl vyroben z latexové trubice, textilní gumy a elastické matrix umožňující spojení textilní gumy a latexové trubice. Matematický model popisuje tlakové pulsace krátké visko- elastické trubice po téměř okamžitém otevření a uzavření upouštěcího ventilu tlakové nádoby. K popisu visko-elastické odezvy stěny testovaného vzorku byly využity evoluční rovnice odvozené z druhého zákona termodynamiky a principu maxima disipace.
Kubiczek Artur
Vedoucí práce: Prof. Wladyslaw Kaminski, Ph.D., D.Sc. (K-106)
The article treats of the extraction of butanol from aqueous solutions that also contain ethanol and acetone. These three chemicals are the main components of the so called fermentation broth – the product of ABE (Acetone-Butanol-Ethanol) fermentation process. Effective separation of biobutanol may have great impact on fuel production technology, which is by far crude oil oriented. ABE fermentation, which was given up after World War II due to petroleum processing, uses renewable energy sources. Ionic liquids, on the other hand, gain more and more interest in the scientific community. Low volatility and thermal stability make them highly applicable for extraction and distillation. The research shows that 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ionic liquid enables over 50% efficiency of the room temperature extraction process with more or less equal volumes of both liquid phases. Therefore, further experiments are well-justified.
Liškář Petr
Přínos systému Fly-by-Wire pro dopravní letoun na krátké tratě
Vedoucí práce: Beinusov Alexander, prof. DrSc. (12122)
Článek popisuje některé nové možnosti využití systému Fly-by-Wire u dopravních letounů na krátké tratě. Nejprve jsou stručně rozebrány dominantní vlivy působící na vlastnosti a výkony letounu v průběhu jeho vzletové fáze a uveden fyzikální princip možností výkonnostních vylepšení. Následně jsou představeny nové funkce řídicího systému. V závěru je stručně popsán dynamický model vytvořený v programu Matlab a uvedeny další, dosud nevyčerpané možnosti, které systém Fly-by-Wire pro řízení letounu nabízí.
Pospíšil Martin
Vzduchovody pro rovnoměrný rozvod vzduchu – textilní vyústky
Vedoucí práce: Hemerka Jiří, doc. Ing. CSc. (12116)
Příspěvek obsahuje základní informace o perforovaných vzduchovodech pro rovnoměrný rozvod vzduchu s konstantním průřezem. Dále popisuje problematiku průběhů vnitřních tlaků a jejich vliv na rovnoměrnost výtoku vzduchu. S tím úzce souvisí i popis výtoku vzduchu z perforace. Následně uvádí přehled opatření k zajištění rovnoměrné distribuce. Blíže se zabývá textilními vyústkami, jejich použitím, výhodami a nevýhodami. Uvádí také příklady použití a novinky v jejich konstrukci.
Vlčák Petr
Vyšetřování nanotvrdosti tenkých uhlíkových vrstev na substrátu z titanové slitiny Ti6Al4V modifikovaných iontovým svazkem
Vedoucí práce: Černý František, prof. Ing. DrSc. (12102)
Titanová slitina Ti6Al4V byla původně vyvinuta pro kosmický průmysl. Dnes se používá hlavně v letectví nebo v lékařství. V biomedicínském inženýrství se titanové slitiny používají pro jejich dobrou biokompatibilitu, nízkou měrnou hmotnost, relativně nízký modul pružnosti a dobrou korozní odolnost. Typické lékařské aplikace této slitiny jsou kostní náhrady. V případě kloubních náhrad se ale projevují její špatné tribologické vlastnosti. Pro jejich zlepšení se aplikují různé metody úpravy povrchu. V této práci byl modifikován substrát ze slitiny Ti6Al4V implantací ionty dusíku. Na povrch byla napařena tenká uhlíková nanovrstva, která byla následně ozářena iontovým svazkem. Tvrdost povrchových vrstev byla vyšetřována nanoindentační metodou.
Vondrouš Petr
Pozorování toku taveniny při laserovém svařování
Vedoucí práce: Dunovský Jiří, prof. Ing., CSc. (12133)
Příspěvěk se zabývá pozorováním proudění taveniny při laserovém svařování pomocí RTG záření a výzkum byl experimentálně proveden v Laboratoři laserového svařování profesora Katayama na Univerzitě Osaka. Rentgenové záření prochází svařovaným vzorkem a je snímáno vysokorychlostní kamerou. Díky přítomnosti W kuliček v tavenině je možné pozorovat proudění taveniny při laserovém svařování. Pozorování toku taveniny napomáhá osvětlit vznik porozity a také solidifikačních trhlin při svařování. Jsou využity 2 různé materiály, litina s kuličkovým grafitem a nízkolegovaná Cr-Mo ocel. Chování taveniny těchto dvou materiálů je porovnáno a materiály mají výrazně odlišné proudění taveniny z hlediska rychlosti a směru proudění.
  << HOME >> English version