www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2018

InformacePro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Důležité termíny

Termín pro přihlášení autorů: 18. března 2018
Termín pro přihlášení příspěvků: 18. března 2018
Termín pro plné texty příspěvků: 2. dubna 2018
Termín konání konference: 11. dubna 2018

Registrace autora

Pro aktivní účast na konferenci je třeba zaregistrovat autora a následně příspěvek v registračním systému konference, do něhož lze vstoupit pomoci položky Login v horním menu stránky. Uživatelé z FS ČVUT se mohou přihlásit do tohoto systému přímo pomocí svého uživatelského jména a hesla (DUPS). Registrace autora proběhne při tomto přihlášení automaticky. Autoři, kteří nemají uživatelský účet na FS ČVUT, nebo si nepamatují své údaje, se musí zaregistrovat pomocí tlačítka Registrovat, které je dostupné na úvodní stránce registračního systému. Při registraci vyplňujte prosím do příslušného polička i Vaše tituly (ověřte si ho i při automatické registraci).

Přihláška příspěvku

Každý registrovaný autor má možnost po přihlášení do registračního systému přihlásit svůj příspěvek do konference (je možné přihlásit více příspěvků). Je-li autorů u daného příspěvku více, přihlásí příspěvek pouze jeden z nich (první autor). Aby však mohl být příspěvek přihlášen, je třeba před jeho registrací nejprve nutné zaregistrovat všechny autory. Příspěvek je přihlášen po vyplnění všech políček v registračním formuláři nového příspěvku a uložení tohoto formuláře. Anotace příspěvku, která je součástí přihlášky by měla být vyplněna v českém (slovenském) jazyce u příspěvků prezentovaných česky (slovensky) nebo anglicky v případě prezentace příspěvku v jakémkoliv jiném zvoleném jazyce. Přihlášený příspěvek lze v registračním systému libovolně upravovat či smazat, a to až do termínu uzávěrky pro přihlášení příspěvků. Seznam přihlášených prací je uveden v sekci Informace → Příspěvky. V případě problémů s přihlášením či při nejasnostech kontaktujte organizátory konference na e-mailu: stc@fs.cvut.cz.

Plný text příspěvku

Plný text příspěvku se odevzdává v elektronické podobě přes registrační systém. Přijímány jsou pouze soubory ve formátu *.pdf. Jiný typ souboru není možné do systému vložit! Příspěvek může být v registračním systému libovolně měněn nahráním nové verze, a to až do termínu uzávěrky přijímání plných textů příspěvků.
Při formátování plného textu příspěvku se řiďte pokyny uvedenými ve vzoru příspěvku. K dispozici je jak vzor pro MS Word (vzor_Word.doc), tak i šablona pro LaTeX (vzor_LaTeX.zip). Oba dokumenty jsou dostupné též v sekci Informace → Ke stažení. Plný text příspěvku musí být napsán ve stejném jazyce, jaký odpovídá jazyku prezentace zvolenému při registraci příspěvku (viz dále).

Prezentace příspěvku

Příspěvky na konferenci je možné prezentovat pouze formou přednášky. Prezentace by měla trvat max. 10 min. Zbývající čas (cca 5 min) je určen pro dotazy komise a posluchačů z pléna. Při registraci příspěvku je třeba zvolit jazyk přednášky. Studenti bakalářského a magisterského studia mohou přednášet v českém nebo anglickém jazyce. Studenti doktorských programů mohou prezentovat přednášku pouze v cizím jazyce (libovolný ze seznamu dostupného při volbě jazyka).
Všechny posluchárny, ve kterých budou probíhat přednášky, jsou vybaveny počítačem (PowerPoint 2016), dataprojektorem a zpětným projektorem. K dispozici budou také prezentéry pro dálkové přepínání snímků vybavené laserovým ukazovátkem. Při přípravě snímků by mělo být dbáno na to, aby byl prezentovaný obsah dobře čitelný (text, popisky v grafech, atd.).
Nahrání prezentací do počítače by mělo být provedeno před zahájením jednání v jednotlivých sekcích! Časový harmonogram přednášek v jednotlivých sekcích bude/je uveden v programu konference. Případné dotazy týkající se technického a programového vybavení místností mohou být směřovány na tajemníky jednotlivých sekcí (po uveřejnění v programu konference).

Všechny uvedené informace o prezentování příspěvků je rovněž možné stáhnout v sekci Ke stažení