STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

  STUDENTSKÁ S1 Studentská S2 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.

Broučková Zuzana 4/16
Use of radial synthetic jets for active control of annular jets
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. (12107)
Tato práce se zabývá experimentálním výzkumem anulárního proudu, který je aktivně řízen pomocí radiálního syntetizovaného proudu. Promeřovani proudových polí ve vzduchu bylo provedeno Pitotovou sondou. Rovněž byly provedeny vizualizační experimenty. Možnost řídit hlavní anulární proud pomocí radiálního syntetizovaného proudu byla prokázána a byla nalezena vhodná frekvence řídícího proudu: 600 Hz.

Dolejš Norbert, Bc. 2/90
Optical fiber in applied mechanics
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. (12105.1)
Práce se zabývá vlastnostmi, využitím a aplikací optických vláknových snímačů ve sledování stavu chytrých konstrukcí (smart structures).

Hesterini Pavel, Bc. 1/90
Front suspension and steering for CTU CarTech vehicle
Vedoucí práce: Ing. Jan Baněček, Ph.D. (12120)
Práce pojednává o návrhu přední nápravy studentského závodního vozu s typovým označením FS.02 pro mezinárodní soutěže Formula SAE a Formule Student. Obsahem práce je návrh kinematického modelu podvozku pro sportovní vůz této třídy, konstrukční návrh celé skupiny dle pravidel Fromula SAE a pevnostní analýzy pomocí metody konečných prvků. Práce je završena výrobou kompletního prototypu, jeho odzkoušením a naladěním pro účast na závodech Formula Student Germany 2010.

Janda Martin 3/5
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
V příspěvku je studován jev silového působení při obtékání rotujícího tělesa. Z teoretických modelů je vektro silového působení kolmý na rovinu určenou vektorem rychlosti nabíhajícího proudu a osou rotace tělesa. Velikost síly určuje vírová teorie jako přímo úměrnou rychlosti proudu tekutiny, hustotě tekutiny a cirkulaci. Z roboru lze ukázat na analogii s Coriolisovou silou. Jsou uvedeny ukázky účinku síly při obtékání rotujícího tělesa.

Kasýk Milan 4/16
An activation reservoir of a circulatory sewage disposal plant and a project of its demonstrator
Vedoucí práce: Ing. Pavol Vitkovič (12107)
Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační nádržě oběhové čistírny odpadníh vod (ČOV). Dále seznámit s projektem demonstrátoru aktivační nádržě oběhové (ČOV).Popis projektu tohoto demostrátoru a jeho využití.

Kovářík Michal, Fišer Petr 3/10
Relation between the rate of erosion wear of axial high-speed impellers and their process characteristics
Vedoucí práce: Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (12118)
Při vzájemném kontaktu lopatek míchadla s rovnými šikmo skloněnými lopatkami s pevnou zrnitou fází vysoké tvrdosti unášenou turbulentně proudící kapalinou dochází na jejich náběžné hraně ve směru od vnější hrany lopatky k jejich ubývání (změně tvaru), což výrazně ovlivňuje procesní chatakteristiky míchadla. Cílem této práce je stanovit vliv změny tvaru lopatky v důsledku jejího erozivního opotřebení na jednotlivé procesní charakteristiky míchadla se skloněnými lopatkami. U neopotřebovaných lopatek i v každém okamžiku sledování změny tvaru opotřebovaných lopatek byly experimentálně stanoveny procesní charakteristiky míchadla: příkon míchadla – příkonová charakteristika v turbulentní oblasti proudění, homogeenizační účinky míchadla – homogenizační charakteristika v turbulentní oblasti proudění, suspendační účinky míchadel – frekvence otáčení míchadla potřebná pro dosažení stavu vznosu a požadovaného stupně homogenity suspenze.

Kožíšek Martin 4/16
Calibration of five-hole cone probe for high speed flow measurements
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ing. David Šimurda (12107)
Příspěvek se zabývá cejchováním kuželové pětiotvorové sondy, která bude součástí traverzovacího zařízení určeného pro výzkum prostorových proudových polí na výstupu z transsonických lopatkových mříží. Je popsána metodika cejchování měření, sběru dat a jejich vyhodnocení. Použití popsané metodiky vyhodnocení naměřených dat je dokumentováno na vzorcích vyšších subsonických rychlostí.

Lehocký Marek 1/90
Air-Conditioning Test Bench
Vedoucí práce: Jan Fiala (12107.1)
Práce se zabývá popisem konstrukce a sestavení testovacího a demonstračního zařízení pro automobilové klimatizace a řešením ovládacího programu pro toto zařízení.

Marek René 5/12
Innovative cooling of microelectronics in special applications
Vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Vacek, CSc. (12102)
Detektory subatomárních částic na urychlovači LHC v CERNu vyžadují provozní teploty pod – 20 °C. Konvenční metody chlazení nenabízí bezúdržbové řešení pro aplikace v nepřístupném tunelu urychlovače v prostoru se zvýšenou radiací. Cílem projektu bylo navrhnout a ověřit jiné experimentální chladicí řešení. Systém využívající speciální fluoroinertní chladiva typu CnF2n+2 splňuje kritéria bezpečnosti, ale kompresorová stanice v uzavřeném tunelu není možná. Z tohoto důvodu byl chladicí okruh nahrazen termosifonovým chlazením. Byla navržena modelová sestava tohoto systému a provedeny zkoušky jeho funkce a výkonu.

Nalezenec Jiří 4/7
Inovation of vibration bin discharger
Vedoucí práce: Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (12118)
Kruhové vibrační dno slouží k vyprazdňování zásobníků na partikulární látky, které mají sklon ke klenbování (mouka, krupice, cement, atp.). Ve společnosti Prokop Invest,a.s. Pardubice, která je výrobcem strojů a zařízení pro mlýnský a zpracovatelský průmysl, je toto zařízení vyráběno od 60.let 20.století. V poslední době se ovšem vyskytl problém s dodávkami klenutých den, která jsou v konstrukci použita, a stejně tak ostatní konstrukční skupiny neodpovídají dnešním trendům. Bylo proto rozhodnuto o inovaci těchto zařízení při dodržení původní geometrie a rozměrové řady zařízení.

Parma Slavomír 5/12
Cyclic plasticity analysis of turbine blade joint: Parameters identification of Chaboche hardening model
Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Hrubý (12105.1)
Při přechodu parní turbíny z režimu odstávky do pracovního režimu dojde vlivem setrvačných (odstředivých) sil k zatížení spoje rotoru a lopatky - zámku. Zatížení generuje v zámku pole napětí, které se vzhledem k „složité“ geometrii vyznačuje velkými gradienty a souvisejícími velkými extrémy. Tyto mohou vést k místní plastické deformaci materiálu. Pro teoretické řešení distribuce napětí je v takovém případě model hookeovského materiálu nedostačující. Jednou z možností je použití Chabocheova modelu kinematického zpevnění materiálu. Práce se zaobírá identifikací parametrů tohoto modelu s ohledem na cyklický charakter zatížení.

Stodůlka Jiří 4/16
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107)
Ůkolem této práce je vyšetřit proudové pole v trysce daných parametů využitím komerčního programu Fluent. Porovnání více variant s různými hodnotami vstupního tlaku a na základě výsledků následná optimalizace tvaru trysky pro dosažení lepších výsledků.

Turek Jan 1/90
Solution of fatigue safety of lug
Vedoucí práce: Prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (12105)
Příspěvek se zabývá stanovením teoretického součinitele tvaru závěsného oka, výpočtem životnosti oka a stanovením koeficientu únavové bezpečnosti. Byly využity metody analytické, numerické a experimentální.

Turek Tomáš 4/15
Flow field in the compressor blade cascade NACA 65-100
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107.1)
Účinky proudového pole jsou vyšetřovány na kompresorové lopatkové mříži NACA 65-100. Tento úkol má dvě hlavní části k prozkoumání, transsonické proudění a přechodový model. Tyto části jsou řešeny pomocí CFD softwaru ANSYS Fluent. Transsonické proudění se stlačitelnou tekutinou a se stacionárním prouděním je řešeno RNG k-e modelem s nerovnovážnou stěnovou funkcí. Přechodový model je bez vlivů stlačitelnosti a skládá se z laminárního a turbulentního proudění. Rázové vlny jsou zanedbány pro přechodový model výběrem subsonického Machova čísla. Laminární proudění s nestlačitelnou tekutinou a s nestacionárním prouděním je řešeno laminárním modelem. Turbulentní proudění s nestlačitelnou tekutinou a se stacionárním prouděním je řešeno standardním modelem a poté pokročilým modelem. Standardní model je RNG k-e model s nerovnovážnou stěnovou funkcí a pokročilý model je SST transiton model.

Veselý Martin 4/15
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107)
Vývoj elektromagnetických rozváděčů směřuje k úsporám energie.Aby bylo možné snížit příkon elektromagnetů, je nutné snížit síly na šoupátko vzniklé prouděním oleje. Cílem práce je navrhnout tvar šoupátka, numericky vypočítat síly působící na šoupátko a vyhodnotit tlakové a rychlostní pole v rozváděči.
<< HOME >>