STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S1 STUDENTSKÁ S2 Doktorandská D1 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.

Balcarová Lucie
Experimental Investigation of Shedding Mode II in circular cylinder wake
Vedoucí práce: Šafařík Pavel, Prof. Ing. CSc. (12107.1)
This work introduces results from experimental investigation of flow behind a circular cylinder. Experiment was performed in a towing tank that is filled with water. The cylinder rotates in counter-clockwise direction with a non-dimensional rotation rate α varying from 0 to 5.6. The measurements were fixed at Reynolds number Re = 100. The flow is associated with two-dimensional instabilities. The rotation rate range covers different flow regimes, such as Shedding Mode I, a stable region, Shedding Mode II and then another stable region.. The main objective of this report are to focus on Shedding Mode II and to investigate the corresponding vortical structure. PIV method was used.
Broučková Zuzana
Region of parameters of synthetic jets
Vedoucí práce: Šafařík Pavel, Prof. Ing. CSc., Trávníček Zdeněk, Ing. CSc. (12107)
Práce uvádí přehled parametrů, které jsou potřebné pro popis syntetizovaných proudů. Jsou diskutovány případy vybrané z dostupné literatury. Rovněž je ověřena spolehlivost několika známých kritérií existence těchto proudů. Většina kritérií má obdobný charakter a dává spolehlivé výsledky – všechny vybrané případy je splňují. Jedno z posuzovaných kriterií bylo vyhodnoceno jako málo důvěryhodné. Dále bylo provedeno měření rychlosti proudění osově symetrického syntetizovaného proudu Pitotovou sondou a anemometrem se žhaveným drátkem. Výsledky měření velmi dobře vyhovují poznatkům z literatury. Navíc se ukázalo, jak snižování Reynoldsova čísla a přibližování pracovního bodu ke kritické hodnotě na hranici oblasti existence vede k postupnému zkracování dosahu proudu.
Hanek Martin
Numeric solutions for flow model in porous medium with fracture
Vedoucí práce: Burda, Pavel, prof. RNDr., CSc. (12101)
Zabývám se matematickým modelem, který řeší proudění v puklině v porézní hornině. Tento model bere v úvahu vzájemné působení mezi puklinami a okolní porézní horninou. Také se předpokládá, že pukliny jsou plněné sutí a že průtok v nich se řídí Darcyho zákonem. Ve své práci řeším tento numerický model pomocí diferenční metody a pomocí vzorců, odvozených přes Fourrierovy řady.
Nosek Jiří
Super-resolution of thermal infrared images via image-processing algorithms
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, Prof. Ing. CSc. (12110)
Aplikace vybraných algoritmů pro fúzi a zpracování obrazových dat na snímky pořízené v infračerveném a viditelném pásmu vlnových délek při leteckém snímkování. Porovnání výsledků dosažených jednotlivými technikami z hlediska zkvalitnění obrazové a teplotní informace.
Sláma Lukáš
Laser 3D Scanner Measurement
Vedoucí práce: Podaný Jan, Ing. BcA. Ph.D. (12134)
Článek se zabývá problematikou nového způsobu měření na souřadnicových měricích strojích pomocí laserových skenovacích hlav. Stručně popisuje měření novou technologií laserového skenování. Ukazuje, jak se zpracovávají data získaná tímto měřením. Na základě naměřených dat se vyhodnocuje přesnost laserového skenování. Článek se dále zabývá obtížemi, které plynou z faktu, že naměřené hodnoty jsou ve formě mraku bodů.
Stodůlka Jiří
Numerical solution of the deuterium flow through pulse generator cathode
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, Ph.D. Ing. (12107)
Tato práce se zabývá numerickým řešením proudění deuteria v trysce pro vytvoření rychlého napuštění plynu, tzv. gas puffu, která tvoří katodu silnoproudého generátoru proudu pro fuzní Z-pinčové experimenty pomocí programu Fluent. Cílem je analýza současného stavu zejména podle průběhů hodnot hustoty za výstupem z trysky, následný návrh a ověření nové geometrie trysky podle daných požadavků pro různé hodnoty tlaků na vstupu do trysky.
Toms Petr
3D CFD simulation of flow in the turbine stage
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, Ing. Ph.D. (12107)
Tato studie se zabývá vlivem přesahu délky oběžné lopatky vůči rozváděcí na účinnost stupně. Přesahem se rozumí rozdíl mezi špičkovými poloměry náběžné hrany lopatky a odtokové hrany rozváděcí lopatky. Má umožnit, aby hlavní proud pracovního média po opuštění rozváděcí mříže s co nejmenšími ztrátami natekl pod bandáž oběžné lopatky. Ze závislosti účinnosti na přesahu bude odvozeno doporučení na jeho optimální hodnotu.
Turek Tomáš
CFD Optimization of a Curved Diffuser
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, Ing. Ph.D. (12112)
Tato studie pojednává o CFD optimalizaci aplikované na praktickém příkladu zakřiveného difusoru. Chování proudu v zakřiveném difusoru bylo numericky vyšetřeno se zaměřením na místní ztráty. Turbulence a ostatní tří-dimenzionální jevy jsou uvažovány. Efekty proudění jsou zkoumány vzhledem k zakřivení geometrie difuzoru. Globální extrém (minimální místní ztráty) je hledán pomocí aproximace cílové funkce.
Veselý Martin
The design, numerical calculation and geometric optimization of hydraulic distributor
Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš, Ing. Ph.D. (12107.1)
Práce se v prvé části zabývá vývojem universálního Matlabovského programu pro geometrickou optimalizaci v mechanice tekutin. V druhé části je ukázán návrh hydraulického rozváděče, jeho optimalizace pomocí optimalizačního programu a experimentální ověření výsledků na zkušebním vzorku.
Vilím Marek
CFD Simulation of Student Formula Study FS.03
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107)
Práce pojednává o návrhu numerické simulace obtékání studentské formule FS.03 pomocí komerčního programu Fluent. V první fázi je práce zaměřena na návrh karoserie studentské formule FS.03 v souvislosti s aerodynamikou, zejména pak na návrh difuzorového kanálu ve spodní části u zádi vozu. Dále jsou vyhodnoceny silové účinky působící na obtékaný model formule.
<< HOME >>