STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

  STUDENTSKÁ S1 Studentská S2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

Bílek Pavel 4/12
Impact of process and material parameters on roundness of piston of inlet valve for diesel injection pump.
Vedoucí práce: Ing. Jana Sobotová (12132)
Práce na téma „Vliv procesních a materiálových parametrů na kruhovitost pístu sacího ventilu pro dieselové vstřikovací čerpadlo“ se zabývá dokončovacím procesem broušení pístu, kdy dochází k nedodržení předepsané kruhovitosti na součásti. Je zaměřena především na popis problém s kruhovitostí u součásti a věnuje se metodám a experimentům, které byly použity pro zjištění hodnot a následnou optimalizaci dokončovacího procesu pro zajištění optimální kruhovitosti.

Čistecká Petra 5/15
Analysis of experimentally measured samples of distribution of the contact stress in the hip joint prosthesis.
Vedoucí práce: RNDr. Matej Daniel, Ph.D. (12105.3)
Lidský kyčelní kloub je kulový kloub, jež je tvořen kulovitou hlavicí stehenní kosti a velmi hlubokou kloubní jamkou (acetabulum) kyčelní kosti, obalen chrupavkou. V poslední době bylo zjištěno, že acetabulární fossa přispívá k lepšímu rozložení kontaktního tlaku a následnému snížení jeho nejvyšší hodnoty. Cílem této práce je prokázat tyto předpoklady experimentálně, analýzou rozložení kontaktního tlaku v kyčelní endoprotéze. Rozložení tlaku bylo naměřeno FUJI filmy užitím testovacího systému MTS 858.2 Mini Bionix v souladu s ISO 14242-1 standard. Naměřené vzorky byly analyzovány užitím vytvořeného počítačového programu. Výsledky ukazují nerovnoměrné rozložení tlaku s vysokou citlivostí k ohybovým artefaktům. Výsledky jsou ve shodě s matematickým modelem.

Horčička Jiří 4/8
Student's account system
Vedoucí práce: Jiří Horčička (12138)
Zjednodušený účetní progam určený nejen pro učitele, ale i pro studenty, s možností používat přímo při cvičeních z předmětu účetnictví. Tento program je rovněž přizpůsoben pro názorné předvádění praktických příkladů na přednáškách. Do programu je zabudována aktuální účetní osnova. Systém umožňuje založení počáteční rozvahy a vytvoření nových účtů a na konci účetního období automaticky vypočte konečnou rozvahu a výsledovku a určí hospodářský výsledek. Výsledky je možné formou výpisu všech účtů zpracovat pro tisk.

Hynouš Jan 5/12
Contact analysis in FEA regarding to effectiveness of a run
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. (12105)
Tato práce se zabývá řešením kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu. Na její realizaci se spolupracovalo s firmou Ricardo Prague s. r. o., která působí v oblastech výzkumu a vývoje pro automobilový průmysl. Práce pojednává o různých modelovacích technikách v konečně prvkovém softwaru Abaqus. Poznatky byly následně aplikovány na model ojnice. Na tomto modelu bylo ukázáno, že správně nastavený kontaktní problém společně s použitím dokonale tuhého tělesa a efektivním nastavením řešiče přinese zkrácení výpočtového času.

Klouda Pavel 4/3
Traction of underground by two stage front gearbox
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Kolář, CSc. (12120)
Řešení pohonu metra pomocí dvoustupňové čelní převodovky a začlenění do zástavbového prostoru v prostoru podvozku

Paul Josef 6/8
Structure and mechanical properties of biocompatible ZrN film on various substrates
Vedoucí práce: doc. RNDr. Vladimír STARÝ, CSc. (12132)
Nitrid zirkonu je považován za slibný materiál pro povlakování povrchů nejrůznějších materiálů, speciálně těch, určených pro trvalé tkáňové aplikace. V této práci byly studovány dva typy ZrN povlaků připravené metodou PVD (naprašování s užitím elektrického oblouku nebo magnetronu) a několik kombinací povlak/podložka (nebroušený a broušený 2D kompozit uhlík- uhlík, Ti Gr. 2 a vysoce legovaná ocel X153CrMoV12). Byla měřena struktura nanesených povlaků metodou rtg. difrakce a některé jejich mechanické vlastnosti. Mezi povlaky připravenými výše uvedenými metodami a na různých podložkách byly nalezeny významné rozdíly jak struktury ZrN povlaků, tak i jejich mechanických vlastností. Ze získaných výsledků měření biokompatibility vyplývá, že ZrN může být považován za vhodný materiál pro povrchové modifikace kostních a případně i zubních implantátů, ovlivňující vhodně integraci do okolní tkáně a zlepšující jejich mechanické vlastnosti.

Pavlov Bogdan 4/4
Hydrogen Engine: Building an Air Flowmeter and Improving the Engine Control System
Vedoucí práce: MSc. Bruno Bradford, Ph.D. (Union College)
Hlavním cílem projektu bylo vyvinout systém na měření průtoku vzduchu vstupujícího do motoru, který byl poháněn vodíkem. Bylo zvoleno aplikovat princip clonového měřidla. Vedlejším cílem projektu bylo vylepšení systému zapalování motoru, aby bylo možné měnit dobu, kdy zapalování nastává. Práce na projektu se konala v laboratoři spalovacích motorů školy Union College ve státě New York, USA.

Pavlov Bogdan 4/4
Determining Resonance Frequency of an Airplane Wing
Vedoucí práce: Ing. Karel Weigel (12122)
Cílem projektu bylo stanovení resonancních frekvencí kmitání křídla. Byla použita experimentální metoda Modální Analyza Konstrukce. Spočívá v analýze odezvy křídla na předem stanovený buzení. Důraz byl kladen na různá druhy budicích signálů a porovnání dosažených výsledků. Cíl projektu byl dosažen. Také byla provedena analýza odezvy pro různé typy buzení a sestavený odpovídající závěr.

Tukač Petr 4/4
Spur bevel gearbox for low-floor tram
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Kolář, CSc. (12120)
Obsahem prezentace je návrh čelně-kuželové převodovky pro nízkopodlažnou tramvaj. K přenosu točivého momentu mezi elektromotorem a tramvajovými koly slouží dvě modulární převodovky. Převodovky jsou dimenzovány na maximální rychlost tramvaje 70 km/h s možností výměny čelních ozubených kol pro jízdu 50 km/h v náročnějším terénu s větším stoupáním. Projekt se skládá z výpočtu jednotlivých dílů: čelního a kuželového ozubení, hřídelů a ložisek. Vlastní konstrukce pohonu byla vymodelována v programu ProEngineer Wf3. Pohon na obou bocích tramvaje se skládá z elektromotoru, dvou převodovek pro obě hnaná kola podvozku, uchycení k rámu podvozku, dvou zubových spojek a dvou ojničkových spojek. Byla provedena hmotnostní analýza jednotlivých součástí pohonu a stanoveny torzní tuhosti jednotlivých hřídelů. Dále byly vypočteny vlastní frekvence torzních kmitů zjednodušené soustavy a stanoveny vlastní tvary kmitů.

Zábranský Martin
Vedoucí práce: Ing. Jan Baněček, Ph.D. (12120)
CTU CarTech je univerzitní tým složený ze studentů ČVUT v Praze, který vyvíjí vůz kategorie Formula Student/SAE. Cílem snažení týmu je start na soutěži Formula Student Germany v srpnu 2009 s vozem, který si studenti sami postaví. V týmu je zapojeno kolem třiceti studentů převážně z Fakulty strojní a z Fakulty elektrotechnické. Pracují na projektech týkajících se vývoje vozu v rámci studia i ve volném čase. Projekty se týkají konstrukce a výroby, jak strojních, tak elektrotechnických součástí vozu. Studenti mají díky práci v týmu jedinečnou možnost realizovat své nápady a aplikovat znalosti nabyté na univerzitě. Obohacují si tím své vesměs teoretické univerzitní vzdělání o praktické zkušenosti získané z realizace skutečného soutěžního vozu, která s sebou nese mnohá úskalí a studenti se nevyhnou odpovědnosti za výsledek. Kromě bohatých zkušeností bude studentům odměnou i možnost pilotovat tento vůz na závodech na slavném okruhu Hockenheim.
<< HOME >>