STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D3 DOKTORANDSKÁ DP  
Předseda sekce: doc. Ing. Luděk Jančík, CSc.

Gregor Aleš
Experimental methods for 3D printing of biological scaffolds used in tissue engineering
Vedoucí práce: Hošek Jan, Doc. Ing. Ph.D. (12110)
Tkáňové inženýrství je odvětvím biomedicíny, které se primárně zabývá substitucí a regenerací poškozených tkání. Používány jsou k těmto účelům mimo jiné biodegradabilní porézní matrice(scaffoldy), osazené buněčnými kulturami a vsazené do místa poškození. Tyto buňky postupně proliferují porézní strukturou scaffoldu a vytváří novou tkáň. Tato práce se zabývá možnostmi automatizované tvorby těchto struktur ze syntetických a biologických polymerů ať už separátně nebo v jejich kombinaci. Provedeny byly experimenty tvorby scaffoldu z fibrinového gelu metodou tisku vrstvy po vrstvě za využití mikrodispenzoru Ultimus 2400 a dále experimenty, při kterých byla požita 3D tiskárna Rap Man 3.1 využívající pro tvorbu modelů pricip FED(Fused Deposition Modeling). V případě 3D tiskárny byl materiálem pro tvorbu scaffoldu PLA(Poly Lactic Acid), který je v medicíně často užívaným materiálem pro svou schopnost podléhat v organismu hydrolytické a enzymatické degradaci.Výsledkem práce jsou reálně vytvořené modely scaffoldů, které budou podstoupeny dalšímu výzkumu a vývoji pro oblast náhrad chrupavčité tkáně.
Maršán Zdeněk
Design of adjustable device for joining sheet metal parts with clinching technology
Vedoucí práce: Šefrna Vladimír, Ing. CSc. (12135)
Příspěvek se zabývá problematikou návrhu stroje spojujícího plechové díly při snížené spotřebě energie. Na základě analýzy dané problematiky vzniklo pět návrhů na konstrukci tohoto stroje. Z vybraného návrhu byla vytvořena hrubá konstrukce stroje.
Morávek Martin
Influence of machine configurations on the 3D volumetric accuracy
Vedoucí práce: Bach Pavel, Doc. Ing. CSc. (12135)
Úkolem této práce je sestavit systém výpočtových rovnic pro charakterizování prostorové geometrické přesnosti v celém pracovním prostoru stroje dosažitelnou s danými odchylkami polohování v osách, odchylkami přímostí v osách a rovinách a kolmostí mezi osami. Zvláštní pozornost je věnována úhlovým odchylkám. Práce předpokládá tříosý CNC frézovací stroj v nejpoužívanějších konfiguracích.
Nesládek Martin
FEM analyses for design verification of an aircraft engine cylinder and a head of cylinder
Vedoucí práce: Španiel Miroslav, Doc. Ing. CSc. (12105)
Článek dokumentuje koncepci a hlavní výsledky analýzy vedení tepla a pevnostní analýzy provedených na válci a hlavě leteckého pístového motoru. Pole napětí a teploty byla vypočtena komerčním MKP softwarem Abaqus. Napjatost soustavy byla stanovena pro uvažovaná mechanická a teplotní namáhání. Kontrole bylo podrobeno několik modifikací původní geometrie s cílem nalézt vhodné řešení z hlediska pevnosti a odvodu tepla. Zde uvedené výsledky jsou předběžným ověřením konstrukčního návrhu. V další fázi je počítáno s kalibrací modelů dle měření na prototypu motoru pro získání přesnějších podkladů pro uvažovanou řadu motorů.
Padovec Zdeněk, Vašíček Michal
Design and Stress Analysis of Composite Tube for Wheel Suspension of Racing Car
Vedoucí práce: Růžička Milan, Prof. Ing. CSc. (12105)
Práce se zabývá analytickým návrhem a analýzou kompozitní trubky pro zavěšení kola závodního vozu, která je namáhána osovým tahem (tlakem). Dále je zde popsán návrh trubkového lepeného spoje kompozitní trubky a ocelové koncovky z tuhostního, statického a únavového hlediska.
Petr Karel
Design of Modifications by FEM for Optimization of Gear Mesh of Single-stage Tram Transmission
Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch, Prof. Ing. Ph.D. (12113)
Článek se zabývá návrhem modifikací boku zubu ozubených kol u jednostupňové tramvajové převodovky na základě výpočtu deformací a napětí v převodové skříni, hřídelích a při samotném záběru ozubení pomocí MKP. Sumací těchto parametrů jsou určeny posuvy a deformace hřídelí (kol) a navrženy modifikace, aby bylo dosaženo opětovného rovnoměrného kontaktního tlaku (sezení) po boku zubu. V článku jsou navrženy příčné, podélné a úhlové modifikace. Vhodnou volbou modifikace se dosahuje zvýšení životnosti a snížení hluku z převodovky.
Vítek Michal
Ultrasonic gas analyser function verification
Vedoucí práce: Vacek Václav, Doc. Ing. CSc. (12102)
Vytvořili jsme ultrazvukový analyzátor založený na měření rychlosti zvuku v plynech a jejich směsích. Složení plynu je zjišťováno srovnáním z měřené hodnoty s tabulkovou hodnotou vypočítanou z vhodné stavové rovnice. Rychlost zvuku je vypočtena z doby průchodu ultrazvukových pulsů přes známou délku, která je měřena speciálně vyvinutou elektronikou. Analyzátor je schopen pracovat v širokém pásmu tlaků (max. 12 bara) i teplot (od -40°C do 80°C). Měřená data jsou komunikována do řídicího počítače, kde je v aplikaci vytvořené v prostředí PVSS SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) provedena rychlá analýza složení měřeného plynu probíhající v reálném čase.
<< HOME >>